Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

Ogłoszenia

Komunikat Wójta Gminy Marciszów

W związku z potwierdzająca się informacją, że dojdzie do strajku pracowników oświaty, zaplanowanego od poniedziałku tj. od 8 kwietnia 2019 r. w którym zadeklarowali uczestnictwo nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie, zwracam się z prośbą do rodziców i opiekunów dzieci o obserwowanie sytuacji w mediach i o ile to możliwe nieposyłanie w okresie strajku dzieci do szkoły i przedszkola.
Z informacji, jaką otrzymałem od Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wynika, że w czasie akcji protestacyjnej nauczycieli mogą nastąpić utrudnienia w funkcjonowaniu szkoły, przy czym Dyrektor ZSP jak i pracownicy organu nadzorującego otrzymali moje polecenie poczynienia wszelkich starań zapewniających opiekę nad podopiecznymi, którzy mimo wszystko przybędą do szkoły. W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości proszę o kontaktowanie się z Dyrekcją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Marciszowie ul. Szkolna 2, lub telefonicznie tel. 75 7410303. Informuję ponadto, że, bezpośrednio w szkole można uzyskać zaświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z tym, że w okresie strajku nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
Planowany strajk jest akcją ogólnopolską i nie wynika z decyzji wójta gminy.

Wójt Gminy Marciszów
Wiesław Cepielik

27.10.2016
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marciszów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów”.


   Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 poz. 778 z późn. zm) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 3 listopada 2016r. do 2 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58 - 410 Marciszów w godzinach od 9.00 do 14.00 w pokoju nr 18 oraz na stronie internetowej www.marciszow.pl, ujednoliconego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów, zawierającego projektowane zmiany dotyczące realizacji celu publicznego w związku z uchwałą nr XXII/112/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 kwietnia 2016, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów”, (obejmującej teren działek w obrębie Marciszów, Wieściszowice, Sędzisław, Świdnik).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się 22 listopada 2016 r. w Urzędzie Gminy, o godzinie 10.00.
Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i  fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Marciszów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2016r.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marciszów
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

.
Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o u.i.o ś. oraz uchwałą nr XXII/112/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 kwietnia 2016, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów”,), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 listopada 2016r. do 2 grudnia 2016 r w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58 - 410 Marciszów w godzinach od 9.00 do 14.00 w pokoju nr 18.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o u.i.o ś, projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w w/w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o u.i.o ś , należy składać do Wójta Gminy Marciszów w formie pisemnej, ustnie do protokołu w  pok. nr 18 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@marciszow.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2016r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Marciszów.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha


02.06.2016

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Marciszów uchwały nr XXII/112/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.  w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów w terminie do dnia 30 czerwca 2016r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Granice obszaru objętego niniejszą zmianą zostały określone na załączniku graficznym do uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha


02.06.2016

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MARCISZÓW

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy MarciszówNa podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.

Wnioski do wyżej wymienionej prognozy należy składać do dnia 30 czerwca 2016r., w formie: pisemnej lub osobiście w Urzędzie Gminy w Marciszowie; drogą elektroniczną opatrzoną tematem „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów”, na adres: gmina@marciszow.pl; ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu.

Wnioski powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan ZawieruchaZałączniki:

Data publikacji 2016-04-14 21:28:36Regulamin
Data publikacji 2016-04-14 21:28:54Wniosek
Data publikacji 2016-11-14 20:28:06 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów
Data publikacji 2016-11-14 20:28:39 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów - załączniki
Data publikacji 2016-11-14 20:29:12 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów - załączniki cz.2
Data publikacji 2017-04-12 10:01:24Ogłoszenie - Działaj lokalnie - edycja 2017redaguje: [Informatyk]

ostatnia zmiana:

przejdź do :