Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr I/9/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Marciszów. - 2018, menu 90, artykuł 456 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2018

Uchwała Nr I/9/18 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 listopada 2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Marciszów.

UCHWAŁA Nr I/9/18
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 listopada 2018

w sprawie zmiany Statutu Gminy Marciszów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 18b art. 22 i art. 40 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130)

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/92/03-Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Marciszów, w treści Statutu Gminy Marciszów wprowadza się następujące zmiany: wprowadza się po rozdziale  7  rozdział 7 a w brzmieniu:

Rozdział 7a
Zasady i tryb pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 60 a

 1. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji składanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym ustawami.
 2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji w miarę potrzeb.
 3. Do zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Komisji dołącza się porządek obrad oraz materiały dotyczące rozpatrywanych spraw.

§ 60 b

 1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Postępowanie skargowe jest jednoinstancyjnym uproszczonym postępowaniem administracyjnym, co oznacza, że nie ma toku instancji ani środków zaskarżenia.
  W postępowaniu skargowym nie są wydawane rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych, dla których przepisy prawa przewidują określone procedury rozstrzygnięć spraw, w toku instancji administracyjnych lub sądowych.
 2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.
 3. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

§ 60c

 1. Skargi, wnioski i petycje mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  1) w razie zgłoszenia skargi, wniosku lub petycji ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie;
  2) w protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi, wniosku lub petycji, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy;
  3) przyjmujący skargi, wnioski lub petycje potwierdza ich złożenie, jeżeli zażąda tego wnoszący;
  4) skargi, wnioski i petycje nie podpisane, niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Po stwierdzeniu, że pismo jest skargą na działalność Wójta, bądź gminnej jednostki organizacyjnej, wnioskiem lub petycją w zakresie właściwości Rady, Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie protokół zawierający stanowisko w sprawie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.
 3. Na najbliższej sesji, Rada zapoznaje się z protokołem Komisji i podejmuje stosowną uchwałę.
 4. W przypadku przedłużenia okresu rozpatrywania skargi, wniosku lub petycji Przewodniczący Rady, na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, informuje Radę oraz skarżącego w formie pisemnej, podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 5. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się wnoszącego sprawę w formie uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 60d

1 W przypadku, gdy Rada nie jest władna do rozpatrzenia skargi, Przewodniczący Rady obowiązany jest w terminie 7 dni przekazać ją właściwemu organowi.
1. O przekazaniu skargi Przewodniczący zawiadamia Radę oraz skarżącego.

§ 60e

 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, dokonuje analizy pisma nazwanego przez jego autora skargą, i kwalifikuje je jako skargę na działalność Wójta bądź na gminnej jednostki organizacyjnej.
 2. W przypadku wątpliwości, co do kwalifikacji sprawy, Komisja występuje do skarżącego o doprecyzowanie zarzutów, uzupełnienie sprawy.
 3. Komisja, wobec spraw, zakwalifikowanych jako skarga na organy Gminy, przystępuje do badania zasadności zarzutów w niej zawartych, w szczególności poprzez:
  1) wysłuchanie skarżącego;
  2) występowanie do Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień w zakresie zasadności zarzutów zawartych w skardze lub o stanowisko w zakresie wniosku lub petycji;
  3) przeprowadzenie wizji lokalnej;
  4) przeprowadzenie konfrontacji.
 4. Zarówno z wykonanych czynności jak też z posiedzenia, na którym analizowana jest skarga sporządza się protokół zakończony wnioskiem Komisji o uznanie skargi za zasadną bądź niezasadną, wraz z uzasadnieniem zajętego stanowiska.

§ 60f

Skargi i wnioski skierowane do Rady rozpatruje się na najbliższej sesji, po złożeniu wniosku Komisji.

§ 60g

Biuro Rady Gminy prowadzi rejestr skarg, wniosków i petycji, do których rozpatrzenia właściwa jest Rada.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław WolakUzasadnienie:

W związku ze zmianami prawnymi w prowadzonymi w  ustawie o samorządzie gminnym  ustawą z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu  zwiększania udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych jest konieczność wprowadzenia do statutu Gminy Marciszów zmian polegających na wprowadzeniu  rozdziału dotyczącego zasad i trybu pracy nowej komisji  „Komisji Skarg, Wniosków i Petycji”.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

sporządzono
2018-11-29 przez Anna Płaszczyńska
udostępniono
2018-11-29 00:00 przez Anna Płaszczyńska
zmodyfikowano
2018-12-07 11:34 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
385
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.