Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Zezwolenia na działalność

Na podstawie art. 18b. ust 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566,2180) niniejszym informujemy, że na terenie Gminy Marciszów działają trzy podmioty prowadzące działalność polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odbiorze ścieków.

l.p.

Nazwa przedsiębiorstwa

Rodzaj prowadzonej działalności na terenie gminy Marciszów

Zezwolenie na prowadzenie działalności Wójta Gminy Marciszów

 

 1.

Gminna jednostka budżetowa pn: Zakład Gospodarki Komunalnej  „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Nie wymaga zezwolenia, art. 16 ust 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566,2180)

 

 

2.

 

 


Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu

eksploatacja ujęć powierzchniowych i głębinowych, eksploatacja sieci wodociągowych rozdzielczych i tranzytowych oraz eksploatacja Zakładów Uzdatniania Wody przy ul. Nadrzecznej 43 i Głównej 25 w Marciszowie

Nie posiada zezwolenia o którym mowa w art. 16 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566,2180)

 

3.

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Nie posiada zezwolenia o którym mowa w art. 16 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566,2180)Dodatkowo informujemy, że od dnia 1 stycznia 2007 Gmina Marciszów zgodnie z uchwałą Rady Gminy Marciszów nr XLIII/208/05 z dnia 28 grudnia 2005 nie jest członkiem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39 w Wałbrzychu. redaguje: [Rafał Zdunek]

ostatnia zmiana:

przejdź do :