Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
UCHWAŁA Nr IX/32/2011 2011-04-28w sprawie: organizacji konkursu - " Najlepiej zadbane sołectwo i najładniejsza posesja w gminie Marciszów".
UCHWAŁA Nr VIII/28/112011-03-31w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/7/10 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
UCHWAŁA Nr XVI/74/112011-10-27w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA NR X/44/20112011-05-26w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania przy udzielaniu dotacji ekologicznych i sposobu ich rozliczania..
UCHWAŁA Nr IX/33/112011-04-28w sprawie: regulaminu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Marciszów”.
UCHWAŁA Nr IX/34/112011-04-28w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w poczet mienia gminy Marciszów nieruchomości gruntowej..
UCHWAŁA Nr IX/35/20112011-04-28w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w poczet mienia gminy Marciszów nieruchomość położoną w Marciszowie w granicy działki nr 310/1 stanowiącą własność Skarbu Państwa będącą w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnej.
UCHWAŁA Nr IX/36/20112011-04-28w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VIII/26/2011 Rady Gminy Marciszów z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie opłaty targowej.
UCHWAŁA Nr V/13/112011-01-14w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLIX/254/10 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr VI /14 /112011-01-27w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2011.
UCHWAŁA Nr VI/15/112011-01-27w sprawie : zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2011.
UCHWAŁA Nr VI/16/112011-01-27w sprawie: przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Marciszów”.
UCHWAŁA Nr VII/17/112011-02-24w sprawie : zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2011.
UCHWAŁA Nr VII/18/112011-02-24w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania..
UCHWAŁA Nr VII/19/112011-02-24w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr VII/20/112011-02-24w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr VII/21/112011-02-24w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr VII/22/112011-02-24w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2011.
UCHWAŁA Nr VII/23/112011-02-24w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/7/10 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2010 r..
UCHWAŁA Nr VII/24/112011-02-24w sprawie: ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Marciszów .
UCHWAŁA Nr VII/25/11 2011-02-24w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIV/73/07 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 października 2007 r..
UCHWAŁA Nr VIII/26/20112011-03-31w sprawie opłaty targowej .
UCHWAŁA Nr VIII/27/20112011-03-31w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011.
UCHWAŁA Nr VIII/29/112011-03-31w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
UCHWAŁA NR VIII/30/20112011-03-31w sprawie: opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Marciszów oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3- 6 lat przy szkole podstawowej Zespołu Szkół w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr VIII/31/20112011-03-31w sprawie: zasad udzielania stypendium dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz nagrody wybitnym uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów.
UCHWAŁA Nr X/37/20112011-05-26w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
UCHWAŁA Nr X/38/20112011-05-26w sprawie : udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
UCHWAŁA Nr X/39/20112011-05-26w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2011.
UCHWAŁA Nr X/40/20112011-05-26w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.
UCHWAŁA Nr X/41/20112011-05-26w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, stanowiących własność GM.
UCHWAŁA Nr X/42/20112011-05-26w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty z tytułu posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
UCHWAŁA Nr X/43/20112011-05-26w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Marciszów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej objętych Programem Gospodarki Odpadami dla Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr X/43/20112011-05-26w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Marciszów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej objętych Programem Gospodarki Odpadami dla Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XI/45/20112011-06-10w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011.
UCHWAŁA Nr XI/46/112011-06-10w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/7/10 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
UCHWAŁA Nr XIII/46/112011-06-30w sprawie : zatwierdzenia sprawozdań rzeczowo-finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XIII/48/112011-06-30w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
UCHWAŁA Nr XIII/49/112011-06-30w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA NR XIII/50/112011-06-30w sprawie zmiany opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Marciszów oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3- 6 lat przy szkole podstawowej Zespołu Szkół w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XIII/51/112011-06-30w sprawie zmiany zasad udzielania stypendium dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz nagrody wybitnym uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów.
UCHWAŁA Nr XIII/52/20112011-06-30w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011.
UCHWAŁA Nr XIII/53/112011-06-30w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr IV/7/10 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2010 r.
UCHWAŁA Nr XIII/54/112011-06-30w sprawie: powołania Zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych.
UCHWAŁA Nr XIII/54/20112011-06-30w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr X/42/11 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty z tytułu posiadania psów oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso.
UCHWAŁA Nr XIII/57/112011-06-30w sprawie: uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
UCHWAŁA Nr XIII/58/112011-06-30w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XIII/58/112011-06-30w sprawie : odwołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XIV/59/112011-08-31w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na rok 2011.
UCHWAŁA NR XIV/60/112011-08-31w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/44/11 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania przy udzielaniu dotacji ekologicznych i sposobu ich rozliczania.
UCHWAŁA Nr XIV/61/112011-08-31w sprawie: sprzedaży nieruchomości..
UCHWAŁA Nr XIV/62/112011-08-31w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XV/63 /112011-09-29w sprawie: Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze.
UCHWAŁA Nr XV/64/112011-09-29w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marciszów na lata 2011-2015.
UCHWAŁA Nr XV/65/112011-09-29w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011.
UCHWAŁA Nr XVI/66/112011-10-27w sprawie : wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na kadencję 2012-2015.
UCHWAŁA Nr XVI/67/112011-10-27w sprawie : wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze na kadencję 2012-2015.
UCHWAŁA Nr XVI/68/112011-10-27w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamiennogórskiemu na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Ciechanowicach.
UCHWAŁA Nr XVI/69/112011-10-27w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011.
UCHWAŁA Nr XVI/70/112011-10-27w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.
UCHWAŁA Nr XVI/71/112011-10-27w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XVI/72/112011-10-27w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XVI/73/112011-10-27w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XVI/75/112011-10-27w sprawie: ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XVI/76/112011-10-27w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętą jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Marciszów w 2012 roku.
UCHWAŁA Nr XVI/77/112011-10-27w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .
UCHWAŁA Nr XVII/78/112011-11-24w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011.
UCHWAŁA Nr XVII/79/112011-11-24w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/44/11 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej oraz trybu postępowania przy udzielaniu dotacji ekologicznych i sposobu ich rozliczania.
UCHWAŁA Nr XVII/80/112011-11-24w sprawie: dzierżawy nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XVIII/81/112011-12-29w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XVIII/82/112011-12-29w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2011.
UCHWAŁA NR XVIII/83/20112011-12-29w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
UCHWAŁA NR XVIII/84/112011-12-29w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XVIII/85/112011-12-29w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2012.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :