Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. - Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, menu 257, artykuł 2559 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

obwieszczenie/zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Marciszów, 18.12.2023 r.

RGKŚ.6220.12.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E /Z A W I A D O M I E N I E -

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.
z 2023 r., poz. 775) dalej kpa oraz w związku z art. 73 ust. 1, a także art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.) dalej ustawą ooś

Wójt Gminy Marciszów zawiadamia,

strony postępowania, że na wniosek inwestora - Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych, w dniu 4.12.2023 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kolektora magistralnego wody uzdatnionej Dębrznik - Marciszów", przewidzianego do realizacji na działkach nr 478/6, 479/2, 479/5, 481/3 obręb Marciszów, gmina Marciszów oraz na działakach nr 261/10 i 260/3 obręb Dębrznik, gmina Kamienna Góra.

 

Jednocześnie zawiadamiam o wystąpieniu w sprawie wyrażenia opinii nt. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

Wszystkie strony tego postępowania zgodnie z art. 10 k.p.a. mają prawo do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, w tym możliwość składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

Z uwagi na fakt, że uprawnionych do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym jest więcej niż 10 stron, zawiadomienie o wszczęciu postępowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 kpa., zostaje podane do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, a także w miejscowości Marciszów. Ponadto z uwagi na obszar planowanego zamierzenia, obwieszczenie zostaje również podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamienna Góra oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt. Zgodnie
z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa
w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z art. 73 § 1 kpa informuję, że z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Główna 6, pok. 14, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tel. 75 7410208 wew. 48 e-mail: zagospodarowanie.przestrzenne@marciszow.pl,

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Wójt Gminy

                   /-/ mgr inż. Wiesław Cepielik

Metryka

sporządzono
2023-12-20 przez Ferenc Justyna
udostępniono
2023-12-20 15:25 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-12-20 15:26 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
87
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.