Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa  punktu przetwarzania  drewnianych palet, odpad o kodzie 15 01 03 (opakowania z drewna) przewidzianego do realizacji - Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, menu 257, artykuł 2719 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa  punktu przetwarzania  drewnianych palet, odpad o kodzie 15 01 03 (opakowania z drewna) przewidzianego do realizacji

Marciszów, dnia 12.03.2024 r.

RGKŚ.6220.01.2024

                                                                             

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 4, art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 775, ze zm.) oraz na podstawie art. 73, art. 74 ust.3  i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), Wójt Gminy Marciszów

Z A W I A D A M I A, że w dniu 22.02.2024 r. na wniosek Pana Łukasza Bagińskiego Prezesa Zarządu  „Gaja” sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa punktu przetwarzania drewnianych palet, odpad o kodzie 15 01 03 (opakowania z drewna) przewidzianego do realizacji na działkach nr: 200/3, 724, 725  we wsi Marciszów”

Informuję wszystkie strony tego postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału
w każdym jego stadium, w tym o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Zawiadamiam jednocześnie o wystąpieniu o opinie nt. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kamiennej Górze. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Z uwagi na fakt, że uprawnionych do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym jest więcej niż 10 stron, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zostaje podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, pok. 13 (I p.), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Tel. 75 7410208, w terminie 7 dni od daty doręczenia, za który uważa się 14 dzień od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

                              

Wójt Gminy 
mgr inż. Wiesław Cepielik

 

Zawiadomienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13.03.2024 r.

Metryka

sporządzono
2024-03-13 przez Nawrocki Bartłomiej
udostępniono
2024-03-13 15:21 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-03-14 08:40 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
51
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.