Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2021
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA NR XXV/153/2021 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczy - 2021, menu 244, artykuł 1163 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2021

UCHWAŁA NR XXV/153/2021 RADY GMINY MARCISZÓW z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczy

UCHWAŁA NR XXV/153/2021
RADY GMINY MARCISZÓW
z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.1Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2.W załączniku o którym mowa w  ust. 1  określa się Tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.Traci moc Uchwała Nr XXXII /160/04 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz całkowitego lub częściowego zwolnienia z tych opłat, jak również trybu ich pobierania.

§4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia.

Załącznik nr 1 (PDF)

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 50 ust.6 ustawy z dnia 2014 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Dotychczas obowiązująca uchwała Nr XXXII /160/04 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2004 r.  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia z tych opłat, jak również trybu ich pobierania,została uchwalona przez Radę Gminy  Marciszów ponad  17 lat temu i od tej daty nie weryfikowano jej zapisów,nie ustalono również  stawki bazowej służącej naliczeniu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Przedłożony projekt uchwały w sposób kompleksowy i przejrzysty dla świadczeniobiorców ustala zasady odpłatności, sposób wyliczenia i pobierania opłaty co ma istotne znaczenie z uwagi na adresatów uchwały, którymi są głównie osoby starsze i schorowane.

Ustalenie stawki  w wysokości zaproponowanej w projekcie niniejszej uchwały pozwoli na urealnienie jej wysokości  i w przypadku ogłaszania rządowych programów dofinansowania tych zadań.

Projekt uchwały zawiera procentowe ujednolicenie stawki za jedna godzinę tak aby każdego roku nie było konieczności szacowania kosztów usług. Przyjmuje się, iż bazą dla jednej godziny jest kwota najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 11 Monitor Polski".

Zastosowana tabela procentowej odpłatności została tak opracowana, żeby urealnienie stawki bazowej w minimalnym stopniu wpływało na bieżące koszty odpłatności ponoszone przez najuboższych podopiecznych  GOPS-u w Marciszowie.

I tak przykładowo:

W roku 2020 r. usługi opiekuńcze na terenie Gminy Marciszów  świadczyła firma zewnętrzna odpłatność za 1 godz.  jej usług opiekuńczych zwykłych wynosiła 23 zł,  natomiast w 2021 roku  miała wynieść  27 zł.

Firma  nie wykonywała  usług specjalistycznych.
GOPS Marciszów biorąc pod uwagę rosnące koszty usług  zatrudnił  na umowę zlecenie  1 opiekunkę.
Kalkulacja kosztów 1 godziny usług opiekuńczych zwykłych   ma się następująco:

· Szacowany koszt jednej godziny  na rok 2021  to 2% z 1200 zł t.j. 24 zł

Obecnie  w przypadku osiągania dochodu w przedziale 528zł – 739,20zł netto/m-c/na osobę samotnie gospodarującą, odpłatność za 1 godz. usług będzie wynosiła 5% tj. 1,20zł (wg dotychczas obowiązującej uchwały i stawki  opłatność  wynosiła 2,30 / 1 godz.)

Jak wskazano powyżej, zaproponowana uchwała uwzględnia aktualne realne koszty ponoszone na świadczenie usług opiekuńczych, natomiast z drugiej strony zabezpiecza też potrzeby osób korzystających i chroni ich budżet przed ponoszeniem wydatków przekraczających ich możliwości Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

sporządzono
2021-01-29 przez Teresa Krajewska-Wiśniak
udostępniono
2021-01-29 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2021-02-04 11:35 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
233
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.