Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
UCHWAŁA Nr XLV/226/172017-12-28w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie.
UCHWAŁA NR XLII/205/172017-09-28w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej "Wodociągi Marciszowskie"" z siedzibą w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XLI/203/172017-08-31w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.
UCHWAŁA Nr XLIV/217/172017-11-30w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.
Uchwała Nr XXXIII/177/172017-01-26w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017..
UCHWAŁA Nr XXXIV/181/172017-02-23w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017..
UCHWAŁA Nr XXXV/186/172017-03-30w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017..
UCHWAŁA Nr XXXVII/191/172017-05-25w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017..
UCHWAŁA Nr XLIII/211/172017-10-26w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017..
UCHWAŁA Nr XXXIX/195/172017-06-22w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.
UCHWAŁA NR XLII/207/172017-09-28w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.
UCHWAŁA Nr XLV/222/172017-12-28w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.
UCHWAŁA Nr XXXVII/189/172017-05-25w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Uchwała Nr XXXIII/167/172017-01-26w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2017.
Uchwała Nr XXXIII/168/172017-01-26w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2017.
UCHWAŁA Nr XXXIX/198/172017-06-22w sprawie: zamiany nieruchomości.
UCHWAŁA NR XLII/206/172017-09-28w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza..
UCHWAŁA Nr XLIII/210/172017-10-26w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnego korytarza.
UCHWAŁA Nr XLI/201/172017-08-31w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości..
UCHWAŁA Nr XLIV/216/172017-11-30w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości. .
UCHWAŁA Nr XLV/224/172017-12-28w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
UCHWAŁA Nr XLIII/209/172017-10-26w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości gruntowej położonej w Wieściszowicach w granicy działki nr 83 stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącą w zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa..
UCHWAŁA Nr XLI/202/172017-08-31w sprawie: utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XLIV/219/172017-11-30w sprawie: ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLV/223/172017-12-28w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2017.
UCHWAŁA Nr XXXV/184/172017-03-30w sprawie: udzielenia dotacji Sudeckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr XLIV/214/172017-11-30w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. p.
UCHWAŁA Nr XLIII/208/17 2017-10-26w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 3/56, nr 3/57 położonych w Marciszowie..
Uchwała Nr XXXIII/172/172017-01-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości..
Uchwała Nr XXXIII/173/172017-01-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości..
UCHWAŁA Nr XXXIX/197/172017-06-22w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLV/225/172017-12-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIII/171/172017-01-26w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Marciszów”.
UCHWAŁA Nr XLI/204/172017-08-31w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XLV/227/172017-12-28w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA Nr XXXIX/194/172017-06-22w sprawie założenia Przedszkola Publicznego w Marciszowie.
Uchwała Nr XXXIII/175/172017-01-26w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXII/164/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2016r.w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Marciszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć .
UCHWAŁA Nr XLI/200/172017-08-31w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach”..
UCHWAŁA Nr XXXIX/193/172017-06-22w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Publicznych Szkół w Marciszowie w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XXXIV/180/172017-02-23w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2017 roku”..
UCHWAŁA Nr XLIV/215/172017-11-30w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków..
UCHWAŁA Nr XXXIV/179/172017-02-23w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XXXIII/176/172017-01-26w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego..
Uchwała Nr XXXIII/174/172017-01-26w sprawie projektu dostosowania publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych..
UCHWAŁA Nr XLIV/220/172017-11-30w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA Nr XXXV/183/172017-03-30w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego..
UCHWAŁA Nr XXXVI/188/172017-04-27 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017.
Uchwała Nr XXXIII/169/172017-01-26 w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2017.
UCHWAŁA Nr XLIII/212/172017-10-26 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych położonych w Pastewniku w granicach działek geodezyjnych nr 398 o pow. 1,55 ha, nr 436 o pow. 11,65 ha, nr 439 o pow. 3,29 ha, nr 445 o pow. 4,64 ha, nr 454/2 o pow. 24,41 ha, nr 454/4 o.
UCHWAŁA Nr XXXVII/190/172017-05-25 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
UCHWAŁA Nr XXXV/185/172017-03-30 w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Marciszowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr XLV/228/172017-12-28 w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2018.
UCHWAŁA Nr XL/199/172017-07-21 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie.
Uchwała Nr XXXIII/170/172017-01-26 w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2017.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :