Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OBWIESZCZENIA Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obwieszczenie - zawiadomienie w sprawie zebrania materiału dowodowego - Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, menu 257, artykuł 2232 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - zawiadomienie w sprawie zebrania materiału dowodowego

Marciszów, dnia 22.03.2023 r.

RGKŚ.6220.15.2020

 

Z A W I A D O M I E N I E / O B W I E S Z C Z E N I E

                Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), dalej k.p.a  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1029);

W ó j t    G m i n y    M a r c i s z ó w  

z a w i a d a m i a 

strony postępowania, że w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze z dnia 20.01.2023r. (SKO/41/OŚ-33/2022) uchylającą decyzję nr 3/2022 z dnia 14.09.2022r. wydaną przez Wójta Gminy Marciszów o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, przewidzianych do realizacji na działkach 472, 473/1
i 477 wg ew. gr. we wsi Świdnik, prowadzonego na wniosek spółki pod firmą: „TAMAT 2” Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,

został zebrany materiał dowodowy w sprawie niezbędny do wydania decyzji.

                Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia można w przedmiotowej sprawie składać uwagi i wnioski. Z aktami sprawy można zapoznać się  w Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów, pok 16, w godzinach pracy Urzędu.

W przypadku nieskorzystania przez strony z tego uprawnienia, tut. organ po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

                Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

                Brak wniosków i uwag w przewidzianym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

Dzień publicznego ogłoszenia – 22.03.2023 r.

 

                                                                                                                              Z upoważnienia Wójta Gminy
 /-/ mgr inż. Marek Banaś
                                                                                                              Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarki                                                                                                                                          Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor
  2. Strony postępowania zawiadomione zgodnie z art. 49 k.p.a
  3. Sołtys wsi Świdnik
  4. a/a

Metryka

sporządzono
2023-03-22 przez Znój Ewelina
udostępniono
2023-03-22 14:47 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-03-22 14:52 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
77
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.