Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, menu 257, artykuł 2495 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RGKŚ.6220.4.2022                                                                                                                              Marciszów, 10.10.2023 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E/O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), dalej k. p. a oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1029 ze zm.)

W ó j t    G m i n y    M a r c i s z ó w  
z a w i a d a m i a m

Strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 10 października 2023 r. decyzji Wójta Gminy Marciszów znak RGKŚ.6220.4.2022, o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Marciszów”, o łącznej mocy do 100 MW, przewidziana do realizacji na działkach nr:  97/6, 99/2, 105/1, 152/6, 152/7 - obręb Domanów, 597/1, 602/3, 602/4, 605/1, 635, 627, 664/5, 672/1, 620/3 - obręb Marciszów,  156, 157/1, 157/2, 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 10, 26, 27/1, 28, 30, 31/1, 31/5, 32, 34/1, 79/8 - obręb Pustelnik, 258, 259, 419, 420 - obręb Pastewnik.

                Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze (ul. Górna 10-11, 58-500 Jelenia Góra) za pośrednictwem Wójta Gminy Marciszów (ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów),
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

                Stroną postępowania o wydanie ww. decyzji jest wnioskodawca i podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (art. 74 ust. 3a ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, więc, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy, zastosowanie ma art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. zawiadamianie stron o decyzjach
i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie lub przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) tut. Organu, na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń
w miejscowości Marciszów, Domanów, Pustelnik, Pastewnik. W tym przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w BIP.

                Zainteresowani mogą zapoznać  się z  treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, pok. 14, 58-410 Marciszów.

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu ww. decyzji zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów w dniu 11.10.2023 r.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
/-/mgr Paweł Truszczyński

 

Otrzymują:

  1. Inwestor
  2. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 k.p.a
  3. Sołtys wsi Domanów
  4. Sołtys wsi Pastewnik
  5. Sołtys wsi Pustelnik
  6. Sołtys wsi Marciszów
  7. a/a

 

 

Decyzja Wójta Gminy Marciszów znak o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Marciszów”, o łącznej mocy do 100 MW, przewidziana do realizacji na działkach nr:  97/6, 99/2, 105/1, 152/6, 152/7 - obręb Domanów, 597/1, 602/3, 602/4, 605/1, 635, 627, 664/5, 672/1, 620/3 - obręb Marciszów,  156, 157/1, 157/2, 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 8, 10, 26, 27/1, 28, 30, 31/1, 31/5, 32, 34/1, 79/8 - obręb Pustelnik, 258, 259, 419, 420 - obręb Pastewnik

Metryka

sporządzono
2023-10-11 przez Ferenc Justyna
udostępniono
2023-10-11 12:58 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-10-11 13:01 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
143
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.