Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Marciszowie, ul. Szkolna 4B

2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych: Mariusz Michalski, email: iod@marciszow.pl, tel. 75 7410208.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie przesłanki niezbędności do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa bądź niezbędności do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego w tym realizacji świadczenia usługi oraz na potrzeby informowania o usłudze oraz w okolicznościach wymienionych w art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e Rozporządzenia RODO.

4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz każdorazowo Operator w tym instytucje w ramach realizacji zadań publicznych.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej tak długo, jak świadczona jest usługa lub okoliczności wymienione w pkt 3, tj. do czasu trwania procesu rekrutacji, związania umową lub zakończenia usługi, zakończenia zlecenia, rozwiązania umowy w tym spełniając przepisy o obowiązku archiwizacji dokumentów lub innych przepisów szczególnych w zakresie przechowywania dokumentów..

6.    Przysługuje Pani/Panu w każdym czasie prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia. Skargę należy kierować na adres:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

8.    Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie, jednak jest to niezbędne celem przeprowadzenia procedury, zawarcia umowy, zlecenia, czy świadczenia usługi. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wstrzymanie procedur lub ich realizacji w dalszym zakresie w tym brak możliwości spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa bądź niezbędności do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

9.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach ogólnie przyjętych, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie zrealizowanie obowiązku publicznego lub innego przewidzianego prawem.

10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

redaguje: [Administrator]

ostatnia zmiana:

przejdź do :