Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa FINANSE Budżet 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „U C H W A Ł A Nr XXXV/217/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022. - 2022, menu 269, artykuł 1673 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

U C H W A Ł A  Nr XXXV/217/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022.

U C H W A Ł A Nr XXXV/217/2021

Rady Gminy Marciszów

z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

 

w sprawie: uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera „c ", „d", pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.); oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Marciszów

 

 

u c h w a l a co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się dochody budżetu według ważniejszych źródeł w wysokości 21.336.636,00 zł

 

z tego:

I. Dochody bieżące w wysokości 19.372.491,00 zł

Z tego:

- wpływy z podatków i opłat 3.796.200,00 zł

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.693.334,00 zł

- dochody bieżące z majątku gminy 224.630,00 zł

- pozostałe wpływy własne 767.800,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa 7.495.825,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 59.790,00 zł

- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska 5.000,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2.012.718,00 zł

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy 691.344,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z realizacją

świadczenia wychowawczego 500+ 1.608.000,00 zł

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 3.850,00 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora

finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych 14.000,00 zł

 

II. Dochody majątkowe w wysokości 1.964.145,00 zł

w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminy 180.000,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności 2.330,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego/refundacja/ 31.815,00 zł;

- Środki z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego

Funduszu Polski Ład - 1.750.000,00

 

 

 

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł oraz działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1 i 2

do niniejszej uchwały.

 

 

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 28.030.203,80 zł

z tego:

I. Wydatki bieżące ogółem19.344.059,80 zł

z tego:

1. wydatki jednostek budżetowych 14.441.892,80 zł

z tego na:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.137.729,00 zł

b/ pozostałe wydatki na realizacje zadań statutowych 5.304.163,80 zł

2. dotacje na zadania bieżące 133.370,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.583.406,00 zł

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków

O których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 1.560,00 zł

4.wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 13.831,00 zł

6. wydatki na obsługę długu publicznego 170.000,00 zł

 

II. Wydatki majątkowe ogółem 8.686.144,00 zł

z tego na:

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne gminy 8.686.144,00 zł

 

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

III. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.693.567,80 zł

Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawyprzychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

 

1. Ustala się przychody budżetu na kwotę 7.588.144,00 zł z tytułu:

- kredytów w kwocie 4.700.000,00 zł;

- innych źródeł (wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy) – 1.608.144,00;

- Innych źródeł (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.280.000,00;

 

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 894.576,20 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w wysokości 894.576,20 zł,

 

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów związany z pokryciem niedoboru określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5.700.000 zł na:

1) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 1 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 1.000.000 zł;

2) cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 (ustawy o finansach publicznych) w kwocie – 4.700.000 zł.

2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji zgodnie z art. 212ust. 1 pkt 7 w kwocie – 13.831,00 zł.

 

§ 4

 

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 206.930,00 zł zgodnie  z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

 

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację zadań związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie:

a/ dochody w wysokości 1.350.000,00 zł

b/ wydatki w wysokości 1.350.000,00 zł

§ 6

 

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie:

a/ dochody w wysokości 59.790,00 zł

b/ wydatki w wysokości 59.790,00 zł

 

§ 7

 

Ustala się dochody wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w następującej kwocie:

a/ dochody w wysokości 1.000,00 zł

b/ wydatki w wysokości 1.000,00 zł

Szczegółowość przychodów i wydatków określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 8

 

Ustala się dochody i wydatki budżetu z tytułu zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego.

a/ dochody w wysokości 3.850,00 zł

b/ wydatki w wysokości 42.930,00 zł

§ 9

 

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:

a/ dochody w wysokości 3.620.718,00 zł

b/ wydatki w wysokości 3.620.718,00 zł

oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 58.000 zł.

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 10

 

Określa się dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości:

a/ dochody w wysokości 5.000,00 zł

b/ wydatki w wysokości 5.000,00 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

 

 

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem - 100.000,00 zł

z tego:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 45.000,00 zł

- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 55.000,00 zł

 

 

§ 12

 

1. Wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2022 w szczegółowości poszczególnych

zadań zawiera załącznik nr 6.

 

§ 13

 

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 załączonym do niniejszej uchwały.

 

§ 14

 

1.Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej, do przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo

środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 o ile nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w 2022 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań w 2022 roku z tytułu umów, o których mowa w § 14 pkt 4.

6. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

 

§ 15

1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nieterminowej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości określonej w § 3 ust.1 pkt 1.

Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2022 roku.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości limitu ustalonego w § 3 ust. 1 pkt 2.

 

§ 16

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 17

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Mirosław Wolak

 

Załącznik nr 1 dochody według ważniejszych źródeł

Załącznik Nr 2 dochody gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 3 wydatki na 2022

 

Załącznik nr 4 zadania zlecone na 2022 rok

Załącznik nr 5 przychody i rozchody na 2021 rok

Załącznik nr 6 inwestycje

Załącznik nr 7 dotacje

Załącznik nr 8 plan wydatków wydzielonego rachunku ZSP

Załącznik nr 9 ochrona środowiska

Załącznik nr 10 FUNDUSZ SOŁECKI 2022

 

Metryka

sporządzono
2022-03-07 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2022-03-07 00:00 przez Dubiel Marcin
zmodyfikowano
2022-03-07 22:23 przez Dubiel Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
442
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.