Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2017
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XLV/224/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. - 2017, menu 91, artykuł 240 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2017

Uchwała Nr XLV/224/17 Rady Gminy Marciszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

UCHWAŁA Nr XLV/224/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat. Przedmiotem dzierżawy jest ta sama nieruchomość gminna  w postaci części gruntu działki nr 448 o pow. 25 m2 położonej w Wieściszowicach. Na dzierżawionym gruncie  usytuowany jest wolno stojący budynek gospodarczy.      

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/224/17
Rady Gminy Marciszów
z dnia 28 grudnia 2017 r.


Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Marciszów.
Dotychczasowy dzierżawca korzysta z dzierżawionego gruntu bez uwag, zgodnie z jego przeznaczeniem i celem dzierżawy określonym w umowie, wnosząc w określonych terminach czynsz oraz podatek od nieruchomości. Dzierżawca wyraził chęć kontynuowania dzierżawy, zatem zwrócił się o ponowne zawarcie umowy. Zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat będzie stanowiło dla gminy źródło dalszych przychodów.       

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. 
Uchwała rady gminy jest również wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. 
W związku z powyższym, aby zawrzeć kolejną umowę z dotychczasowym dzierżawcą konieczna jest zgoda rady gminy.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Adamczyk

Metryka

sporządzono
2017-12-28 przez Anna Płaszczyńska
udostępniono
2017-12-28 00:00 przez Anna Płaszczyńska
zmodyfikowano
2018-11-27 15:56 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
381
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.