Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Zarządzenia Wójta 2022
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZARZĄDZENIE Nr 133/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu tematycznego dla dzieci z wszystkich sołectw Gminy Marciszów „Moje marzenie dla mojej wsi od Mikołaja” - 2022, menu 263, artykuł 2096 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2022

ZARZĄDZENIE Nr 133/2022 Wójta Gminy Marciszów z dnia 01 grudnia 2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu tematycznego dla dzieci z wszystkich sołectw Gminy Marciszów „Moje marzenie dla mojej wsi od Mikołaja”

ZARZĄDZENIE Nr 133/2022
Wójta Gminy Marciszów
z dnia 01 grudnia 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu tematycznego dla dzieci z wszystkich sołectw Gminy Marciszów „Moje marzenie dla mojej wsi od Mikołaja”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Ogłaszam otwarty konkurs dla dzieci z Gminy Marciszów ze wszystkich sołectw o tematyce „Moje marzenie dla mojej wsi od Mikołaja”

 

§ 2.

Regulamin otwartego konkursu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego  zarządzenia.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. promocji, kultury sportu i turystyki.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 133 /2022
Wójta Gminy Marciszów z dnia 01 grudnia 2022 r.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1.

Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

 1. Umożliwienie samodzielnego odkrywania świata, uruchomienie wyobraźni wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciszów.
 2. Rozwój umiejętności plastycznych i poetyckich wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Marciszów.
 3. Promowanie młodych talentów wśród mieszkańców Gminy Marciszów.
 4. Popularyzowanie wiedzy o swoim miejscu zamieszkania, przede wszystkim w sektorze najbliższego otoczenia.

 

§ 2.

Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Gminy w Marciszowie, referat Organizacyjno-Społeczny.
 2. Adres Organizatora: ul. Szkolna 6, 58-510 Marciszów.
 3. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat Konkursu: Pani Aleksandra Łukaszun,
  e-mail: promocja@marciszow.pl
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

 

§ 3.

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony dla dzieci w wieku: 1 – 12 lat.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.
 • ETAP I
 1. a) Uczestnikiem konkursu są wszystkie dzieci, które są wpisane w rejestr mieszkańców Gminy Marciszów,
 2. b) wszystkie dzieci zamieszkujące teren gminy Marciszów w kategorii wiekowej 1 – 12 lat otrzymają słodkie „zaproszenie” od Mikołaja w postaci paczki z niespodzianką,
 3. c) każde dziecko zostanie poinformowane przez sołtysa swojej miejscowości o możliwości udziału w II ETAPIE konkursu.
 • ETAP II
 1. Prace dostarczone na II ETAP konkursu muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
 3. Pracę mogą być wykonane w formie pisemnej (np. opowiadanie, bajka, wiersz itp.).
 4. Tematyka prac powinna obejmować: „Moje marzenie dla mojej wsi od Mikołaja”
 5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania w celu promocji Gminy Marciszów.
 6. Osoby dostarczające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.
 7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
 8. Prace należy dostarczyć do organizatora tj. Urząd Gminy w Marciszowie ul. Szkolna 6 (punkt obsługi interesanta) najpóźniej do dnia 17.12.2022 r. lub przesłać zdjęcie pracy drogą elektroniczną na adres: promocja@marciszow.pl
 9. Praca powinna zostać opisana w następujący sposób:
 • Imię i nazwisko uczestnika
 • wiek uczestnika
 • dane kontaktowe (numer telefonu lub adres email)
 • dane szkoły, do której uczęszcza uczestnik.

 

§ 4.

Ocena prac konkursowych

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Wójta Gminy Marciszów.
 2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
  1. trafność doboru tematu pracy
  2. jakość wykonania
  3. oryginalność
  4. stopień trudności wykonania

      3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 

§ 5.

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej marciszow.pl oraz na profilu Gmina Marciszów na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach Konkursu w terminie do dnia 30 grudnia 2022 r.
 3. Od grudnia 2022 r. prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu będą prezentowane na wystawie pokonkursowej (miejsce i data wystawy zostanie podana w terminie późniejszym).

 

§ 6.

Nagrody główne i dodatkowe

 1. Organizator przyzna trzy nagrody główne (rzeczowe) w II ETAPIE konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego w II ETAPIE Konkursu.
 3. Wszyscy uczestnicy II ETAPU konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Metryka

sporządzono
2022-12-02 przez Łukaszun Aleksandra
udostępniono
2022-12-02 07:51 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2022-12-02 08:10 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
190
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.