Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 115/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji - 2023, menu 276, artykuł 2651 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie Nr 115/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 115/2023
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 15 listopada 2023 r.

  

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r., poz. 120  ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) Wójt Gminy Marciszów

 

zarządza co następuje:

 

§1.

Zarządzam przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych w:

- Urzędzie Gminy w Marciszowie,
- DG – ul. Dworcowa
- OSP oraz zbiorniki p-poż,
- Bibliotekach gminnych,
- Świetlicach wiejskich,
- placach zabaw, siłowni zewnętrznych, wiat przystankowych, drogowych obiektach inżynierskich,
- budynkach komunalnych, budynkach administracyjnych
- Oczyszczalniach ścieków,
- oświetlenia ulicznego,
- magazynie OC,
- wykazie posiadanych wartości materialnych i prawnych.

 

§2.

Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku.

 

§3.

Inwentaryzację przeprowadzą:

 1. Komisja inwentaryzacyjna,
 2. Zespoły spisowe.

§4.

W skład Komisji inwentaryzacyjnej powołuję następujące osoby:

 1. Lilianna Tokarska -           przewodniczący
 2. Anna Płaszczyńska -           z-ca przewodniczącego
 3. Marta Czerkieska  -           członek
 4. Katarzyna Kaznowska -           członek
 5. Jolanta Kudryńska -           członek
 6. Aleksandra Łukaszun -           członek
 7. Bartłomiej Nawrocki -           członek
 8. Renata Wolska -           członek
 9. Anita Pociecha -           członek
 10. Ewelina Dul  -           członek
 11. Justyna Trziszka -           członek

 

§5.

W terminie od dnia 31 grudnia 2023 r. do dnia 15 stycznia 2024 r. inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

 1. Środki trwałe,
 2. Środki trwałe w używaniu,
 3. Środki trwałe w budowie,
 4. Pozostałe środki trwałe w używaniu,
 5. Zapasy materiałów i towarów znajdujących się w strzeżonych składowiskach objętych ewidencją ilościowo-wartościową,
 6. Składniki majątku ujętych w ewidencji ilościowej (przedmiotów małocennych),
 7. Druki ścisłego zarachowania,
 8. Wartości materialne i prawne,
 9. Należności.

 

§6. 

Zadaniem Komisji Inwentaryzacyjnej działającej przez okres 4 lat będzie dokonywanie inwentaryzacji:

- polegającej na ustaleniu rzeczywistego stanu na określony dzień, przy  zachowaniu częstotliwości określonej przepisami prawa;

- zdawczo-odbiorczej– przeprowadzana obowiązkowo w każdym przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie;

- uproszczonej – przeprowadzanej w przypadku, gdy wystąpiły wypadki losowe, np. włamanie, kradzież, pożar lub inne przyczyny, w wyniku których nastąpiło naruszenie stanu, bądź przydatności składników majątku.

 

§7.

Inwentaryzację składników majątku należy przeprowadzić:

 1. wymienionych w § 5 pkt 1-2 i 4-7 – w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest możliwy, pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach rachunkowych;
 2. wymienionych w § 5 pkt. 3 i 8 – przez porównanie (weryfikację) stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych;
 3. wymienionych w § 5 pkt. 9 – w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.

 

§8. 

1.Czynności spisowe metodą spisu z natury wykonane zostaną przez zespoły w następującym składzie osobowym:

Zespół spisowy nr 1 (budynek Urzędu Gminy, materiały, zapasy magazyn OC, druki ścisłego zarachowania)

 1. Anna Płaszczyńska
 2. Ewelina Dul

Zespół spisowy nr 2 (DG, OSP, zbiorniki p-poż, budynki komunalne, administracyjne, Oczyszczalnie ścieków)

 1. Jolanta Kudryńska
 2. Aleksandra Łukaszun

Zespół spisowy nr 3 (Biblioteki, świetlice gminne, place zabaw, siłownie zewnętrzne, wiaty przystankowe, drogowe obiekty inżynierskie)

 1. Katarzyna Kaznowska
 2. Anita Pociecha
 3. Marta Czerkieska
 4. Justyna Trziszka

2.Czynności spisowe metodą weryfikacji  zostaną przygotowane przez:

Zespół spisowy nr 4 (wykazy gruntów, dróg, oświetlenia drogowego, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wykaz posiadanych wartości materialnych i prawnych) do weryfikacji zgodności  z zapisami w ewidencji księgowej) przygotują:

1.Renata Wolska - grunty, wykaz posiadanych wartości materialnych i prawnych

2.Bartłomiej Nawrocki -  środki trwałe w budowie, drogi, oświetlenie drogowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

 

§9.

Przed rozpoczęciem inwentaryzacji tj. do dnia 15 grudnia, celem uniknięcia zbędnych zapisów należy fizycznie zlikwidować zniszczone, uszkodzone nie nadające się do naprawy składniki majątkowe ujęte w ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej, na podstawie protokołu sporządzonego przez Komisję oceniającą przydatność środków do dalszej eksploatacji.

 

§10.

 1. Do likwidacji zniszczonych nie nadających się do dalszego użytkowania składników majątkowych / środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych powołuję Komisję Likwidacyjną w następującym składzie:
 2. Justyna Ferenc - przewodniczący
 3. Gabriela Pruś -           członek
 4. Anna Proszowska - członek
 5. Komisja Likwidacyjna działa przez 4 lata licząc od daty podpisania Zarządzenia.

 

§11.

Do wyceny środków trwałych, które zostały ujawnione w trakcie spisu z natury powołuje się komisję w składzie:

 1. Ewelina Dul - przewodniczący
 2. Marek Banaś -           członek
 3. Jerzy Skiba -           członek

 

§12.

Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w referacie księgowości.

 

§13.

Zobowiązuję komisję do:

 1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
 2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym Gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
 3. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu księgowości w terminie 5 dni po zakończeniu spisu.

 

§14. 

 1. Pracownik referatu księgowości odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji składników majątkowych dokonuje ich wyceny na drukach spisu z natury.
 2. Po dokonanej wycenie ustala różnice inwentaryzacyjne.

 

§15.

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

 

§16.

Przed przystąpieniem do spisu z natury Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej przy współudziale Skarbnika Gminy zorganizuje naradę z członkami Komisji.

 

§17.

 Traci moc Zarządzenie Nr 123/19 Wójta Gminy Marciszów z dnia 15 listopada 2019 wraz ze zmianami.

 

§18.

Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Inwentaryzacyjnej i Sekretarzowi Gminy.

 

§19.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy 
mgr inż. Wiesław Cepielik


 

Otrzymują do wykonania:

Podpisy  komisji:

INWENTARYZACYJNEJ

 1. ………………………
 2. ………………………
 3. ………………………
 4. ………………………
 5. ………………………
 6. ………………………
 7. ………………………
 8. ………………………
 9. ………………………
 10. ……………………....
 11. ………………………

 

LIKWIDACYJNEJ

 1. ………………………
 2. ………………………
 3. ………………………

 

Otrzymują do wiadomości:

Skarbnik Gminy

 

Metryka

sporządzono
2024-02-06 przez Bania Edyta
udostępniono
2024-02-06 12:45 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-02-06 13:00 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
48
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.