Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
UCHWAŁA Nr XVIII/86/20162016-01-28 w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2016.
UCHWAŁA Nr XVIII/87/20162016-01-28w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów na rok 2016.
UCHWAŁA Nr XVIII/88/20162016-01-28w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2016.
UCHWAŁA Nr XVIII/91/20162016-01-28 w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2016.
UCHWAŁA Nr XVIII/92/20162016-01-28w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016..
UCHWAŁA Nr XVIII/89/20162016-01-28w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XVIII/90/20162016-01-28w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu..
UCHWAŁA Nr XIX/97/20162016-02-25w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016.
UCHWAŁA Nr XIX/96/20162016-02-25w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomości gruntowe położone w Świdniku w granicy działek nr 441/5, 455/6, 455/8, 455/10 stanowiące własność Skarbu Państwa będące w zasobie Agencji Nieruchomości Rol.
UCHWAŁA Nr XIX/95/20162016-02-25w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2016 roku”.
UCHWAŁA Nr XIX/93/20162016-02-25w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków..
UCHWAŁA Nr XIX/94/20162016-02-25w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w zasób mienia gminy Marciszów nieruchomości gruntowej.
UCHWAŁA Nr XXI/101/20162016-03-31w sprawie : wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
UCHWAŁA Nr XXI/102/20162016-03-31w sprawie: pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
UCHWAŁA Nr XXI/103/20162016-03-31w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXI/104/20162016-03-31 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały o udzielenie pomocy rzeczowej na rzecz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
UCHWAŁA Nr XXI/105/20162016-03-31w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016.
UCHWAŁA Nr XXII/107/20162016-04-28w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXI/101/2016 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 marca 2016 roku.
UCHWAŁA Nr XXII/112/20162016-04-28w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXII/108/20162016-04-28 w sprawie: udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Kaczorowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr XXII/109/20162016-04-28w sprawie: udzielenia dotacji Sudeckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków..
UCHWAŁA Nr XXII/110/20162016-04-28 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016.
UCHWAŁA Nr XXIII/114/20162016-05-25w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
UCHWAŁA Nr XXIII/117/20162016-05-25w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
UCHWAŁA Nr XXIII/118/20162016-05-25w sprawie: sprzedaży działek położonych w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XXIII/115/20162016-05-25w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016.
UCHWAŁA Nr XXIII/113/20162016-05-25w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.
UCHWAŁA Nr XXV/120/20162016-06-29w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXV/121/20162016-06-29w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXV/122/20162016-06-29w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXV/125/20162016-06-29w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej.
UCHWAŁA Nr XXV/123/20162016-06-29w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016.
UCHWAŁA Nr XXV/119/20162016-06-29w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXVI/126/20162016-07-22w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016.
UCHWAŁA Nr XXVII/131/20162016-08-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości..
UCHWAŁA Nr XXVII/128/20162016-08-25w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
UCHWAŁA Nr XXVII/127/20162016-08-25w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej..
UCHWAŁA Nr XXVII/129/20162016-08-25w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016..
UCHWAŁA Nr XXVII/130/20162016-08-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXVIII/135/20162016-09-29 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXVIII//136/20162016-09-29w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów..
UCHWAŁA Nr XXVIII/138/20162016-09-29 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
UCHWAŁA Nr XXVIII/137/20162016-09-29w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez czę.
UCHWAŁA NR XXVIII/139/20162016-09-29w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
nowa uchwala z 2016-10-062016-09-29 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016..
UCHWAŁA Nr XXVIII/133/20162016-09-29w sprawie: przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej..
UCHWAŁA Nr XXVIII/134/20162016-09-29w sprawie zawarcia przez Gminę Marciszów porozumienia z Powiatem Kamiennogórskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Kamiennogórski Przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze..
UCHWAŁA Nr XXIX/147/20162016-10-27 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016.
UCHWAŁA Nr XXIX/141/20162016-10-27 w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXIX/142/20162016-10-27 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXIX/143/20162016-10-27w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w zasób mienia gminy Marciszów nieruchomości gruntowej.
UCHWAŁA Nr XXIX/140/20162016-10-27w sprawie: ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXIX/145/20162016-10-27w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXIX/144/20162016-10-27w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXIX/148/20162016-10-27 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/135/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 września 2016r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXIX/146/20162016-10-27 w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
UCHWAŁA Nr XXX/152/20162016-11-24w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości..
UCHWAŁA Nr XXX/151/20162016-11-24w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem są te same nieruchomości..
UCHWAŁA Nr XXX/156/20162016-11-24w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016..
UCHWAŁA Nr XXX/149/20162016-11-24w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) .
UCHWAŁA Nr XXX/150/20162016-11-24w sprawie: wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr II/4/14 Rady Gminy Marciszów z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Marciszów, ustalenia liczby członków oraz składów osobowych.
UCHWAŁA Nr XXX/155/20162016-11-24w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXX/154/20162016-11-24w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXX/153/20162016-11-24 w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce nr 258/10 położonej w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XXXI/157/20162016-11-28w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez czę.
UCHWAŁA Nr XXXI/158/20162016-11-28w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016.
UCHWAŁA Nr XXXII/159/20162016-12-09w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXXII/161/20162016-12-29w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Marciszów oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu..
UCHWAŁA Nr XXXII/162/20162016-12-29w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
UCHWAŁA Nr XXXII/165/20162016-12-29w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości..
UCHWAŁA Nr XXXII/163/20162016-12-29w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów..
UCHWAŁA Nr XXXII/166/20162016-12-29w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2017..
UCHWAŁA Nr XXXII/160/20162016-12-29w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2016..
UCHWAŁA Nr XXXII/164/20162016-12-29w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Marciszów w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :