Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OGŁOSZENIA Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „IV przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 24 w Sędzisławiu - 2023, menu 277, artykuł 2314 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

IV przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 24 w Sędzisławiu

Marciszów, dnia 22 maja 2023 r.

RGKŚ.6845.2.2023

 

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Marciszów ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej opisanej nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Marciszów:

 

 

Lp.

 

Numer księgi wieczystej

 

Położenie nieruchomości

(obręb),  numer działki

 

Powierzchnia

działki(ek) przeznaczona do dzierżawy

Stan zagospodaro-wania

 

Cel oddania w dzierżawę

 

 

Opis

nieruchomości

 

Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego. Termin wnoszenia czynszu.

 

Wadium

 

Godzina przetargu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

JG1K/00012526/9

Sędzisław

dz. nr 24

1,2369 ha

 

 

 

nieruchomość użytkowana rolniczo

cele rolne

Działka niezabudowana o powierzchni 1,2369 ha, położona we wsi Sędzisław. Użytki w działce: grunty orne klasy IVb. 

Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem tej nieruchomości nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne. 

1.200,00 zł

 

Do 30 czerwca każdego roku, przy czym czynsz

za rok 2023 należy wpłacić do 31 lipca

 

 

300,00 zł

 

 

1100

 

        Przetarg odbędzie się dnia 6 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Marciszowie przy ul. Szkolnej 6 w sali narad (parter). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu na konto Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, Bank Spółdzielczy w Jaworze nr: 82 8647 0007 0420 8673 2000 0005 do dnia 01.06.2023 r. W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „ WADIUM – przetarg na dzierżawę dz. nr 24 obręb Sędzisław”. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Marciszów. W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnik przetargu, należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość, a także bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu złożyć pisemne oświadczenie o niezaleganiu
z podatkami od nieruchomości i innymi opłatami wobec Gminy Marciszów.

 

Osoba która wygra przetarg nie może ubiegać się o zwolnienie z czynszu dzierżawnego nawet w przypadku klęsk żywiołowych. Proponowany okres dzierżawy: od 12.06.2023 r. do 31.12.2025r. Czynsz dzierżawny może ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, tzw. wskaźnik inflacji.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (winny złożyć oryginały lub poświadczone za zgodność
z oryginałem następujące dokumenty: umowę spółki, aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego nie starszy niż dwa miesiące od daty przetargu, aktualną listę wspólników oraz uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na dzierżawę nieruchomości – jeżeli jest wymagana). Jeżeli osoby prawne lub fizyczne działają przez pełnomocników, pełnomocnicy zobowiązani są złożyć pełnomocnictwo upoważniające ich do przystąpienia do przetargu na oznaczoną nieruchomość.

Dodatkowo, bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i ogłoszeniem o przetargu oraz, że przyjmuje się je bez zastrzeżeń.  Druk oświadczenia do pobrania:  bip.marciszow.pl w kategorii „Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa”.

 

Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 50,00 zł.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się tym osobom w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ta nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy dzierżawy, Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji przetargowej i jej członkowie. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.

Ewentualne wyznaczenie granic przedmiotu dzierżawy odbywa się staraniem i na koszt Dzierżawcy. Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca jest zobowiązany uiszczać podatek gruntowy związany z posiadaniem przedmiotowej nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje o przetargu pod nr tel. 75 7410 208 wew. 30.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomość. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: bip.marciszow.pl

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marciszów, zamieszczenie na stronach internetowych tutejszego urzędu: www.marciszow.pl i bip.marciszow.pl w kategorii „Nieruchomości, wykazy sprzedaż/dzierżawa” oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sędzisław.

 

           Wójt Gminy
                 Wiesław Cepielik

 

Oświadczenie do przetargu

 

Metryka

sporządzono
2023-05-22 przez Wolska Renata
udostępniono
2023-05-22 15:02 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-05-22 15:06 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
29
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.