Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XXVIII/169/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021 - 2021, menu 244, artykuł 1310 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

UCHWAŁA Nr XXVIII/169/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021

UCHWAŁA Nr XXVIII/169/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zmiany  Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2020 roku poz. 713),  art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity DZ.U. z 2021 poz. 305 )  Rada Gminy Marciszów

uchwala, co następuje:

 § 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy                                           o kwotę       761.448,60

z tego:

            dochody bieżące                                                                   o kwotę         15.000,00

           dochody majątkowe                                                               o kwotę       746.448,60

zgodnie z załącznikiem nr 1

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                                           o kwotę    1.177.310,60

z tego:

            wydatki bieżące                                                                    o kwotę       143.454,00

            wydatki majątkowe                                                              o kwotę    1.033.856,60

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                                          o kwotę       254.095,60

z tego:

wydatki majątkowe                                                               o kwotę        254.095,60

zgodnie z załącznikiem nr 2

Plan dochodów po zmianach                                  21.904.428,37 zł

Plan wydatków po zmianach                                 22.521.618,57 zł

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 161.551,40 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami z zamknięcia 2020 roku.

 § 3

 1.Ustala się przychody budżetu z tytułu:

- inne źródła (wolne środki z zamknięcia roku 2020) 161.551,40 zł

Jednocześnie zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIII/149/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. Rady Gminy Marciszów, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 § 4

 W uchwale Nr XXIII/149/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2021  uchwala się nowe brzmienie załącznika:

Nr 6 – Plan wydatków inwestycyjnych na rok budżetowy 2021, który jednocześnie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

 § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Załączniki nr 1, 2, 3, 4 (PDF)

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

 

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę            761.448,60 zł

Zwiększenie dochodów dokonuje się w związku z otrzymaniem dotacji celowej z UMWD – w dziale 010 rozdział 01042 w kwocie – 137.592,00 zł na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 114497D w Marciszowie” – jest to droga dojazdowa do gruntów rolnych.

W związku ze złożonym wnioskiem i otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmin górskich w dziale 630 rozdział 63095 w kwocie  - 200.000,00 zł na realizację zadania pn.” Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym gm. Kamienna Góra i gm. Marciszów.”

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 rozdział 60016 - w kwocie 308.856,60 zł na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach”.

W związku ze złożonym wnioskiem i otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn.” Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych.”

W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku nr BZ-RM.6310.20.2021.MB(131) – z przeznaczeniem środków na transport osób do szczepień oraz prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców Gminy Marciszów - w dziale 851 rozdział 85195 w kwocie 9.000,00 zł;

W związku ze złożonym wnioskiem i otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021, w dziale 852 rozdział 85295 w kwocie 6.000,00 zł;

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę             1.232.071,60 zł

Zwiększenie wydatków następuje  w wyniku  podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia  2020 roku w kwocie  161.766,40 zł;

W dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 128.454,00 zł na realizację zadań bieżących.

W dziale 010 rozdział 01042 w kwocie 33.312,40 zł na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 114497D w Marciszowie”.

W dziale 010 rozdział 01042 w kwocie 391.687,60 zł na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 114497D w Marciszowie” w tym dofinansowanie 137.592,00 zł,, środki własne 254.095,60 zł

W dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 54.761,00 zł na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach” środki własne.

W dziale 600 rozdział 60016 w kwocie 308.856,60 zł na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach” środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

w dziale 630 rozdział 63095 w kwocie  - 200.000,00 zł na realizację nowego zadania pn.” Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej w Rudawskim Parku Krajobrazowym i jego sąsiedztwie obejmującym gm. Kamienna Góra i gm. Marciszów.” Są to środki z RFIL.

W dziale 801 rozdział 80101 w kwocie 100.000,00 zł na realizację nowego zadania pn.” Przebudowa systemu ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Marciszowie, termomodernizacja poddasza, likwidacja barier architektonicznych.” Są to środki z RFIL.

W dziale 851 rozdział 85195 w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem środków na transport osób do szczepień oraz prowadzenie punktu informacyjnego dla mieszkańców Gminy Marciszów.

W dziale 852 rozdział 85295 w kwocie 6.000,00 zł na realizację Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021;

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę                       308.856,60 zł

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w dziale 600 rozdział 60016 - w kwocie 308.856,60 zł na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 114443D w Ciechanowicach” zmieniono źródło finansowania w/w zadania z własnych na dotację.

 Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

sporządzono
2021-04-30 przez Bania Edyta
udostępniono
2021-04-30 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2021-05-12 15:00 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
143
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.