Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Do właścicieli nieruchomości

06 czerwca 2011 r.

RGiOŚ.6033.1.25.2011.


Właściciele posesji
i najemcy lokali
położonych na terenie Gminy Marciszów


Urząd Gminy w Marciszowie informuje , że w myśl art.5 ust.1,3,3b oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. z 2005 r.),  właściciel lub najemca nieruchomości ma obowiązek wyposażenia jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym nakazuje się,  wyposażenie posesji w odpowiedni pojemnik w terminie do 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma i zawarcia umowy na świadczenie usług wywozu nieczystości z firmami:
1) „EKO-SEB” Usługi Transportowe, Towarowe, Zbigniew Grzelak z Siedzibą w Ciechanowicach nr 131, 58 – 410 Marciszów, tel. (75) 74 10 669, tel. kom. 505177922,
2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o. o w Lubawce przy ul. Nadbrzeżnej 5a, tel. (75) 74 11 541 wew.20.

Ponadto informujemy, że kto narusza zasady utrzymania czystości i porządku wynikające z uregulowań zawartych w Uchwale Rady Gminy Marciszów Nr XXIX/178/97 z dnia 23 czerwca 1997 roku oraz art. 10 ust. 2a wyżej cytowanej ustawy, podlega karze grzywny.
W razie nie dostosowania się do w/w nakazu ,tut. Urząd podejmie kroki zmierzające do ukarania karą grzywny ,stosownie do w/w ustawy.
W przypadku zawarcia umowy przed otrzymaniem niniejszego pisma ,prosimy o kontakt telefoniczny pod niżej wymieniony numer.Załączniki:

Data publikacji 2019-03-25 12:34:32Pismo Wojewody Dolnośląskiego w sprawie składowania odpadówredaguje: [Ewelina Tokarska]

ostatnia zmiana:

przejdź do :