Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zawiadomienie/Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa do dziewięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na częś - Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, menu 257, artykuł 2566 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie/Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa do dziewięciu farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na częś

RGKŚ.6220.5.2022                                                                                                                              Marciszów, 28.12.2023 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E/O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), dalej k. p. a oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.)

W ó j t    G m i n y    M a r c i s z ó w  

z a w i a d a m i a m

Strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 22 grudnia 2023 r. decyzji Wójta Gminy Marciszów znak RGKŚ.6220.5.2022, o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa do dziewięciu farm fotowoltaicznych o mocy do
1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o numerze ewidencyjnym 7/1 w miejscowości Nagórnik”.
            

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze (ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra) za pośrednictwem Wójta Gminy Marciszów (ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów), w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Stroną postępowania o wydanie ww. decyzji jest wnioskodawca i podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 3a ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, więc, zgodnie z art. 74 ust.
3 ww. ustawy, zastosowanie ma art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. zawiadamianie stron o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie lub przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) tut. Organu, na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu i Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nagórnik. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w BIP.

Zainteresowani mogą zapoznać  się z  treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, pok. 14, 58-410 Marciszów.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu ww. decyzji zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów w dniu 28.12.2023 r.

 

Z upoważnienia Wójta Gminy
/-/ Marek Banaś
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Otrzymują:

  1. Inwestor
  2. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 k.p.a
  3. Sołtys wsi Nagórnik
  4. Urząd Gminy Stare Bogaczowice
  5. aa.

Metryka

sporządzono
2023-12-28 przez Ferenc Justyna
udostępniono
2023-12-28 11:42 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-12-28 11:45 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
98
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.