Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XXXIII/197/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021 - 2021, menu 244, artykuł 1494 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

UCHWAŁA Nr XXXIII/197/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021

UCHWAŁA  Nr XXXIII/197/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2021 roku poz. 1372),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2021 poz. 305 ze zm. )  

Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                                           o kwotę       312.000,00

z tego:

           dochody majątkowe                                                               o kwotę       300.000,00

           dochody bieżące                                                                    o kwotę         12.000,00

Zmniejsza się dochody budżetu gminy                                         o kwotę       312.000,00

z tego:

           dochody majątkowe                                                               o kwotę       312.000,00

           dochody bieżące                                                                    o kwotę         12.000,00

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                                           o kwotę       472.320,00

            wydatki bieżące                                                                    o kwotę       172.320,00

            wydatki majątkowe                                                              o kwotę       300.000,00

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                                          o kwotę       172.320,00

z tego:

            wydatki bieżące                                                                    o kwotę       172.320,00

zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan dochodów po zmianach                                  22.505.692,08 zł

Plan wydatków po zmianach                                 24.632.382,28 zł

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 300.000,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2020 roku.

§ 3

1.Ustala się przychody budżetu z tytułu:

- wolne środki z zamknięcia roku 2020 w kwocie 1.668.266,40 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)  w kwocie -   3.000,00 zł

- kredyty - w kwocie 1.500.000,00 zł;

Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Gminy Marciszów, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

 W uchwale Nr XXIII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021  uchwala się nowe brzmienie załącznika:

Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2021, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 5

W uchwale Nr XXIII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021  uchwala się nowe brzmienie załącznika:

Nr 10 – Wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2021, który jednocześnie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

 § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

 § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 (PDF)

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak 

 

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę            312.000,00 zł

Zwiększenie dochodów następuje  na podstawie:

- w dziale 630 rozdział 63095 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzenia  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie  200.000,00 zł na realizację zadania pn.” Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym gm. Kamienna Góra i gm. Marciszów.”

- w dziale 801 rozdział 80101 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzenia  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie  100.000,00 zł na realizację zadania pn.” Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych.”

- w dziale 852 rozdział 85295 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzenia  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie  12.000,00 zł na realizację zadania pn.” Wspieraj Seniora”.

Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę                      312.000,00 zł

- w dziale 758 rozdział 75816 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzenia  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie  300.000,00 zł

- w dziale 852 rozdział 85295 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wynikającej z Rozporządzenia  Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie  12.000,00 zł na realizację zadania pn.” Wspieraj Seniora”.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę             472.320,00 zł

Zwiększenie wydatków następuje  w wyniku  podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia  2020 roku w kwocie  300.000,00 zł;

- w dziale 900 rozdział 90003 w kwocie 300.000,00 zł na zakup ciągnika rolniczego i posypywarki wykorzystywanych do letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych oraz do prac gospodarczych wykonywanych na ternie gminy.

Zwiększenie wydatków następuje  również:

W dziale 900 rozdział 90002 w kwocie 155.380,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi;

W dziale 900 rozdział 90005 w kwocie 7.000,00 zł dotyczącym realizacji Programu „ Czyste powietrze”; W związku z podpisanym porozumieniem nr 44/GCzP/2021 dotyczącym realizacji Programu „ Czyste powietrze”;

W dziale 921 rozdział 92116 w kwocie 9.940,00 zł na wydatki bieżące dotyczące wynagrodzeń.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                       172.320,00 zł

W dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 7.000,00 zł w związku z mniejszym wykonaniem założonego planu;

W dziale 700 rozdział 75023 w kwocie 92.840,00 zł w związku z mniejszym wykonaniem założonego planu;

W dziale 754 rozdział 75412 w kwocie 42.540,00 zł w związku z mniejszym wykonaniem założonego planu;

W dziale 800 rozdział 80113 w kwocie 29.940,00 zł w związku z mniejszym wykonaniem założonego planu;

Dokonano zmiany w ramach funduszu sołeckiego wsi Domanów:

W dziale 600 rozdział 60016 - zrezygnowano z zadania pn.”Przebudowa wiaty przystankowej w Domanowie” na rzecz zadania pn.” Utwardzenie działki nr 116/2 w miejscowości Domanów”.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak 

 

Metryka

sporządzono
2021-10-29 przez Bania Edyta
udostępniono
2021-10-29 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2021-11-08 10:09 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
115
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.