Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR V/2023 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów odbytej w dniu 26 września 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2511 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR V/2023 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów odbytej w dniu 26 września 2023 r.

PROTOKÓŁ NR V/2023             
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów odbytej w dniu 26 września 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zal 1/  

Nieobecni: radny Sławomir Czerwiński, radny Waldemar  Gurgul, radna Jolanta Sanojca,   radna Marta Suhak -Ogłaza, radny Mirosław Wolak. 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 12:00 zakończenie 13:50

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Ocena i realizacja budżetu za I półrocze 2023 r.
  4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
  5. Wnioski.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad.1.
Radny Andrzej Kiper dokonał otwarcia wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów, witając jej uczestników.

Następnie przedstawiony został planowany porządek obrad, do którego uwag i wniosków nie zgłoszono, a następnie przystąpiono do jego realizacji.

Ad 2. Protokół z poprzedniej komisji został przyjęty bez uwag.

Ad. 3. Ocena i realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2023 r.

Pani Skarbnik Gminy Marciszów poinformowała radnych o zmianie Ustawy o rachunkowości, w której zniesiono obowiązek sprawozdawczy. W związku z tym przedstawiła tylko najważniejsze punkty realizacji wykonania planu za I półrocze 2023 r. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2023 r stanowi zał. nr 2.  

W dalszej części przystąpiono do dyskusji nt. budżetu gminy Marciszów.

- w związku z zapytaniem radnego Dawida Chęcińskiego dotyczącego wysokości spłacanych odsetek od zaciągniętych kredytów Pani Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła szczegółowo wysokość spłacanych odsetek kredytowych ponoszonych w danym miesiącu oraz sumę spłaconych odsetek.

Na pytania radnego Juliana Polańskiego dotyczącego kwoty 140 000,00 zł. oraz kwoty na przeznaczonej na zakupy dla Wodociągów. Pani Skarbnik Gminy Marciszów na obydwa pytania udzieliła odpowiedzi odczytując dane ze sprawozdania za I półrocze z wykonania budżetu.  

Radny Andrzej Kiper w dalszej części dyskusji dotyczącej budżetu odczytał pismo, które wpłynęło z przedsiębiorstwa PKS Kamienna Góra do Wójta Gminy Marciszów dotyczące kalkulacji uruchomienia komunikacji na trasie Świdnik- Kamienna Góra /pismo stanowi załącznik nr 3/

Pani Skarbnik Gminy Marciszów szczegółowo wyjaśniła jakie konsekwencje dla budżetu gminy może stanowić realizacja tego przedsięwzięcia i poprosiła o rzetelne i racjonalne podejście do realizacji tego zadania.   

Radny Andrzej Mitczak zabrał głos, że również mieszkańcy Ciechanowic dopytują się o uruchomienie komunikacji autobusowej do Kamiennej Góry.

W dalszej części dyskusji radny Andrzej Kiper zadał pytanie do radnego Stefana Zawieruchy czy obecnie do Świdnika dojeżdżają jakiekolwiek autobusy z PKS. Radny wskazał, że o wykluczeniu komunikacyjnym we wsi Świdnik, podkreślił, że niejednokrotnie interweniował w tej sprawie razem z sołtysem Świdnika panem Napierałą i nie ma żadnych decyzji

Do dalszej części dyskusji poproszono Pana Wójta Gminy.   

Radny Dawid Chęciński w zaproponował stworzenie siatki połączeń przez wskazane miejscowości. Radny Jan Koszyk
w dalszej części wypowiedzi odniósł się do przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami wsi i wskazał, że mieszkańcy potrzebują autobusów jednak nie deklarują korzystania z nich.  

Radny Andrzej Kiper zaproponował utworzenie jednego kursu objeżdżającego trzy miejscowości np.: Domanów - Nagórnik – Pustelnik oraz Wieściszowice – Ciechanowice- Świdnik.

Radny Łukasz Leder wskazał, że kursy autobusów z Pastewnika nie zadały egzaminu, ponieważ korzystała z nich tylko jedna albo dwie osoby.

Radny Andrzej Mitczak zaproponował, aby wyznaczyć pracownika Urzędu Gminy Marciszów i zorganizować spotkanie
z mieszkańcami na poszczególnych wioskach i szczegółowo omówić kwestię dojazdów i ich rentowność.    

Radny Andrzej Kiper podtrzymuje zadnie, że kursy powinny być realizowane regularnie.

Na spotkanie przybył Wójt Gminy Marciszów.

Radny Andrzej Kiper poprosił Wójta Gminy Marciszów, aby odniósł się do pisma z przedsiębiorstwa PKS w Kamiennej Górze.

Wójt szczegółowo wyjaśnił kwestię uruchomienia kursów na terenie gminy Marciszów oraz współpracy z PKS. Podkreślał, że spora część mieszkańców podpisała się na listach, utrzymując, że potrzebuje komunikacji autobusowej w danej miejscowości, ale tylko dwie osoby deklarują regularnie korzystać z uruchomionych połączeń. Podniósł jedną
a z ważniejszych kwestii jaką mianowicie kwestia finansowa tego przedsięwzięcia konsultując wcześniej ze skarbnikiem gminy. Na koniec Wójt poprosił radnych, aby zajęli stanowisko w kwestii czy będą realizowane kursy i w jakiej formie.

Radny Andrzej Kiper zaapelował do radnych, aby koniecznie uruchomić komunikację.  Nie koncentrować się na ilości osób, które będą korzystały z przejazdu, ale na kursie, który realnie będzie zorganizowany o danej porze.

W dalszej części dyskusji radna Jadwiga Adamczyk zaproponowała, aby przez jeden miesiąc, jeden raz w tygodniu autobus jechał do poszczególnych miejscowości. Natomiast propozycja radnego Jana Koszyka brzmiała, aby zrobić wycenę kursu przez wszystkie miejscowości. 

Radny Marcin Frasunek dopytywał, czy to jest wycena za autobus czy mniejszy pojazd typu bus.

Wójt Gminy Marciszów powiedział, że zwróci się do pani prezes PKS o wycenę kursu Wieściszowice - Ciechanowice- Świdnik w określone dni. Na koniec dyskusji dotyczącej uruchomienia komunikacji radny Andrzej Mitczak wskazał, że jeśli będzie taka wycena to należy zorganizować spotkanie z mieszkańcami.

Na pytanie skierowane do Wójta Gminy radny Marcin Frasunek dopytywał się o kwestie dotyczące oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kamiennej Górze. Wójt przekazał, że był umówiony na spotkanie z panią prezes szpitala, na którym miała przedstawić i omówić sytuację szpitala jednak pani prezes z niezależnych przyczyn odwołała spotkanie. Kolejne spotkanie ma być wyznaczone w przyszłym tygodniu. Po uzyskaniu informacji na temat sytuacji
i kondycji szpitala powiatowego na pewno poinformuję radnych.

Na pytanie radnego Andrzeja Kipra dotyczące pozyskania środków finansowych na naprawę drogi wojewódzkiej od „krzyżówki w stronę Kaczorowa”, Pan Wójt Gminy podkreślił, że są prowadzone rozmowy nad przekazaniem tego odcinka dla powiatu.  Ja osobiście nie jestem za tym, ponieważ droga stanie się drogą niższej kategorii do odśnieżania. Pewnym jest fakt, że droga ta nie będzie modernizowana i naprawiana w całości tylko odcinki, które są najbardziej zniszczone. Radny Andrzej Kiper podziękował za przybycie Wójtowi Gminy na wspólne posiedzenie komisji.

Ad 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

a/ b/ wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Marciszowie

Projekty uchwał szczegółowo omówił pracownik merytoryczny pani Renata Wolska. Po przeanalizowaniu projektów uchwał bez uwag skierowano pod obrady sesji.

Między czasie na pytanie radnego Juliana Polańskiego na temat wypłaty kwoty 1200,00 zł dla nauczycieli Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi.

c/ w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca gminy Marciszów projekt uchwały wraz z uzasadnieniem został przygotowany na posiedzeniu Komisji Skarg wniosków i Petycji,

Po przeanalizowaniu projekt uchwały bez uwag skierowano pod obrady sesji.

d/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023 Pani Skarbnik Gminy odczytała projekt zmiany uchwały budżetowej gminy Marciszów na 2023 r.   

Podczas dyskusji nad zmianami budżetowymi pytanie zadał radny Andrzej Matczak dotyczące zasadności zakupu nowego ciągnika.    

O udzielenie odpowiedzi został poproszony zastępca kierownika referatu RGKŚ Bartłomiej Nawrocki, który wskazał, że pojazdy, które posiadamy na stanie są mocno wyeksploatowane, a remonty niestety są bardzo kosztowne. Zakup nowego ciągnika pozwoli uniknąć niespodziewanych awarii i przestojów podczas akcji odśnieżania w zimie. Nowy sprzęt daje gwarancję nieprzerwanej pracy nie tylko przy odśnieżaniu, ale również przy pracach związanych z dbaniem o pobocza dróg w okresie letnim.      

W dyskusji pytanie zadał radny Julian Polański dopytując o osprzęt, który zostanie zakupiony wraz z ciągnikiem.    

Pracownik RGKŚ szczegółowo wyjaśnił jaki osprzęt zostanie zakupiony i do czego będzie służył.

Radny Marcin Frasunek nie krył rozczarowania, że podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej, które było poświęcone inwentaryzacji sprzętu po zimie nikt nie zgłaszał żadnego zapotrzebowania na sprzęt ani problemów ze sprzętem. Ze strony kierownictwa RGKŚ zapewnienie było, że sprzęt jest odpowiednio zabezpieczony i zakonserwowany
i nie potrzeba dodatkowego sprzętu.

Również radny Dawid Chęciński nie krył niezadowolenia, Uważa, że najpierw powinniśmy podjąć próbę naprawy zepsutego ciągnika. Po zainwestowaniu pieniędzy w naprawę powinniśmy używać do odśnieżania i dopiero później sprzedać. W dalszej części dyskusji zwrócił uwagę, że ostatni zakup ciągnika był nietrafiony. Na zdjęciach wyglądał pięknie, ale w rzeczywistości okazał się marny i dziadostwo. Nie skręca. trzeba było przepasywać. Po drugie zwrócił uwagę, że kondycja finansowa naszej gminy jest kiepska i podkreślił, że jeśli dostaliśmy 1 600 000,00 zł zwrotu od państwa to nie znaczy, że mamy to w dwóch miesiącach roztrwonić. Gdyby kolejna naprawa ciągnika nie przynosiła rezultatu i pochłaniała kolejne olbrzymie środki finansowe to jak najbardziej można myśleć o zakupie nowego ciągnika. Zdaniem radnego trzeba podjąć próbę naprawienia ciągnika.

W dalszej części dyskusji radny Marcin Frasunek zadał pytanie na temat wysokości kosztów naprawy ciągnika. Na to pytanie odpowiedział pracownik RGKŚ zwracając uwagę, że wszystkie szczegóły dotyczące wysokości naprawy i części zna Wójt Gminy.

Również padło pytanie na temat posypywarki czy jest to konieczny zakup. 

Radny Dawid Chęciński wystąpił z wnioskiem formalnym o przeniesienie kwoty 386 000,00 zł z zadania " zakup ciągnika "z działu 900 rozdział 90003 par. 6050 do działu 600 rozdział 60013 par. 6050 na zadanie " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-150+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów _ poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328"

Na komisję poproszono Pana Wójta Gminy:

Radny Andrzej Kiper zadał pytanie z czego wynika zakup nowego ciągnika w kwocie 386 000,00 zł., skoro mamy jeszcze dwa ciągniki sprawne a jeden dodatkowo będzie naprawiany. Dopytywano czy ten naprawiony nie może posłużyć jeszcze tej zimy a ewentualnie na wiosnę zdecydować się na zakup nowego ciągnika.

Wójt Gminy Marciszów szczegółowo przedstawił stan wszystkich posiadanych ciągników. Odniósł się do kwoty, która zostanie poniesiona na naprawę ciągnika wskazując, że nie ma gwarancji jak długo będzie służył ten ciągnik po naprawie. Kontynuując wypowiedź Wójt Gminy wskazał, że polecił wyznaczonym pracownikom RGKŚ przeanalizowanie rynku w poszukiwaniu najlepszej propozycji w celu zakupu nowego ciągnika. Wójt Gminy zwrócił uwagę, że najlepszą opcją w tej sytuacji jest naprawa ciągnika w celu oddania go w formie rozliczenia przy zakupie nowego ciągnika oczywiście z przetargu.    

Salę narad opuścił radny Stefan Zawierucha.

Radny Marcin Frasunek jeszcze raz wyraził niezadowolenie i rozczarowanie, że na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej nie było żadnych problemów i nikt nie zgłaszał żadnych braków sprzętowych do przygotowania się do kolejnej zimy.

Wójt Gminy Marciszów podkreślił, że nigdy nie były kupowane nowe ciągniki zawsze zakupywano używane z nieznanym przebiegiem licznika. Te które są na naszym wyposażeniu niestety są mocno wyeksploatowane. Kolejnym faktem jest to, że otrzymaliśmy wsparcie finansowe. Warto naprawdę rozważyć zakup nowego ciągnika.

Radny Dawid Chęciński mocno zakomunikował, że skoro otrzymaliśmy pieniądze to nie znaczy, że musimy je od razu wydać.  Można je przeznaczyć na zmniejszenie kredytu.

Wójt Gminy opuściła spotkanie.

Wspólnie radny Andrzej Mitczak oraz radny Dawid Chęciński jednogłośnie stwierdzili, że posypywarkę należy zakupić.    

W dalszej części posiedzenia radny Andrzej Kiper poddał pod głosowanie wniosek radnego Dawida Chęcińskiego dotyczący przeniesienia kwoty 386 000,00 zł z zadania " zakup ciągnika "z działu 900 rozdział 90003 par. 6050 do działu 600 rozdział 60013 par. 6050 na zadanie " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150-150+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328”. 

- „ZA” wnioskiem głosowało 6 radnych / radny Dawid Chęciński, radny Marcin Frasunek, radny Andrzej Kiper, radny Andrzej Mitczak, radny Grzegorz Parzygnat, radny Julian Polański/
- „WSTRZYMAŁ SIĘ” 1 radny Łukasz Leder,
- „SPRZECIW” głosowała 2 radnych / radna Jadwiga Adamczyk, radny Jan Koszyk/

Nieobecny podczas głosowania był radny Stefan Zawierucha.

Radny Andrzej Kiper ogłosił, że wniosek większością głosów został przyjęty.

Radny Marcin Frasunek zaproponował, aby na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej w przyszłym roku na wiosnę zrobić naoczny przegląd wszystkich posiadanych sprzętów.

e/ zmiany uchwały w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz wyznaczenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 Projekt uchwały bez uwag skierowano pod obrady sesji.

f/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033. 

Po przeanalizowaniu projekt uchwały bez uwag skierowano pod obrady sesji.

Ad 5. Radny Andrzej Mitczak złożył wniosek o rozwiązanie problemów komunikacyjnych w gminie Marciszów.

Radny Andrzej Kiper poddał pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja Mitczaka w sprawie rozwiązania problemów komunikacyjnych w gminie Marciszów.

Przystąpiono do głosowania w sprawie wniosku.

„ZA” wnioskiem głosowało 8 radnych / radna Jadwiga Adamczyk, radny Dawid Chęciński, radny Marcin Frasunek, radny Andrzej Kiper, radny Łukasz Leder, radny Andrzej Mitczak, radny Grzegorz Parzygnat, radny Julian Polański/
WSTRZYMAŁ SIĘ -1 radny Jan Koszyk
PRZECIW- 0

Nieobecny podczas głosowania był radny Stefan Zawierucha.

Wniosek został przyjęty.  

Ad 6.
Radny Andrzej Kiper odczytał pismo mieszkańca Gminy Marciszów, w którym prosi o ponowne rozpatrzenie wniosku
w sprawie wytyczenia i utwardzenia drogi dojazdowej do jego posesji. (pismo stanowi załącznik nr. 4)

W dyskusji wzięli udział radni, którzy ostatecznie ustalili, że na chwilę obecną nie przychylą się do prośby mieszkańca gminy a odpowiedzi na pismo ma udzielić referat zajmujący się drogownictwem.

Radny Andrzej Kiper przedstawił kolejne pismo „Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.” Z uwagi na zbliżające się wybory Komisja wspólnie ustaliła, aby pismem zająć się na kolejnym posiedzeniu.

Radny Julian Polański zadając pytanie dotyczące realizacji zakupu znaku drogowego oraz na jakim etapie jest złożony przez niego wniosek do ref RGKŚ otrzymał odpowiedź od pracownika Bartłomieja Nawrockiego

Radny Marcin Frasunek zadał pytanie pani Skarbnik Gminy dotyczące ekwiwalentu przyszłorocznego dla strażaków biorących udział w akcjach. Odpowiedzi udzielił Radny Andrzej Kiper.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                    Przewodniczący Komisj
Ewelina Dul                                                                                                   Andrzej Kiper

Metryka

sporządzono
2023-10-17 przez Dul Ewelina
udostępniono
2023-10-17 15:21 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-10-17 15:28 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
106
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.