Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OGŁOSZENIA Konsultacje społeczne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie Wójta Gmniny Marciszów z dnia 26.09.2019 w sprawie konsultacji społecznych projektu - Konsultacje społeczne, menu 192, artykuł 577 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje społeczne

Ogłoszenie Wójta Gmniny Marciszów z dnia 26.09.2019 w sprawie konsultacji społecznych projektu

 Ogłoszenie Wójta Gmniny Marciszów z dnia 26.09.2019 w sprawie konsultacji społecznych projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Marciszów z organizacyjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r.

 

Program współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na rok 2020

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

Przyjmuje się program współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na rok 2020 zwany w dalszej części uchwały programem.

§ 2

Ilekroć w jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 688),
2. ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2019  poz. 1507),
3. organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
4. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Marciszów,
5. Wójta należy przez to rozumieć Wójta Gminy Marciszów

 

Rozdział II
Cel główny programu

 

§ 3

1. Przyjęty program jest wyrazem polityki organów Gminy wobec organizacji zmierzającej do zapewnienia im możliwości działania na terenie Gminy Marciszów
2. Program obejmuje współpracę z tymi organizacjami, które działają na rzecz Gminy Marciszów i jej mieszkańców.
3. Celem głównym programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania wynikających z przepisów prawa zadań publicznych Gminy poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Rozdział III
Cele szczegółowe programu

 

§ 4

Cele szczegółowe programu stanowi:
1. urzeczywistnienie zasady pomocniczości oraz umacnianie uprawnień obywateli i ich wspólnot,
2. kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną, a organizacjami,
3. zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb,
4. stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
5. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę,
6. zwiększenie wpływu organizacji na kreowanie zadań i celów polityki społecznej w Gminie, udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych, na realizację zadań własnych Gminy.

Rozdział IV
Zasady współpracy

 

§ 5

Współpraca Gminy Marciszów z organizacjami odbywa się na zasadach:
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

Rozdział V
Zakres przedmiotowy współpracy

 

§ 6

W roku 2019 do obszarów współpracy między Gminą, a organizacjami należeć będą sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy w tym, jako priorytetowe wyróżnia się w szczególności zadania z zakresu:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
2. Propagowanie walorów turystycznych gminy,
3. Promocja i ochrona zdrowia,
4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
5. Działania na rzecz integracji społeczności lokalnej,

 

Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne

 

§ 7

W obszarze kultury fizycznej planuje się współpracę z organizacjami w zakresie:
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz zapewnienie mieszkańcom aktywnych form spędzania wolnego czasu poprze:
a) organizację zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w szczególności w sportach zimowych, lekkiej atletyce, tenisie ziemnym i stołowym oraz zespołowych grach sportowych,
b) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
c) naukę pływania dzieci,
d) upowszechnienie kultury fizycznej i promocja zajęć rekreacyjnych wśród emerytów, rencistów i inwalidów i zapewnienie im aktywnych form spędzania wolnego czasu.

§ 8

Propagowanie walorów turystycznych gminy:
1) organizacji imprez rekreacyjnych i turystycznych poprzez:

 a) organizowanie kolonii, półkolonii, zimowisk, rajdów turystycznych pieszych i rowerowych oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,

 b) przygotowanie programu imprez rekreacyjnych w ramach tradycyjnie organizowanych  corocznie Dni Marciszowa.

§ 9

W obszarze promocji i ochrony zdrowia planuje się współpracę z organizacjami w zakresie:
1) prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej,
2) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
3) przeciwdziałania patologii społecznej.

§ 10

1. W obszarze organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży – planuje się współpracę z organizacjami poprzez organizowanie obozów i kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych.

§ 11

W obszarze działań, na rzecz integracji społeczności lokalnej planuje się współpracę z organizacjami poprzez:
1) pomoc wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej,
2) pomoc w nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów między organizacjami,
3) stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.

Rozdział VII
Form współpracy

 

§ 12

Organy Gminy planują podejmowanie współpracy z organizacjami zarówno w formach współpracy finansowej jak i pozafinansowej:
1) zlecenia realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, w tym możliwości udzielania przez gminę dodatkowego wsparcia finansowego na realizację zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w związku z ubieganiem się przez te organizacje o dofinansowanie zadań z innych źródeł;
2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pozarządowych;
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących strefy zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia;
5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli Wójta;
6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;
7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1307);
8) współorganizowania konferencji oraz forów tematycznych ds. organizacji pozarządowych, dobroczynności, dzieci i młodzieży, seniorów, wykluczenia społecznego i innych wg potrzeb;
9) przygotowania i monitorowania porozumień zawieranych przez Gminę z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych;
10) wspierania organizacji pozarządowych, szczególnie organizacji pożytku publicznego, w uzyskaniu w drodze bezprzetargowej lokalu z zasobów gminnych;
11) udzielania pomocy w przygotowywaniu aplikacji programów, których realizacja wymaga współpracy kilku podmiotów;
12) umożliwianiu dostępu do lokalu oraz wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania spotkań organizacji, realizujących zadania publiczne na rzecz gminy i jego mieszkańców.

 

Rozdział VIII
Okres realizacji programu

 

§13

Program będzie realizowany w roku kalendarzowym 2020, od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Rozdział IX
Sposób realizacji programu

 

§ 14

1. Realizacja programu będzie następowała poprzez podejmowanie działań zmierzających do wykonania zadań wynikających z przedmiotowego zakresu współpracy, w tym określonych w rozdziale VI Priorytetowych zadań publicznych.
2. W zakresie współpracy finansowej realizacja programu będzie następowała poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Gminy w trybie określonym w ustawie.
3. W zakresie współpracy pozafinansowej realizacja programu będzie następowała poprzez:

a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i realizowanych zadaniach,
b) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał dotyczących sfer współpracy poprzez udostępnienie projektów tych aktów,
c) udostępnianie w miarę możliwości na preferencyjnych warunkach pomieszczeń komunalnych, sprzętu technicznego i urządzeń w celu realizacji zadań organizacji pozarządowych,
d) promowanie i udzielanie pomocy w tworzenie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych,
e) udzielanie pomocy w nawiązywaniu współpracy regionalnej, ponadregionalnej i  międzynarodowej z partnerami o podobnym profilu działania.

 

Rozdział X
Wysokość środków planowanych na realizację programu

 

§ 15

  1. Wysokość środków planowanych na realizację zadań niniejszego Programu zostanie określona w budżecie Gminy Marciszów na 2020 rok. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2020.
    2. Planowane środki na realizację programu udzielane organizacjom w ramach trybów przewidzianych w ustawie w 2020 r. wyniosą 70.000,00 zł. Planowana kwota może ulec zmianie w trakcie uchwalania budżetu.

 

Rozdział XI
Sposób oceny realizacji programu

 

§ 16

1. Wójt dokonuje ewaluacji programu.
2. Uwagi, wnioski i propozycje związane z realizowanymi przez organizacje zadaniami  publicznymi, mogą być zgłaszane Wójtowi i będą one wykorzystywane do usprawnienia  współpracy z organizacjami.
3. Sprawozdanie z realizacji programu, zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy, Wójt przedkłada Radzie Gminy w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

 

Rozdział XII
Informacja o sposobie tworzenia programu
oraz o przebiegu konsultacji

 

§ 17

1. Roczny program tworzony jest na podstawie planowanych zadań, obejmujących nazwy planowanych zadań oraz planowane do realizacji otwarte konkursy ofert.
2. Konsultacje programu przeprowadza w sposób określony w art. 5 ust. 5 ustawy tj. w sposób  określony w uchwale Rady Gminy w Marciszowie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

 

Rozdział XIII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

§ 18

1. W celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje w ramach ogłoszonych przez Gminę  otwartych konkursów ofert Wójt powołuje komisje konkursowe.
2. Komisje konkursowe dla zaopiniowania ofert złożonych w poszczególnych konkursach powołuje Wójt najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.
3. Wójt tworzy listę przedstawicieli organizacji, którzy posiadają upoważnienie do reprezentowania tych organizacji w składach komisji. W trakcie obowiązywania programu organizacja może zgłosić do komisji innego przedstawiciela, co jest jednoznaczne z cofnięciem umocowania dla dotychczasowego figurującego na liście przedstawiciela.
4. Organizacji przysługuje uprawnienie do przedstawienia jednego kandydata do składu komisji konkursowej. Kandydaci do komisji zgłaszani są na następny rok kalendarzowy w ostatnim miesiącu obowiązywania programu na dany rok.
5. Przedstawiciele organizacji do każdego ze składów komisji wybierani są według ich miejsca na liście kandydatów ustalonego w drodze losowania. W przypadku, gdy w skład komisji miałby wejść przedstawiciel organizacji biorącej udział w konkursie, zostaje on wyłączony ze składu komisji, a jego miejsce zajmuje kolejny na liście przedstawiciel organizacji niebiorącej udziału w konkursie.
6. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
7.Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół, który ogłaszany jest zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy.

 

Metryka

sporządzono
2019-09-26 przez Doliny Katarzyna
udostępniono
2019-09-26 00:00 przez Mariusz Michalski
zmodyfikowano
2019-09-30 10:49 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
373
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.