Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XXVIII/168/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: nieuwzględnienia petycji o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego. - 2021, menu 244, artykuł 1305 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

UCHWAŁA Nr XXVIII/168/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie: nieuwzględnienia petycji o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

UCHWAŁA Nr XXVIII/168/2021
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

w sprawie: nieuwzględnienia petycji o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2020, poz.713 ze zmianami/ oraz art. 9 ust 2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach /tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz.870/ Rada Gminy Marciszów

Uchwala, co następuje:

§ 1

Nie uwzględnia się petycji wniesionej przez Panią Teresę Gartland w zakresie wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Marciszów oraz upoważnia się Przewodniczącego Rady do poinformowania wnoszącego petycję o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/168/2021
Rady Gminy Marciszów z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Ustawa o petycjach określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być żądnie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

W dniu 19 lutego 2021 roku wpłynęła petycja wniesiona przez Panią Teresę Gartland, dotycząca wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego, skierowana do Rady Gminy Marciszów.

Stosownie do swoich kompetencji Przewodniczący Rady Gminy Marciszów skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania.

Niniejsza petycja była przedmiotem dyskusji posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2021 roku. Komisja uznała iż przedmiotowa petycja nie może zostać uwzględniona, ponieważ w obowiązującym porządku prawnym brak jest instytucji referendum ludowego. Ustawodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza możliwość przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, o jakim mowa w art.125 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. Nr 78, poz.483 ze zmianami) oraz referendum lokalnego, określonego szczegółowo w art.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r, o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741).
Sprawy opisane w petycji wykraczają poza zakres spraw, o którym mowa w cytowanych powyżej przepisach prawnych.

Organy władzy publicznej działają w ramach i w granicach prawa, co oznacza, że mogą podejmować tylko te działania, na które prawo im wprost zezwala, wobec czego Komisja stoi na stanowisku nieuwzględnienia petycji w całości i postanawia z takim projektem wystąpić do Rady Gminy Marciszów.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

sporządzono
2021-04-30 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2021-04-30 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2021-05-06 14:37 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
154
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.