Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXIII/199/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości - 2021, menu 244, artykuł 1504 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

Uchwała Nr XXXIII/199/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXXIII/199/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm. ), w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.1170 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 ( Monitor Polski z 2021 roku, poz. 724) Rada Gminy Marciszów


uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,97 zł od 1 m 2 powierzchni, (górna 1,03 zł) na 2021 r.- 0,93 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni, (górna 5,17 zł) na 2021 r.- 4,80 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni, (górna 0,54 zł ) na 2021 r. - 0,44 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni,
(górna 3,40 zł) na 2021 r.- 3,15 zł

2 Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, (górna 0,89 zł), na 2021 r. 0,80 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, (górna 25,74 zł), na 2021 r. – 23,00 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,(górna 12,04 zł ) na 2021 r.- 11,18 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, (górna 5,25 zł)
na 2021 r.- 4,87 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 8,30 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej, (górna 8,68 zł) na 2021 r. – 8,00 zł
3 od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
a) grunty i budynki wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
b) pozostałe budynki lub ich części, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego w zamian za emeryturę lub rentę pod warunkiem, iż nie są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XI/63/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 25 października 2019 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj. Dolnośląskiego rocznik 2019, poz. 6377)

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

sporządzono
2021-10-29 przez Trziszka Justyna
udostępniono
2021-10-29 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2021-11-17 13:08 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
201
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.