Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OGŁOSZENIA Przetargi 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego - 2020, menu 200, artykuł 964 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2020

Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego

ZP/PN/271/04/20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów
Tel. 075-74 10 208

2. Tryb zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, oraz przepisami wykonawczymi do niej, w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 39 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy art. 24aa ustawy.
Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.marciszow.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu specjalnego, pożarniczego, ratowniczo – gaśniczego dla OSP Pastewnik wraz z wyposażeniem.

5. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:
30.09.2020 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
7.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
- wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 3 zamówienia na dostawy lekkich samochodów pożarniczych o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu z postępowania;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 (minimum 3 dostawy lekkich samochodów pożarniczych o parametrach zbliżonych do przedmiotu zamówienia)

2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymaganiom określone przez zamawiającego, wykonawca składa następujące dokumenty:
a) opis parametrów techniczno -użytkowych - z wykorzystaniem wzoru-załącznik nr 6

3) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
3)

8. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty - 60%.
Okres gwarancji – 40%

10. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy przesłać/złożyć w Urzędzie Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 pok. Nr 31 do dnia 18.08.2020. do godz. 9:45. Ofertę należy sporządzić w języku polskim

11. Termin związania ofertą:
30 dni

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

15. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 i 7.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 10.08.2020r.

Załączniki:
1. SIWZ (pobierz PDF)
2. Załączniki nr 1-6 (pobierz ZIP)

Wiesław Cepielik
Wójt Gminy Marciszów


 

Marciszów, 12.08.2020 r.

ZP/PN/271/04-1/20                                                                         

 

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

            Działając na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.  z 2019 r.  poz. 1843 z póź. zm. ) zawiadamia się, że w dniu 11.08.2020 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie  specyfikacji istotnych warunków  zamówienia na następującej treści: Dostawa fabrycznie nowego  lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego

 

  1. Czy zamawiający będzie wymagał  dostarczenia  Świadectwa Dopuszczenia  wydanego  przez CNBOP-PIB na wysokociśnieniowy  agregat  gaśniczy  ze zbiornikiem  wody ok. 300 l zamontowany  na oferowanym  pojeździe  (pkt 3.7 wymagania  techniczno-użytkowe  dla lekkiego  samochodu  specjalnego pożarniczego)?

na które udziela się następujących odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był zgodny z przepisami obowiązującymi w okresie jego produkcji oraz zgodny z postanowieniem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz.U. nr 85 poz. 553)

 

Wiesław Cepielik
Wójt Gminy Marciszów

 


 

 

Marciszów 18.08.2020 r.

 

ZP/PN/271/03/20

Zamawiający:
Gmina Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 Przedmiot zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowego  lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena oferty

/ zł /

Okres gwarancji

/w miesiącach

   1.

IPS Strażak Sam s.c.

A. Łączyński,  A. Tyjeński

ul. Mazowiecka 10

06-400 Ciechanów

 

184.008,00

24

 

Wiesław Cepielik
Wójt Gminy Marciszów

 

Zamawiający zamierza  przeznaczyć  na realizacje zamówienia kwotę brutto w wysokości  150.000,00 zł

 


 

Marciszów 31.08.2020r.

ZP/PN/271/04/20

                                                                

INORMACJA O WYBORZE OFERTY

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z  2019 r.  poz. 1843 z.) zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa fabrycznie nowego  lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego została wybrana oferta   złożona przez:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

ilość pkt. w kat. cena

ilość pkt. w kat. okres gwarancji

 

 

Ilość pkt. razem

 

1.

IPS Strażak Sam s.c.

  1. Łączyński,  A. Tyjeński

ul. Mazowiecka 10

06-400 Ciechanów

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

W toczącym się postepowaniu wpłynęła jedna oferta

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

 

Wiesław Cepielik
Wójt Gminy Marciszów

Metryka

sporządzono
2020-08-10 przez Banaś Marek
udostępniono
2020-08-10 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2020-08-31 15:33 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
357
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.