Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXX/180/2021 Rada Gminy Marciszów z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marciszów do organu regulacyjnego - 2021, menu 244, artykuł 1364 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

Uchwała Nr XXX/180/2021 Rada Gminy Marciszów z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marciszów do organu regulacyjnego

Uchwała Nr XXX/180/2021
Rada Gminy Marciszów

z dnia 25 czerwca 2021 roku

w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marciszów do organu regulacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i  2 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)  uchwala się co następuje:

§1

Przekazuje się opracowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” w Marciszowie projekt regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, który obowiązywać będzie na terenie gminy Marciszów do organu regulacyjnego celem zaopiniowania.

§2

Projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Traci moc uchwała nr XXVIII/165/21 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marciszów do organu regulacyjnego

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXX/180/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 25 czerwca 2021 roku

PROJEKT

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązujący na terenie Gminy Marciszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 – 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MARCISZÓW

 

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

 

§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Marciszów w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o „Ustawie" - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).

2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

 Rozdział 2.

Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3. 1. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:
1)     dostarczyć odbiorcy usług wodę w ilości nie mniejszej niż 0,5m3 na dobę podciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,
2)     zapewnić jakość dostarczanej wody o parametrach nie przekraczających:
a)     odczyn:6,5-9,5 pH
b)     twardość wody: 60-500 mgCaCO3/dm3
c)     liczba bakterii Escherichia coli: 0/100 ml,
d)     liczba bakterii Enterokoki: 0/100ml,

3)     do realizacji dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny.

2.  W zakresie odbioru ścieków  przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne jest zobowiązane:
1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzone przez odbiorców  usług w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę,
2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z obowiązującymi przepisami i zawartą umową o  odprowadzanie ścieków,
3) odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 3.

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 4. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu o umowę zawartą zgodnie z art. 6 Ustawy.

2. Celem opracowania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne właściwego projektu umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, wniosek o jej zawarcie powinien w szczególności zawierać:

1) imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania (lub siedziby) wnioskodawcy,
2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody,
4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
5) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
6) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

3. W terminie do 7 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zawarcie umowy, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

4. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów stosowanych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozdział 4.

Sposób rozliczeń w oparciu o oceny i stawki opłat ustalone w taryfach

 

§ 5. 1. Podstawą ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny,  urządzenie pomiarowe, przeciętne normy zużycia oraz ilości usług ustalone w umowie.

2. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, przy czym okres rozliczeniowy nie może być krótszy niż miesiąc.

3. Stosowanie przed przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych podanych do publicznej wiadomości taryf w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich, Gminy Marciszów oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, nie wymaga odrębnego indywidualnego informowania odbiorców usług o wysokości tych cen i stawek opłat.

§ 6. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest faktura.

2. Datę, formę i sposób zapłaty przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zawarło odrębną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

4. W przypadku braku możliwości odczytu przyrządów pomiarowych, z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego, faktura jest wystawiana w terminie przypadającym na odczyt według zasad określonych w umowie.

Rozdział 5.

Warunki przyłączania do sieci

§ 7. 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej następuje na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę  oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci,
2) wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje,
3) informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci,
4) określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę  do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń,
5) określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe,
6) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:

1) 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
2) 45 dni- od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków w  przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust.3, odpowiednio o kolejne 21 dni albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

5. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci powinny określać w szczególności:

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,
2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
3) zakres dokumentacji technicznej, którą opracowuje osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
4) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody,
5) miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz ewentualne miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
6) dopuszczalną ilość i jakość odprowadzanych ścieków,
7) zakres dokumentacji technicznej i zakres uzgodnień,
8) termin ważności warunków przyłączenia.

Rozdział 6.

Warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych

§ 8. 1. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w zakresie planowej budowy nowych urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

2. Warunki techniczne dotyczące możliwości dostępu do usług wodociągowo – kanalizacyjnych w zakresie istniejących urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne określa ustalając w warunkach przyłączenia do sieci zasady projektowania i budowy przyłączy wodociągowych lub przyłączy kanalizacyjnych uwzględniając, w szczególności:

1)  projektowanie i budowę przyłącza możliwie najkrótszą trasą,
2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku kierunku spływu.

Rozdział 7.

Sposób dokonywania przed przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 9. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne kontroli robót.

2. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza.

3. Odbiór częściowy robót ulegających zakryciu tzn. robót zanikających następuje w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru.

4. Odbiór częściowy oraz końcowy przyłączy jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

5. Odbiór końcowy następuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy).

6. Odbiór końcowy dokonywany jest na podstawie końcowego protokołu odbioru technicznego.

7. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać, co najmniej:

1) datę odbioru,
2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długości, rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
3) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkownika, przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego,
4) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
5) podpisy członków komisji.

8. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy.

 

Rozdział 8.

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych ścieków do sieci kanalizacyjnej

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty.

 Rozdział 9.

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 11. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,
2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,
3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne zapewnia odbiorcom usług, co najmniej: 1) wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta,

2) udostępnienie numeru telefonu alarmowego.

§ 12. 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych należności za te usługi.

2. Reklamacja może być składana w dowolnej formie (ustnie, email, pisemnie, itp.), po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu w inny sposób.

§ 13. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Marciszów taryfy,
2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”,
3) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 10.

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 14. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego może być dokonywany z hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych w miejscach uzgodnionych przez jednostkę straży pożarnej z tym przedsiębiorstwem na podstawie odrębnych przepisów.

§ 15. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne są wyłącznie jednostki straży pożarnej.

§ 16. Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego zobowiązani są do powiadomienia przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego o miejscu pożaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, nie później jednak niż dzień po zdarzeniu.

Rozdział 11.

Przepisy końcowe

§ 17. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Ustawy, wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak 

Metryka

sporządzono
2021-06-25 przez Andrzejewski Bronisław
udostępniono
2021-06-25 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2021-06-30 16:02 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
155
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.