Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA NR XXXV/211/2021 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów - 2021, menu 244, artykuł 1592 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

UCHWAŁA NR XXXV/211/2021 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów

UCHWAŁA NR XXXV/211/2021

RADY GMINY MARCISZÓW

z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji społecznych.

 

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) Rada Gminy Marciszów uchwala,
co następuje:

 

§1.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/161/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji społecznych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Mirosław Wolak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2021

Rady Gminy Marciszów

z dnia 29 grudnia 2021 r.

 

Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów
na lata 2021-2030 wraz z określeniem trybu konsultacji społecznych

 

 

 1. Tryb opracowania Strategii Rozwoju Gminy Marciszów na lata 2021-2030 (dalej: Strategia):

  1. Podjęcie przez Radę Gminy Marciszów uchwały inicjującej opracowanie Strategii.

  2. Przeprowadzenie przez podmiot zewnętrzny we współpracy z Urzędem Gminy Marciszów diagnozy w obszarach: społecznym, gospodarczym oraz przestrzennym wraz z przedstawieniem wniosków w poszczególnych obszarach stanowiących podstawę do dalszych prac nad projektem Strategii.

  3. Przeprowadzenie badań przez ekspertów zewnętrznych z pracownikami Urzędu Gminy Marciszów w celu określenia misji, wizji, celów i działań strategicznych ważnych dla opracowania projektu Strategii.

  4. Przygotowanie przez podmiot zewnętrzny projektu Strategii i przedstawienie
   go Wójtowi Gminy Marciszów.

  5. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii w trybie określonym
   w punkcie 3 niniejszego załącznika.

  6. Zaktualizowanie projektu Strategii z uwzględnieniem uwag zebranych w czasie konsultacji społecznych,

  7. Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa Dolnośląskiego w celu oceny i wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych
   w strategii rozwoju województwa.

  8. Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii.

  9. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

  10. Przeprowadzenie oceny ex ante projektu Strategii i przedstawienie jej Wójtowi Gminy Marciszów.

  11. Przyjęcie Strategii przez Radę Gminy Marciszów.

 

 

 1. Harmonogram opracowania Strategii:

 

LP

DZIAŁANIE/ZADANIE

TERMIN REALIZACJI

1

Przyjęcie przez Radę Gminy Marciszów uchwały inicjującej opracowanie Strategii

Marzec 2021

2

Przygotowanie diagnozy w obszarach: społecznym, gospodarczym i przestrzennym

Marzec – kwiecień 2021

3

Określenie misji, wizji, celów i działań strategicznych istotnych do opracowania projektu Strategii

Maj – czerwiec 2021

4

Przygotowanie projektu Strategii i przedstawienie
go Wójtowi Gminy Marciszów

Lipiec – sierpień 2021

5

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii wraz z opracowaniem projektu Strategii uwzględniającego uwagi zebrane w czasie konsultacji

Wrzesień – grudzień 2021

6

Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa Dolnośląskiego

Październik – listopad 2021

7

Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Październik – listopad 2021

8

Przeprowadzenie oceny ex ante projektu Strategii

Grudzień 2021

9

Przedstawienie ostatecznego projektu Strategii Wójtowi Gminy Marciszów

Grudzień 2021

10

Przyjęcie przez Gminę Marciszów w drodze uchwały Strategii

Grudzień 2021

 

 

 1. Tryb konsultacji społecznych projektu Strategii.

 

Konsultacje społeczne projektu Strategii zostaną przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz zapisami Uchwały Nr III/13/18
z Rady Gminy Marciszów z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Marciszów.

Poniżej przedstawiono poszczególne kroki wraz z czasem zbierania uwag i opracowania raportu z konsultacji:

  1. Opublikowanie ogłoszenia dotyczącego konsultacji społecznych projektu Strategii na stronie internetowej www.bip.marciszow.pl wraz z zamieszczeniem projektu dokumentu oraz formularzy w formie elektronicznej, na których wszyscy zainteresowani interesariusze będą mogli zgłaszać swoje uwagi. W ogłoszeniu znajdą się takie informacje, jak: termin i miejsce spotkań konsultacyjnych z poszczególnymi grupami interesariuszy, termin zbierania uwag za pomocą formularzy zgłoszeniowych (42 dni od dnia ogłoszenia) oraz termin opublikowania raportu z konsultacji.

  2. Konsultacje projektu Strategii z mieszkańcami gminy odbędą się w trzech formach (czas trwania nie może być dłuższy niż 42 dni od momentu pojawienia się ogłoszenia):

   1. zbieranie uwag za pomocą formularzy zgłoszeniowych,

   2. dyżur telefoniczny trwający 4 godziny, w czasie którego będzie można zgłosić swoje uwagi osobie odpowiedzialnej za opracowanie Strategii (odbędzie się co na najmniej po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu pojawienia się ogłoszenia),

   3. spotkanie konsultacyjne (w zależności od sytuacji epidemicznej należy rozważyć wykorzystanie formy zdalnej) z mieszkańcami gminy (odbędzie się co na najmniej po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu pojawienia się ogłoszenia).

  3. Konsultacje projektu Strategii z sąsiednimi gminami i ich związkami odbędą się
   w formie przesłania zaproszenia oraz dokumentu Strategii w formie elektronicznej wraz z formularzem zgłaszania uwag na oficjalne adresy e-mailowe gmin i ich związków oraz wcześniejszymi rozmowami telefonicznymi.

  4. Konsultacje projektu Strategii z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi odbędą się w formie spotkania (w zależności od sytuacji epidemicznej należy rozważyć wykorzystanie formy zdalnej) oraz, w miarę możliwości i dostępności, zostanie wysłane drogą elektroniczną informacje do poszczególnych podmiotów.

  5. Konsultacje z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbędą się w formie przekazania na oficjalny adres e-mailowy projektu Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag.

  6. Po upływie terminu zgłaszania uwag podmiot zewnętrzny opracuje raport
   z przeprowadzonych konsultacji, który zostanie opublikowany na stronie internetowej www.bip.marciszow.pl oraz wywieszony na tablicy w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów (raport zostanie opracowany w terminie maksymalnie 30 dni od dnia zakończenia zgłaszania uwag).

  7. Po opracowaniu raportu z konsultacji społecznych Wójt Gminy Marciszów przedstawi wyniki konsultacji wraz z opinią Radzie Gminy Marciszów na najbliższej sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów

Mirosław Wolak

 

 

 

Metryka

sporządzono
2022-01-11 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2022-01-11 00:00 przez Dubiel Marcin
zmodyfikowano
2022-01-11 11:51 przez Dubiel Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
339
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.