Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2024
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 16 lutego 2024 r. - 2024, menu 295, artykuł 2670 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2024

Zarządzenie Nr 20/2024 Wójta Gminy Marciszów z dnia 16 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 20/2024
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 16 lutego 2024 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Pastewniku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr LIII/332/2023 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pastewniku

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Sporządzam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1. podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, a także zamieszczeniu na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu w kategorii „Nieruchomości, wykazy, sprzedaż/dzierżawa” pod adresem bip.marciszow.pl, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu będzie zamieszczona w prasie internetowej „Relacje Regionalne” www.relacjeregionalne.pl. 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

    Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2024
Wójta Gminy Marciszów z dnia 16 lutego 2024 r.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Pastewnik, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 332/3 o pow. 0,1918 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: PsIV – pastwiska.

 

Działka o kształcie szerokiego prostokąta, położona przy wąskiej wewnętrznej drodze gminnej (dz. nr 351) częściowo
o nawierzchni asfaltowej a częściowo gruntowo- szutrowej. Teren nieogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą, usytuowany nieco powyżej poziomu drogi dojazdowej, z niewielka skarpą przebiegającą wzdłuż granicy z drogą. Działka nie jest uzbrojona. W odległości około 50 m od granicy sąsiedniej nieruchomości zabudowanej, doprowadzona jest sieć elektroenergetyczna, a w odległości 100 m posadowione są dwa słupy, jeden z napowietrzną linią elektroenergetyczną Nn a drugi z linią telekomunikacyjną.

Działka znajduje się około 200 m od środkowej, zwartej zabudowy wsi. Najbliższe sąsiedztwo stanowią grunty pod zabudowę, jeden nowy budynek jednorodzinny, a nieco dalej w kierunku wsi - przedwojenna zabudowa mieszkaniowa
i zagrodowa. Od strony południowej i zachodniej, poza strefą zabudowy, rozciągają się rozległe, otwarte tereny rolne
z enklawami zadrzewień śródpolnych i leśnych. We wsi nie ma sklepu; przystanek PKS znajduje się w odległości 700 m. Sklepy, szkoła podstawowa, przedszkole, ośrodek zdrowia, urząd gminy z podległymi jednostkami znajdują się
w Marciszowie.

 

Cena  nieruchomości  wynosi  60.000,00 zł netto  (do  ceny zostanie  doliczony  podatek  VAT w wysokości 23%).

 

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą JG1K/00017321/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W dziale II księgi jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  

 

Teren obejmujący przedmiotowa działkę nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Marciszów z dnia 31.10.2023 r. nr 34/2023 (RGKŚ.6730.67.2023) dla działki zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z infrastrukturą, przewidziana do realizacji na działce nr 332/3 we wsi Pastewnik. Zgodnie z treścią ww. decyzji część działki znajduje się w granicach obszaru chronionego Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037, przy czym nie ustalono szczególnych warunków w tym zakresie. 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia
2 kwietnia 2024 r.

 

 

   Wójt Gminy
 mgr inż. Wiesław Cepielik

 

Metryka

sporządzono
2024-02-16 przez Wolska Renata
udostępniono
2024-02-16 14:39 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-02-16 14:42 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
31
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.