Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
UCHWAŁA Nr XLIV/225/142014-01-30w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII /214/ 13 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych.
UCHWAŁA Nr XLIV/223/142014-01-30w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLIV/227/142014-01-30w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości..
UCHWAŁA Nr XLIV/219/142014-01-30w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2014.
UCHWAŁA Nr XLIV/218/142014-01-30w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2014.
UCHWAŁA Nr XLIV/226/142014-01-30w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014.
UCHWAŁA Nr XLIV/220/14 2014-01-30w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
UCHWAŁA Nr XLIV/221/14 2014-01-30w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państw.
UCHWAŁA Nr XLIV/222/14 2014-01-30w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakre.
UCHWAŁA Nr XLIV/224/142014-01-30w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2014.
UCHWAŁA Nr XLV/229/142014-02-27w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2014 roku”.
UCHWAŁA Nr XLV/228/142014-02-27w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLV/230/142014-02-27w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomość niezabudowaną położoną w Sędzisławiu w granicy działki nr 198 stanowiącą własność Skarbu Państwa będącą w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej.
UCHWAŁA Nr XLV/231/142014-02-27w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XLV/233/142014-02-27w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Marciszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
UCHWAŁA Nr XLV/232/142014-02-27w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Marciszów Nr XLIV/227/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLV/234/142014-02-27w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014.
UCHWAŁA Nr XLVI/238/142014-03-27w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
UCHWAŁA Nr XLVI/236/142014-03-27w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014.
UCHWAŁA Nr XLVII/240/20142014-04-24w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XLVII/243/20142014-04-24w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr XLVII/242/20142014-04-24w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr XLVII/241/20142014-04-24w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr XLVII/245/20142014-04-24w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014.
UCHWAŁA Nr XLVII/244/20142014-04-24 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia nieruchomości w zasób mienia gminy.
UCHWAŁA Nr XLVIII/247/20142014-05-29w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
UCHWAŁA Nr XLVIII/246/20142014-05-29 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
UCHWAŁA Nr XLVIII/252/20142014-05-29w sprawie: przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa dolnośląskiego.
UCHWAŁA Nr XLVIII/251/20142014-05-29w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.
UCHWAŁA nr XLVIII/250/20142014-05-29w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości stanowiących własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.Św.Augustyna w Ciechanowicach.
UCHWAŁA Nr XLVIII/248/20142014-05-29w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014.
UCHWAŁA Nr L/256/20142014-06-26w sprawie: dzierżawy nieruchomości.
UCHWAŁA Nr L/254/20142014-06-26w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr L/253/20142014-06-26w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014.
UCHWAŁA Nr LI/258/20142014-07-29w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr LI/257/20142014-07-29w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014.
UCHWAŁA Nr LII/260/20142014-08-28w sprawie:Uchylenia Uchwały Nr L/254/2014 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 czerwca 2014 r.
UCHWAŁA Nr LII/264/20142014-08-28w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014.
UCHWAŁA Nr LII/259/20142014-08-28w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej..
UCHWAŁA Nr LII/261/20142014-08-28w sprawie: dzierżawy nieruchomości..
UCHWAŁA Nr LII/262/20142014-08-28w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości..
UCHWAŁA Nr LII/263/20142014-08-28w sprawie: częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości..
UCHWAŁA Nr LIII/266/20142014-09-25w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014.
UCHWAŁA Nr LIV/269/20142014-10-30w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Marciszów”..
UCHWAŁA Nr LIV/268/20142014-10-30w sprawie : nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Marciszów”..
UCHWAŁA NR LIV/270/20142014-10-30w sprawie: wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie pod w.
UCHWAŁA Nr I/1/20142014-12-01w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr I/2/20142014-12-01w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr II/6/20142014-12-10w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat.
UCHWAŁA Nr II/5/20142014-12-10w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014.
UCHWAŁA Nr II/4/20142014-12-10w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Gminy Marciszów, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych.
UCHWAŁA Nr II/3/20142014-12-10w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
UCHWAŁA Nr III/12/20142014-12-29w sprawie: dzierżawy nieruchomości.
UCHWAŁA Nr III/13/20142014-12-29w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr III/14/20142014-12-29w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr III/16/20142014-12-29w sprawie : ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr III/10/20142014-12-29w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r. poz. 1536 .
UCHWAŁA Nr III/15/20142014-12-29w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego we Wrocławiu na Uchwałę Rady Gminy Marciszów Nr LIV/270/2014 Rady Gminy Marciszów w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celo.
UCHWAŁA Nr III/8/20142014-12-29w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014.
UCHWAŁA Nr III/17/20142014-12-29 w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2015.
UCHWAŁA Nr III/11/20142014-12-29w sprawie: wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr II / 4 / 14 Rady Gminy Marciszów z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Marciszów, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :