Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Inne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2023 rok - Inne, menu 51, artykuł 2131 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Inne

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2023 rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2023 rok

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327),

Wójt Gminy Marciszów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w Gminie Marciszów w obszarze upowszechnianie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz działaniach sportowych i kulturowych na rzecz integracji społeczności lokalnej.

§1
Rodzaj zadań

Konkurs ofert obejmuje następujące rodzaje zadań:

 1. upowszechnianie kultury, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, gdzie przewiduje się powierzenie następujących zadań:
 2. organizację zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w szczególności w sportach zimowych, lekkiej atletyce, tenisie ziemnym i stołowym oraz zespołowych grach sportowych,
 3. krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
 4. naukę pływania dzieci,
 5. upowszechnienie kultury, kultury fizycznej i promocja zajęć rekreacyjnych i integracja wśród emerytów, rencistów
  i inwalidów i zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu.
 6. działania sportowe i kulturowe na rzecz integracji społeczności lokalnej, gdzie przewiduje się powierzenie następujących zadań:
 7. pomoc wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
 8. pomoc w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów między organizacjami,
 9. stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.

 

§2
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2023 roku wynosi 65.000,00 zł.
  2. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w razie dokonania zmian finansowych w budżecie Gminy na rok 2023 przez Radę Gminy Marciszów.

 

§3
Zasady przyznawania dotacji

 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), prowadzące działalność statutową w przedmiotowych dziedzinach na terenie Gminy Marciszów.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnej ze wzorem określonym
  w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018, poz.2057).
 3. Zakres oferty podmiotu uprawnionego do jej złożenia musi być zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Do oferty należy dołączyć:
 • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów dotyczących rejestracji,
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego statutu organizacji,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2022 r. (lub za ostatni zamknięty rok obrotowy).
 1. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
 4. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony stosowna umowa.
 5. Dotowane z budżetu Gminy Marciszów mogą być wyłącznie zadania realizowane na rzecz jej mieszkańców.
 6. Dotacja nie będzie udzielana na:
 7. podejmowanie działalności gospodarczej na cele nie związane z działalnością statutową organizacji,
 8. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów, budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 9. zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
 10. działalność gospodarczą, polityczną i religijną podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 11. organizacjom, które nie wywiązały się lub nie rozliczyły z zawartych z Gminą umów,
 12. dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu Gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
 13. dotowanie przedsięwzięć, które nie są uwzględnione w ofercie.


§4
Warunki i termin realizacji zadań

 1. Zadanie realizowane będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 roku.
 2. Podmiot składający ofertę musi spełniać następujące wymogi:
 • zamierza realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Marciszów,
 • prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 • posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 • umożliwi organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
 • zobowiązuje się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji z ustalonymi warunkami,
 • zobowiązuje się do sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminach określonych w umowie.
 1. Szczegółowe warunki realizacji zdania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji zawartej przez Gminę Marciszów z podmiotem, którego oferta na prowadzenie zadania zostanie wybrana, z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach.
 2. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy zgodnie z zawartą umową.


§5
Termin składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na adres: Urząd Gminy
  w Marciszowie, ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów (punkt obsługi interesanta) lub przesłanie oferty na w/w adres za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2023 r. do godz. 15.30 (za termin złożenia uznaje się datę i godzinę wpływu do Urzędu Gminy w Marciszowie).
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w Gminie Marciszów”.

 

§6
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na odpowiednim formularzu w terminie wyżej wskazanym.
 2. Oferty nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie lub na niewłaściwych formularzach będą odrzucone
  z przyczyn formalnych.
 3. W przypadku ofert niekompletnych dopuszcza się możliwość ich uzupełnienia
  w terminie 3 dni od daty zawiadomienia oferenta.
 4. Wszystkie oferty złożone zostaną poddane weryfikacji formalnej, a po pozytywnej ocenie formalnej poddane zostaną ocenie merytorycznej. Weryfikacji formalnej i merytorycznej ofert dokona komisja konkursowa, powołana przez Wójta Gminy Marciszów w drodze zarządzenia.
 5. Przy rozpatrywaniu ofert pod kątem merytorycznym będą brane pod uwagę kryteria oceny zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327)
 6. Komisja konkursowa rozpatruje oferty niezwłocznie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
 7. Komisja konkursowa na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.
 8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Marciszów, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert.
 9. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 10. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ofert.
 11. Niezwłocznie po wyborze ofert wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone
  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.marciszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów.
 12. Wybrani oferenci zostaną powiadomieni o wyborze pisemnie, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

 

§7
Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Dotyczy to również stron internetowych i aplikacji jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie,
w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami,
w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o dostępności, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

W związku z powyższym rekomendujemy opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym
i informacyjno-komunikacyjnym lub poprzez dostęp alternatywny.

 

§8
Informacja o zrealizowanych przez Gminę Marciszów w roku poprzednim zadaniach
publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami ze szczególnym
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym
i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3

W 2022 roku w Gminie Marciszów zrealizowano zadania publiczne tego samego rodzaju i przekazano organizacjom pozarządowym na jego realizację dotacje w łącznej wysokości 65.000,00 zł.

 

§9

Szczegółowe informacje na temat otwartego konkursu ofert można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, pokój nr 18, tel: 75 74 10 208 wew. 24, e-mail: promocja@marciszow.pl

Metryka

sporządzono
2023-01-03 przez Łukaszun Aleksandra
udostępniono
2023-01-03 15:19 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-01-30 13:12 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
221
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.