Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR VII/2023 ze wspólnego posiedzenia  Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów odbytej w dniu 21 listopada 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2675 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR VII/2023 ze wspólnego posiedzenia  Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów odbytej w dniu 21 listopada 2023 r.

PROTOKÓŁ NR VII/2023
ze wspólnego posiedzenia 
Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów
odbytej w dniu 21 listopada 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał.1/  

Nieobecni: radny Sławomir Czerwiński, radna Jolanta Sanojca.

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 12:00 zakończenie 14:28.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Opinie i wnioski w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024.
  4. Opiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy różne, wnioski.

 

Ad. 1. Radna Jadwiga Adamczyk dokonała otwarcia wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów, witając jej uczestników.

Następnie przedstawiony został planowany porządek obrad, do którego uwag i wniosków nie zgłoszono. Porządek obrad poddano pod głosowanie i został przyjęty jednogłośnie. Następnie przystąpiono do jego realizacji.

 Ad. 2. Protokół  z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

Ad 3. Opinie i wnioski w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024.
Skarbnik Gminy Edyta Bania omówiła projekt uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2024 jednocześnie zapraszając radnych do zadawania pytań związanych z projektem uchwały.

W dalszej części radni zadawali pytania:

- radny Julian Polański dopytywał o kwestię zaplanowanych środków finansowych w kwocie 100 tyś zł na budowę świetlicy w Świdniku. Skarbnik Edyta Bania poprosiła aby w tej kwestii wypowiedział się Wójt Gminy Wiesław Cepielik.

- radny Stefan Zawierucha poprosił o skonkretyzowanie koncepcji działania w sprawie budowy świetlicy i wspomnianej kwoty 100 tyś zł. Dopytywał czy zaplanowana kwota ma być formą zatrzymania pozwolenia aby nie zdezaktualizowało się pozwolenie na budowę. Czy formą częściowego wykonania prac np.: usługi geodezyjne, nawożenie, mierzenie, itd. Konkretną odpowiedź chce uzyskać również na pytanie wyboru wykonawcy tj., czy wykonawca zostanie wybrany w trybie przetargu otwartego? Czy w trybie wyboru ofert?, oraz Jakie konkretne roboty zostaną wykonane?.

- radny Andrzej Mitczak dopytywał o zmniejszoną  kwotę na obsługę biura rady oraz o nieuwzględnienie zapotrzebowań składanych przez sołtysów o zaplanowanie środków finansowych w projekcie budżetu na przyszły rok. Skarbnik Gminy Edyta Bania odpowiadając na pierwsze pytanie tłumaczyła, że biuro rady nie ponosi opłat za papier, energię a obniżenie kwoty jest to racjonalizacja i optymalizacja wydatków czyli realizowanie przyszłego budżetu na podstawie realizacji trzech kwartałów bieżącego roku. Jeśli chodzi o zapotrzebowania składane przez sołtysów skarbnik gminy tłumaczyła, że tzw. marzenia sołtysów kosztują gminę kredyty w wysokości 3,5 mln zł a planowany na ten rok 3,8 mln. WPF nie pozwala gminie na zadłużanie się powyżej pewnej kwoty dlatego zadania inwestycyjne nie są dodane do budżetu ponieważ po prostu gminy nie stać na to.

Skarbnik gminy podkreślała, że tworząc budżet gminy na przyszły rok trzeba robić nie dość, że zgodnie z przepisami to jeszcze trzeba to robić realnie. Nie jest sztuką wziąć kredyt 5 mln zł i zrealizować wszystkie zachcianki radnych i sołtysów
i na przyszły rok zostać bez finansowania podstawowych opłat i należności.

Radny Waldemar Gurgul dopytywał, kto będzie odpowiedzialny za wykonanie remontu Wieży ciśnień - gmina czy właściciel? Wskazał, że gmina nie robi nic, żeby zwiększyć wpływy do budżetu gminy  a radnych oskarża się za brak wpływów do budżetu, bo nie podnoszę podatków.

Radny Stefan Zawierucha w wypowiedzi porównał budżet oraz pozyskane środki zewnętrzne Gminy Kamienna Góra do Gminy Marciszów używając sformułowania, że nasza gmina spada po równi pochyłej coraz szybciej i że nie jest to dobra gospodarka środkami finansowymi.

Na spotkanie komisji przybył Wójt Gminy Marciszów Pierwsze pytanie zadał radny Julian Polański dopytując o 100 tyś na świetlicę w Świdniku. Podkreślił, że lepiej wydać kwotę na zmianę dokumentacji i wybudować świetlicę taką jakie są
w innych miejscowościach naszej gminy a nie brnąć w coś co nie powstanie. Obietnice kolejny raz na coś co nie powstanie.

Wójt Gminy odpowiadając na pytanie dotyczące budowy świetlicy w Świdniku wskazał, że duże pieniądze zostały zainwestowane w przedsięwzięcie budowy świetlicy i nie możemy pozwolić na zaprzepaszczenie wydatkowanych środków. Jeżeli nie zaczniemy cokolwiek robić straci ważność pozwolenie na budowę. Wójt Gminy podkreślił, że nie stać nas na budowę takiego obiektu bez pozyskania środków zewnętrznych, ale przypomniał, że w poprzedniej kadencji zostały wydatkowane olbrzymie pieniądze, gdzie gmina nawet nie posiadała środków na takie inwestycje. Mamy teren, mamy dokumentację i musimy zacząć budowę, aby nie stracić pozwolenia na budowę i stracić dotychczasowe włożone pieniądze.

Wójt Gminy Marciszów w kolejnym etapie wypowiedzi szczegółowo omówił inwestycje tegoroczne oraz zeszłoroczne przy niezaciąganiu maksymalnych kredytów i definitywnym zamknięciu wskaźników WPF, który zamknąłby jakiekolwiek inwestycje na przyszły rok.

Poruszono temat promes z Polskiego Ładu czy w dalszym ciągu mamy gwarancję finansowania przedsięwzięć. Wójt Gminy Marciszów wskazał, że jest po spotkaniu z dyrektorem BGK, który potwierdził, że uzyskane wygenerowane promesy zostaną w 100% wypłacone, ponieważ są to gwarancje państwowe i musza być wypłacone.

Wójt Gminy Marciszów na zakończenie wypowiedzi dotyczącej przyszłorocznego budżetu wskazał, że jest to ambitny projekt budżetu na 2024 r., ponieważ jeszcze tak dużej kwoty na inwestycje nie było w całej kadencji (tzn. 9 mln).

Poruszono również temat opracowanej koncepcji odbudowy - przebudowy mostu na rzece Bóbr na Dolnym Marciszowie. Wójt Gminy Marciszów przedstawił, że spotkanie z GDDKiA odbędzie się w przyszłym tygodniu i omówione zostaną szczegółu dotyczące inwestycji.

Radny Marcin Frasunek dopytywał o postęp w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego i związanej przebudowy dróg
i ciągów komunikacyjnych przy realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

Radny Dawid Chęciński  złożył następujący wniosek:

W §14 ust 1 „Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej, do przeniesień miedzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu” o usunięcie zapisu „do przeniesień między wydatkami majątkowymi a bieżącymi w granicach działu”.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Wniosek przyjęto:

11 głosami „za”/ radny Julian Polański, radny Andrzej Kiper, radny Dawid Chęciński, radny Marcin Frasunek, radny Mirosław Wolak,  radny Andrzej Mitczak, radny Łukasz Leder, Marta Suhak – Ogłaza, Grzegorz Parzygnat, radny Waldemar Gurgul, radny  Stefan Zawierucha/

-  0 głosem „wstrzymuje się”    

- „sprezciw”-2 głosy  /radna Jadwiga Adamczyk, radny Jan Koszyk/

Nieobecni: radny Sławomir Czerwiński, radna Jolanta Sanojca. 

 

Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał.

a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,

b) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

c) przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028,

d) uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Marciszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 571) na rok 2024.

e) ustalenia wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2023,

f) zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023-2033.

Po przeanalizowaniu projektów uchwał- bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 

Ad. 5. Sprawy różne i wnioski.

W sprawach różnych omówiono pisma, które wpłynęły do biura rady.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Przewodniczący  Posiedzenia Komisji
Jadwiga Adamczyk

Protokołowała: Ewelina Dul

 

Metryka

sporządzono
2024-02-20 przez Dul Ewelina
udostępniono
2024-02-20 09:47 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2024-02-20 10:08 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
42
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.