Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zarządzenie Nr 116/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 27 listopada 2023 r.    w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2023 r. - 2023, menu 276, artykuł 2599 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

Zarządzenie Nr 116/2023 Wójta Gminy Marciszów z dnia 27 listopada 2023 r.    w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2023 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 116/2023
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 27 listopada 2023 r.

  

w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2023 r.

  

 Działając na podstawie art. 257, art. 258 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.)  i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2023 roku poz. 40 ze zm. ) oraz § 14 pkt 1 Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/297/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2023 ze zm.  Wójt Gminy Marciszów

                                                                  

z a r z ą d z a   co  następuje:

  

  §1.

Zwiększyć  dochody budżetowe                                           o kwotę          48.604,44
Zmniejszyć  dochody budżetowe                                         o kwotę          22.240,00

Zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§2.

Zwiększyć  wydatki budżetowe                                            o kwotę         48.604,44
Zmniejszyć  wydatki budżetowe                                          o kwotę         22.240,00

Zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§3.

 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działów między wydatkami bieżącymi.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wójt Gminy 
mgr inż. Wiesław Cepielik 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116 z 27.11.2023.doc
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 116 z 27.11.2023.doc

 


 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 116/2023
z dnia 27 listopada 2023 r.

 

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę            48.604,44 zł

Zwiększenie dochodów dokonuje się:

- w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 37,82 zł  jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy
z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu  jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 0,75 zł jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu  jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy za utworzenie profilu zaufanego osobom, które posiadają status UKR, wykonanych poza procesem nadawania numeru PESEL;

- w dziale 758 rozdział 75814 w kwocie 21.689,00 zł  jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy
z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu  jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi
i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- pismo Wojewody dolnośląskiego FB-BP.3111.460.2023.GF z dnia 15 listopada 2023 r. w dziale 851 rozdział 85195
w kwocie 129,87 zł z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

- w dziale 852 rozdział 85295 w kwocie 126,00 zł  jako wpłaty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy
z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu  jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;

- w dziale 855 rozdział 85502 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.443.2023.MJ z dnia 14 listopada 2023 r.

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.454.2023.MJ z dnia 15 listopada 2023 r. w dziale 855 rozdział 85503, kwocie 121,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.439.2023.MJ  z dnia 13 listopada  2023 r. w dziale 855 rozdział 85513
w kwocie 5.500,00 zł – z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

 

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę          22.240,00 zł

 

- pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.466.2023.MJ z dnia 16 listopada 2023 r. w dziale 825 rozdział 85213
o kwotę 900,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.462.2023.MJ  z dnia 16 listopada 2023 r. w kwocie 11.400,00 zł – w dziale 852 rozdział 85214 z przeznaczeniem na finansowanie zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.468.2023.MJ  z dnia 16 listopada 2023 r. w dziale 852 rozdział 85216, kwocie 9.600,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

- pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.442.2023.MJ z dnia 14 listopada 2023 r. w dziale 852 rozdział 85228
o kwotę 340,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

 

Wydatki zwiększono o kwotę  48.604,44 zł, w tym:

w dziale 750 rozdział 75095 w kwocie 38,57 zł - zgodnie z otrzymanymi środkami;
w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 14.489,00 zł - zgodnie z otrzymanymi środkami;
w dziale 801 rozdział 80104 w kwocie 7.200,00 zł - zgodnie z otrzymanymi środkami;
w dziale 851 rozdział 85195 w kwocie 129,87 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją;
w dziale 852 rozdział 85295 w kwocie 126,00 zł - zgodnie z otrzymanymi środkami;
w dziale 852 rozdział 85502 w kwocie 21.000,00 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją;
w dziale 852 rozdział 85503 w kwocie 121,00 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją;
w dziale 852 rozdział 85513 w kwocie 5.500,00 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją;

 

Wydatki zmniejszono o kwotę  22.240,00 zł, w tym:

w dziale 852 rozdział 85213 w kwocie 900,00 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją;
w dziale 852 rozdział 85214 w kwocie 11.400,00 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją;
w dziale 852 rozdział 85216 w kwocie 9.600,00 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją;
w dziale 852 rozdział 85228 w kwocie 340,00 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją;

 

W związku z  wykonywaniem  budżetu  dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami tego samego działu w wydatkach bieżących:

W dziale 750 rozdział 75023 zwiększono § 4100 o kwotę 10.000,00 zł, a zmniejszono § 4010 o kwotę 10.000,00 zł;

W dziale 801 rozdział 80104 zwiększono § 2310 o kwotę 10.000,00 zł, a zmniejszono rozdział 80113 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł;

W dziale 801 rozdział 80149 zwiększono § 4210 o kwotę 3.000,00 zł, § 4240 o kwotę 6.735,00 zł, a zmniejszono § 3020
o kwotę 4.081,00 zł, § 4010 o kwotę 5.000,00 zł, § 4110 o kwotę 8.900,00 zł, § 4120 o kwotę 2.500,00 zł, § 4440 o kwotę 2.254,00 zł, § 4800 o kwotę 70,00 zł;

W dziale 801 rozdział 80150 zwiększono § 4790 o kwotę 19.200,00 zł, a zmniejszono § 4110 o kwotę 5.000,00 zł, § 4120
o kwotę 800,00 zł, § 4710 o kwotę 330,00 zł;

W dziale 852 rozdział 85205 zwiększono § 4210 o kwotę 1.200,00 zł, a zmniejszono § 4300 o kwotę 1.200,00 zł;

W dziale 852 rozdział 85219 zwiększono § 3020 o kwotę 800,00 zł, a zmniejszono § 4010 o kwotę 800,00 zł;

W związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Marciszów dokonano zmian:

W dziale 921 rozdział 92105 zwiększono § 4210 o kwotę 450,00 zł, a zmniejszono  § 4300 o kwotę 450,00 zł;

W związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Ciechanowice dokonano zmian: w dziale 921 rozdział 92105 zwiększono § 4190 o kwotę 710,00 zł, a zmniejszono § 4210 o kwotę 160,00 zł, § 4300 o kwotę 550,00 zł;

W związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Sędzisław dokonano zmian:

W dziale 921 rozdział 92105 zwiększono § 4190 o kwotę 50,00 zł, a zmniejszono § 4300 o kwotę 50,00 zł;

W związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Pastewnik dokonano zmian: w dziale 921 rozdział 92105 zwiększono § 4190 o kwotę 290,00 zł, a zmniejszono § 4210 o kwotę 190,00 zł, § 4220 o kwotę 100,00 zł;

W związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Domanów dokonano zmian: w dziale 921 rozdział 92105 zwiększono § 4190 o kwotę 1.140,00 zł, a zmniejszono § 4210 o kwotę 240,00 zł, § 4300 o kwotę 900,00 zł;

W związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Świdnik dokonano zmian: w dziale 921 rozdział 92105 zwiększono § 4210 o kwotę 1.988,00 zł, a zmniejszono § 4300 o kwotę 2.688,00 zł, w dziale 921 rozdział 92109 zwiększono § 4210 o kwotę 700,00 zł

 

Dochody budżetowe ogółem     -     24.686.519,06 zł

Wydatki budżetowe ogółem     -      29.838.424,01 zł

 

Metryka

sporządzono
2024-01-04 przez Bania Edyta
udostępniono
2024-01-04 09:36 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-01-04 09:48 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
60
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.