Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
UCHWAŁA Nr XL/198/20132013-09-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XL/199/20132013-09-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XL/200/20132013-09-26w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013.
UCHWAŁA Nr XLI/202/20132013-10-31w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013.
UCHWAŁA Nr XLI/204/20132013-10-31w sprawie: ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLII/205/20132013-11-28w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat.
UCHWAŁA Nr XLII/206/20132013-11-28w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat.
UCHWAŁA NR XLII/207/20132013-11-28zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/179/2013 z dnia 28 marca 2013r Rady Gminy Marciszów w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2013 roku”.
UCHWAŁA Nr XLII/208/20132013-11-28w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536 ze zm..
UCHWAŁA Nr XLII/209/2013 2013-11-28w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
UCHWAŁA Nr XLIII/211/20132013-12-30w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013.
UCHWAŁA Nr XLIII/213/20132013-12-30w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na okres do 3 lat.
UCHWAŁA Nr XLIII/214/20132013-12-30w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych.
UCHWAŁA Nr XLIII/215/20132013-12-30w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Marciszów Nr XXVIII/156/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za poje.
UCHWAŁA Nr XLIII/216/20132013-12-30w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność osoby fizycznej.
UCHWAŁA Nr XLIII/217/20132013-12-30w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2014.
UCHWAŁA Nr XXXI/167/2013 2013-01-31w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/151/2012 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2012 roku.
UCHWAŁA Nr XXXI/168/20132013-01-31w sprawie : zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Marciszów na 2013 rok..
UCHWAŁA Nr XXXI/169/20132013-01-31w sprawie : zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2013 .
UCHWAŁA Nr XXXI/170/2013 2013-01-31 w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów „ stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII / 155/2012 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości .
UCHWAŁA Nr XXXI/171/20132013-01-31w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXXI/172/20132013-01-31w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2013..
UCHWAŁA Nr XXXII/173/20132013-02-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości..
UCHWAŁA Nr XXXII/174/20132013-02-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości..
UCHWAŁA Nr XXXII/175/20132013-02-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości..
UCHWAŁA Nr XXXII/176/20132013-02-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości..
UCHWAŁA Nr XXXII/177/20132013-02-28w sprawie: zmiany do Uchwały Nr X/42/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty z tytułu posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA Nr XXXIII/179/20132013-03-28w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2013 roku”.
UCHWAŁA Nr XXXIII/180/20132013-03-28w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
UCHWAŁA Nr XXXIII/181/20132013-03-28w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013.
UCHWAŁA NR XXXIV/182/20132013-04-25w sprawie zmiany uchwały NR XXVIII/157/2012 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXXIX/197/132013-08-29w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXXV/183/20132013-05-29w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
UCHWAŁA Nr XXXV/185/20132013-05-29w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013.
UCHWAŁA Nr XXXV/186/20132013-05-29 w sprawie : udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
UCHWAŁA Nr XXXV/187/20132013-05-29w sprawie: ustanowienia tytułów „HONOROWY OBYWATEL GMINY MARCISZÓW” i „ZASŁUŻONY DLA GMINY MARCISZÓW” oraz przyjęcie regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów.
UCHWAŁA Nr XXXV/188/20132013-05-29w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr XXXV/189/20132013-05-29w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr XXXV/190/20132013-05-29w sprawie: oddania w najem na okres do 10 lat lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dworca kolejowego w Marciszowie przy ul. Dworcowej 10 w granicy działki nr 1/25, stanowiącego własność Gminy Marciszów..
UCHWAŁA Nr XXXVII/191/20132013-06-27w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
UCHWAŁA Nr XXXVII/192/20132013-06-27w sprawie wprowadzenia zwolnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
UCHWAŁA Nr XXXVII/193/20132013-06-27w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/195/20132013-07-16w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2013.
UCHWAŁĄ Nr XXXII/178/20132013-02-28w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VIII/26/2011 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 marca 2011 roku.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :