Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów  

MENU PODMIOTOWE

UG Marciszów
Regulamin organizacyjny urzędu
Jednostki podległe
Mienie Gminy
Strategie, plany, programy, regulaminy
Raport o stanie Gminy
RODO

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Postępowanie - oczyszczalnie ścieków
Utylizacja sprzętu elektronicznego
Wyroby azbestowe - postępowanie
Solary słoneczne
Selektywna zbiórka odpadów
Do właścicieli nieruchomości
Zbiórka odpadów elektronicznych
Odbiór odpadów komunalnych
Plan gospodarki niskoemisyjnej
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych
Obwieszczenia
Publiczny dostępny wykaz danych
Gminna Ewidencja Zabytków
Komunikaty
Orzeczenia sądowe w sprawie mienia wodociągow

NOWY SYSTEM ŚMIECIOWY

Informacje
Kontakt
Harmonogram odbioru odpadów
Deklaracja

PRAWO LOKALNE

Statut
Wnioski do pobrania
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna

GOPS

Aktualności
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki Mieszkaniowe
Wnioski do pobrania
Oferty pracy
RODO

RADA GMINY

Radni
Transmisje obrad
Sprawozdania z sesji
Imienne wykazy głosowań
Zapisy dźwiękowe sesji
Informacja o obradach sesji
Informacja o posiedzeniach komisji
Zarządzenia Wójta
Uchwały
Projekt aktów prawnych do konsultacji
Akty prawa miejscowego

FINANSE

Budżet
Sprawozdania
Sprawozdania kwartalne
Opinie RIO
Wyniki kontroli
Podatki i opłaty

OGŁOSZENIA

Przetargi
- nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa
- rzeczy ruchome
Oferty inwestycyjne
Oferty pracy
Zamównienia do 30 000 euro
Ogłoszenia
Komunikaty
Nieodpłatna pomoc prawna
Młodociani pracownicy
Wybory

ZGK "Wodociągi Marciszowskie"

Zezwolenia na działalność
Sprawa mienia gminnego wod-kan
Taryfy
Regulaminy
Sprawy różne
Zamówienia do 30.000 euro
Formularze do pobrania
Ogłoszenia
RODO

PROJEKTY UE

Ogłoszenia
Mikroprojekty

INNE

Rejestry i ewidencje
Rejestr umów zaw. przez Gminę Marciszów
Oświadczenia majątkowe - informacje
Oświadczenia
Interesanci Gminy Marciszów
Informacje nieopublikowane
Petycje

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Dane teleadresowe
Dyrekcja
Pracownicy
Statut szkoły

O BIULETYNIE

Redaktorzy

 .:: UCHWAŁY ::.

nazwa z dnia przedmiot uchwały
UCHWAŁA Nr XXXII/185/092009-02-24w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXXIV/199/092009-04-23w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XL/224/092009-09-11w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XLI/227/092009-09-24w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XLVI/244/092009-12-29w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXXVI/206/092009-05-28w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/212/092009-06-25w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XLII/232/092009-10-29w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XLIV/239/092009-11-26w sprawie: zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Marciszów na lata 2009 – 2016.
UCHWAŁA Nr XXXIII/193/092009-03-26w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo - finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XXXII/176/092009-02-24w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XLIV/240/092009-11-26w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ciechanowice na lata 2009 – 2016.
UCHWAŁA Nr XXXII/177/092009-02-24w sprawie: zatwierdzenia planów pracy na 2009 rok stałych Komisji Rady Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXXIII/190/092009-03-26w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XLI /226/092009-09-24w sprawie: zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Marciszów.
Uchwała N rXXXVI/208/092009-05-28w sprawie: zaopiniowania "propozycji projektu nowych obszarów specjalnej ochrony siedlisk PLH020037 – Góry i Pogórze Kaczawskie”.
UCHWAŁA Nr XLI/228/092009-09-24w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/215/092009-06-25w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
UCHWAŁA Nr XXXVI/207/092009-05-28w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
UCHWAŁA Nr XXLIV/242/092009-11-26w sprawie: wypowiedzenia nieodpłatnego użyczenia wodociągu wiejskiego w miejscowości Sędzisław.
UCHWAŁA Nr XXXVI/211/092009-05-28w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Marciszów na lata 2009 – 2012.
UCHWAŁA Nr XLII/236/092009-10-29w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXVIII/216/09 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 czerwca 2009 r..
UCHWAŁA Nr XXXVIII/221/092009-06-25w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXXVI/206/09 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXXII/186/092009-02-24w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXXIV/198/092009-04-23w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXXVI/210/092009-05-28w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/214/092009-06-25w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XLI/229/092009-09-24w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XLII/233/092009-10-29w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XLVI/245/092009-12-29w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2009.
UCHWAŁA Nr XXXIX/222/092009-07-14w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVIII/214/09 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 czerwca 2009 r..
UCHWAŁA Nr XLII/230/092009-10-29w sprawie: ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA XXXIX/223/092009-07-14w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Marciszów oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat przy szkole podstawowej Zespołu Szkół w Marciszowie, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Marciszów..
UCHWAŁA Nr XXXVIII/219/092009-06-25w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Marciszów oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat przy szkole podstawowej Zespołu Szkół w Marciszowie, dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXXIV/194/092009-04-23w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium za rok 2008.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/213/092009-06-25w sprawie: udzielenia poręczenia spłaty kredytu komercyjnego i pożyczki w WF O Ś i G W na zadanie w ramach realizacji projektu „Budowa kwatery na odpady inne niż objęte w obrębie składowiska odpadów komunalnych.
UCHWAŁA Nr XXXIV/203/092009-04-23w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi kamiennogórskiemu na realizację inwestycji związanej z poprawą jakości opieki zdrowotnej poprzez budowę bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Spółka z o.o. NZOZ Szpital Powiatow.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/216/092009-06-25w sprawie: udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
UCHWAŁA Nr XLII/235/092009-10-29w sprawie: Uchylenia Uchwały Nr Nr XXXVIII/217/09 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 czerwca 2009r..
UCHWAŁA Nr XLVI/247/092009-12-29w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2010.
UCHWAŁA Nr XXXII/187/092009-02-24w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Marciszów na lata 2009 – 2012.
UCHWAŁA Nr XXXII/179/092009-02-24w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXXII/180/092009-02-24w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXXII/181/092009-02-24w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXXIII/191/092009-03-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXXIV/195/092009-04-23w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXXIV/196/092009-04-23w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXXVIII/218/092009-06-25w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XLIV/ 241/092009-11-26w sprawie: sprzedaży nieruchomości.
Uchwała Nr XXXIII/192/092009-03-26w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Zofii Witkowskiej zam.Ciechanowice nr 80/8 na działania Wójt Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXXIV/204/092009-04-23w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Zofii Witkowskiej na działalność Wójta Gminy Marciszów.
UCHWAŁA NrXXXIV/202/092009-04-23w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Wiesławy Tokarczyk Jerzak i Pana Pawła Jerzaka na działania Wójta Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XLI/225/092009-09-24w sprawie: przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XXXII/182/092009-02-24w sprawie: programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi w roku 2009.
UCHWAŁA Nr XXXIV/200/092009-04-23w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” spółka z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze.
UCHWAŁA Nr XXXIV/201/092009-04-23w sprawie: objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” spółka z o.o. w Lubawce.
UCHWAŁA Nr XLV/243/092009-12-10w sprawie: obciążenia hipoteką nieruchomości Nr 305/10 położonej w Marciszowie.
UCHWAŁA Nr XXXIV/197/092009-04-23w sprawie: dzierżawy nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXXII/189/092009-02-24w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Zofii Witkowskiej na działalność Wójta Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XLII/231/092009-10-29w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych .
UCHWAŁA Nr XXXV/205/092009-05-15w sprawie : zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Marciszów na lata 2009 - 2015.
UCHWAŁA Nr XXXII/183/092009-02-24w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pastewnik.
UCHWAŁA Nr XXXII/184/092009-02-24w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marciszów.
UCHWAŁA Nr XLII/234/09 2009-10-29w sprawie : wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie.
Uchwała Nr XXXVI/209/092009-05-28w sprawie : uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Marciszów.
UCHWAŁA Nr XLVI/246/092009-12-29Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok.
Uchwała nr XLIII/137/092009-11-12deklaracji przystąpienia Gminy Marciszów do uczestnictwa w projekcie pt. „Budowa Środowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o zakład unieszkodliwiania odpadów w Lubawce” zgłaszany do dofinansowania w Ramach Regionalnego Programu O.

szukaj  
szukane słowo miesiąc w nazwie w treśći przed.uchwały rok

przejdź do :