Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XXXIV/206/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021. - 2021, menu 244, artykuł 1539 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

UCHWAŁA Nr XXXIV/206/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021.

UCHWAŁA Nr XXXIV/206/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2021 poz. 305 ze zm. )  

Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                                           o kwotę       608.496,00

z tego:

            dochody bieżące                                                                   o kwotę        608.496,00

Zmniejsza się dochody budżetu gminy                                         o kwotę       328.500,00

z tego:

            dochody bieżące                                                                   o kwotę        300.000,00

           dochody majątkowe                                                               o kwotę          28.500,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                                           o kwotę       476.790,00

            wydatki bieżące                                                                    o kwotę       416.517,00

            wydatki majątkowe                                                              o kwotę         60.273,00

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                                          o kwotę        96.794,00

z tego:

            wydatki majątkowe                                                               o kwotę         96.794,00

zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan dochodów po zmianach                                  23.018.859,08 zł

Plan wydatków po zmianach                                 25.245.549,28 zł

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 100.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2020 roku.

§ 3

1.Ustala się przychody budżetu z tytułu:

- wolne środki z zamknięcia roku 2020 w kwocie 1.768.266,40 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)  w kwocie -   3.000,00 zł

- kredyty - w kwocie 1.500.000,00 zł;

 Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy Marciszów, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

 W uchwale Nr XXIII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021  uchwala się nowe brzmienie załącznika:

Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2021, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

 § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Załączniki nr 1, 2, 3, 4 (PDF)

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę            608.496,00 zł

Zwiększenie dochodów następuje  na podstawie:

- pismo Ministerstwa finansów  ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyznania uzupełniającej subwencji ogólnej w 2021 r. w dziale 758 rozdział 75802 w kwocie 483.692,00 zł;

- pismo Ministerstwa finansów  ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyznania rezerwy subwencji ogólnej w 2021 r. w dziale 758 rozdział 75802 w kwocie 39.304,00 zł;

- w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 85.500,00 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości.”

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                      328.500,00 zł

Dochody bieżące o kwotę 300.000,00 zł:

- w dziale 756 rozdział 75615 w kwocie 300.000,00 w związku ze zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości WPWiK w Wałbrzychu.

Dochody majątkowe o kwotę 28.500,00 zł:

- w dziale 010 rozdział 01042 z zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Marciszowie.” w kwocie 28.500,00 w związku z mniejszą kwotą dotacji wynikłej  po rozstrzygnięciu przetargu na w/w zadanie.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę             476.790,00 zł

Zwiększenie wydatków następuje  w wyniku  podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia  2020 roku w kwocie  100.000,00 zł;

- w dziale 900 rozdział 90002 w kwocie 100.000,00 zł

Zwiększenie wydatków bieżących:

- w dziale 750 rozdział 75022 w kwocie 22.000,00 zł na wypłatę diet radnych w związku ze zmianą przepisów.

- w dziale 750 rozdział 75023 w kwocie 200.000,00 zł na koszty postępowania sądowego w sprawie odszkodowawczej z WPWiK Sp. Z o.o. za bezumowne korzystanie z mienia wodociągowego Gminy Marciszów.

- w dziale 754 rozdział 75412 w kwocie 996,00 zł na wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym zakup paliwa.

 - w dziale 801 rozdział 80101  w kwocie 85.500,00 zł na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości.”

- w dziale 900 rozdział 90015 w kwocie 8.021,00 zł na wymianę lampy oświetleniowej przy ul. Głównej w Marciszowie.

Zwiększenie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 16.323,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach” na wynikłe zadania dodatkowe.

- w dziale 900 rozdział 90015 w kwocie 43.950,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa oświetlenia drogowego w Sędzisławiu.”

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                       96.794,00 zł

W tym wydatki majątkowe o kwotę 96.794,00 zł:

- w dziale 010 rozdział 01042 z zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Marciszowie.” w kwocie 96.797,00 w związku z mniejszą kwotą poniesionych wydatków wynikłą po rozstrzygnięciu przetargu.

Metryka

sporządzono
2021-11-26 przez Bania Edyta
udostępniono
2021-11-26 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2021-12-02 11:56 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
184
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.