Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 22 września 2023 r.   w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ciechanowicach - 2023, menu 276, artykuł 2648 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie Nr 91/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 22 września 2023 r.   w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ciechanowicach

Zarządzenie Nr 91/2023
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 22 września 2023 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Ciechanowicach

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr LVI/345/2023 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Sporządzam wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1. podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, a także zamieszczeniu na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu
w kategorii „Nieruchomości, wykazy, sprzedaż/dzierżawa” pod adresem bip.marciszow.pl, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu będzie zamieszczona w prasie internetowej „Relacje Regionalne” www.relacjeregionalne.pl. 

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

   Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 91/2023
Wójta Gminy Marciszów z dnia 22 września 2023 r.

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie Ciechanowice, gmina Marciszów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 352/2 o pow. 0,1868 ha. Rodzaj użytków, według zapisów w ewidencji gruntów: RV – grunty orne.

 

Działka o kształcie trapezu, teren równy, nieznacznie nachylony w kierunku północno-wschodnim, przy drodze gruntowej
w granicach działki nr 357 łączącej się w odległości ok. 65 m z główną drogą prowadzącą z Marciszowa w kierunku Kaczorowa — drogą wojewódzką. Teren nieogrodzony, częściowo zachwaszczony, porośnięty roślinnością trawiastą oraz pozbawionymi wartości użytkowej i rynkowej samosiewami drzew liściastych (głównie klony, brzozy) oraz kilkoma niewielkimi drzewkami owocowymi. Jednocześnie w części środkowo-wschodniej działki rośnie około 50 drzew iglastych - świerki i dwa modrzewie. Pełnią one na tej części działki funkcję izolacyjną (ochronną) i częściowo ozdobną, rekreacyjną
i krajobrazową. Działka nie jest uzbrojona chociaż, na pobliskiej działce nr 360/3, w odległości ok. 50 m od wschodniej granicy działki, znajduje się podwójny betonowy słup z napowietrzną linią elektroenergetyczną Nn. Ponadto, w działce drogi wojewódzkiej przebiega sieć wodociągowa, a po drugiej stronie tej drogi - napowietrzna linia telekomunikacyjna.

Najbliższe sąsiedztwo działki stanowi nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 59, podobne tereny niezabudowane pod zabudowę mieszkaniową (głównie wzdłuż drogi wojewódzkiej) oraz rozproszona zabudowa
o funkcji mieszkaniowej i zagrodowej. Pozostałe otoczenie stanową głównie grunty rolne z enklawami zadrzewień a dalej tereny leśne. Po drugiej stronie drogi wojewódzkiej znajdują się grunty przeznaczone w planie miejscowym pod przemysł
i usługi (aktualnie użytkowane rolniczo).

 

Cena nieruchomości wynosi 45.000,00 zł netto (zw z podatku vat).

 

Dla opisanej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta JG1K/00018220/6, w której w dziale II jako właściciel ujawniona jest Gmina Marciszów; działy III i IV księgi wolne są od wpisów. Na nieruchomości nie ciążą żadne prawa ani roszczenia osób trzecich, ani też względem niej nie jest prowadzone żadne postępowanie egzekucyjne.  

 

Teren obejmujący ww. działkę nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w dwóch jednostkach planistycznych, w części oznaczonej jako teren użytkowany rolniczo oraz teren dopuszczalnego rozwoju osadnictwa
i harmonijnie kształtowanego krajobrazu kulturowego. Działka znajduje się w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze chronionym Natura 2000 „Rudawy Janowickie" PLH020011.  

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wyznacza się do dnia 7 listopada 2023 r.

 

    Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik

 

 

Metryka

sporządzono
2024-02-06 przez Wolska Renata
udostępniono
2024-02-06 12:31 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-02-06 12:33 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
42
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.