Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Odbiór odpadów komunalnych


Właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do 15 marca 2013 roku  deklarację, stanowiącą podstawę do naliczania opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

Zmiany w zakresie gospodarki śmieciami spowodowała nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z tą ustawą to Gminy od 01.07.2013 r. przejmą gospodarkę odpadami komunalnymi i staną się odpowiedzialnymi za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania tych odpadów. Działania Gminy skierowane będą w tym kierunku, aby nasza Gmina była czysta a po lasach i rowach wach nie zalegały sterty śmieci.
Aby sprostać temu zadaniu koniecznym stało się podjęcie wielu działań organizacyjnych, opracowanie stosownych dokumentów, które będą ustalały obowiązki zarówno Gminy jak i właścicieli nieruchomości, w tym obowiązek ponoszenia przez mieszkańców Gminy opłat za odbieranie śmieci z ich gospodarstw. Ważnym dokumentem w tym zakresie było opracowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów, którego projekt uzyskał pozytywną opinię SANEPID-u. Jego treść zamieszczona jest na stronie internetowej www.marciszow.pl. Regulamin został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 29.11.2012 r. i stanie się dokumentem obowiązującym na terenie naszej Gminy od dnia 1 lipca 2013 r.
Wnoszenie opłat jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a nie obowiązkiem nakładanym przez Gminę. Gmina dokonuje jedynie wyboru metody naliczania tych opłat oraz ustala stawkę i częstotliwość odbioru śmieci. Opłata jest wymogiem obligatoryjnym i przymusowym. Nie ma możliwości odstąpienia od niej, czy też jej umarzania. W stosunku do osób, które nie złożą stosownych deklaracji, na podstawie których naliczona zostanie opłata, Wójt Gminy musi wydać zastępczą decyzje określającą opłatę dla tej osoby czy też gospodarstwa.
W dniu 29.11.2012 r. podjęto uchwałę przez Radę Gminy w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
1.Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Marciszów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu  o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
2.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 18,00 zł miesięcznie.
3.Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12,00 zł miesięcznie.

4.Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy ;
-   o pojemności do 120 l -     w wysokości  -  40,00 zł.
-  o pojemności      240 l –    w wysokości  -  80,00 zł.
-  o pojemności    1100 l -     w wysokości  -160,00 zł.
-  o pojemności powyżej 1100 l – 0,15 zł. za każdy litr pojemnika
       5 Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których  nie zamieszkują  
          mieszkańcy, jeżeli   odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- o pojemności do 120 l  -    w wysokości  -  24,00 zł,
- o pojemności      240 l  –   w wysokości  -  48,00 zł.
- o pojemności    1100 l   -   w wysokości  -100,00 zł.
- o pojemności powyżej 1100 l – 0,10 zł. za każdy litr pojemnika

6.Ustala się stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, która
w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
          - o pojemności do 120 l -     w wysokości    40,00 zł.
- o pojemności      240 l –    w wysokości    80,00 zł.
- o pojemności    1100 l -     w wysokości  160,00 zł.
          - o pojemności powyżej 1100 l – 0,15 zł. za każdy litr pojemnika
7.Ustala się niższe stawki opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, która
w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- o pojemności do 120 l  -    w wysokości    24,00 zł,
- o pojemności      240 l  –   w wysokości    48,00 zł.
- o pojemności    1100 l   -   w wysokości  100,00 zł.
- o pojemności powyżej 1100 l – 0,10 zł. za każdy litr pojemnika


Od 1 lipca właściciele nieruchomości nie będą zawierać umów z przedsiębiorcą. Będą zobowiązani (jak wyżej) do złożenia deklaracji i na jej podstawie będą wnosić należną opłatę do Gminy. Opłatą zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy, zarówno Ci, którzy złożą deklarację jak również Ci, na których opłata zostanie nałożona w drodze decyzji Wójta Gminy. Zgodnie z zapisami ustawy opłatę za śmieci będzie można wnosić jedynie przelewem na konto lub płatnością w kasie. Brak będzie możliwości płacenia inkasentowi.

Uwaga! Dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z przedsiębiorcą zbierającym śmieci należy rozwiązać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Więcej informacji na temat ochrony środowiska i gospodarki odpadami , znajdziecie Państwo na naszej stronie www.marciszow.pl.

Deklaracja do pobrania;

Sprawy prowadzi;
Referat Gospodarki Gruntami
I Ochrony Środowiska
Tel.(75)7410367,7410208
ochrona.srodowiska@marciszow.pl


Do pobrania:


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY MARCISZÓW
Wykaz podmiotów

które świadczą usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Marciszów


1) „EKO-SEB” Usługi Transportowe, Towarowe, Zbigniew Grzelak z Siedzibą w Ciechanowicach nr 131, 58 – 410 Marciszów, tel. (75) 74 10 669, tel. kom. 505177922,
2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o. o w Lubawce przy ul. Nadbrzeżnej 5a, tel. (75) 74 11 541 wew.20.redaguje: [Ewelina Tokarska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :