Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR II/2023 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów odbytej w dniu 25 kwietnia 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2318 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR II/2023 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów odbytej w dniu 25 kwietnia 2023 r.

PROTOKÓŁ NR II/2023
ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów
odbytej w dniu 25 kwietnia 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/.

Nieobecni: radna Jolanta Sanojca, radny Sławomir Czerwiński, radny Andrzej Kiper. Radny Andrzej Mitczak został oddelegowany na posiedzenie Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 12:00 zakończenie 13:30.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza wykonania budżetu za 2022 rok.
  4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
  5. Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.
Radny Julian Polański dokonał otwarcia wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów, witając jej uczestników.

Następnie przedstawiony został planowany porządek obrad, do którego uwag i wniosków nie zgłoszono, a następnie przystąpiono do jego realizacji.

Ad.2.
Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji przyjęto bez uwag.

Ad.3.
Analiza wykonania budżetu za 2022 rok

Wykonanie budżetu Gminy Marciszów za 2022 rok omówiła Skarbnik Gminy Marciszów Edyta Bania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2022 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W dalszej części posiedzenia:

- w związku z zapytaniem radnego Juliana Polańskiego Sekretarz Gminy Marciszów omówiła kwestię terminu rozstrzygnięcia dofinansowania zadania dotyczącego budowy schodów w Ciechanowicach, natomiast Skarbnik Gminy Marciszów odniosła się do kwestii ochrony danych osobowych w przypadku należności z tytułu podatków, oraz przedstawiła należności w podziale na osoby prawne i fizyczne ogółem,

- w związku z zapytaniem radnego Waldemara Gurgula podano kwotę wysokości zwolnień z podatków,

- na wniosek radnego Mirosława Wolaka Skarbnik Gminy Marciszów omówiła procedurę wysyłania upomnień
w przypadku zalegania z należnościami. Następnie radny zauważył, że kwota upomnień nie pokrywa się z kwotą zaległości.

Następnie radny Marcin Frasunek nawiązał do przeprowadzonego w szkole audytu zewnętrznego, z tytułu którego miały być oszczędności. Radny uważa, że to były straty, bo gmina wydatkowała pieniądze na audyt, a zysków z tego przedsięwzięcia nie ma.

W związku z powyższym Skarbnik Gminy Marciszów omówiła zasady wprowadzania do budżetu środków na wydatki szkoły.

W dalszej części posiedzenia Anna Płaszczyńska inspektor ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady omówiła główne działania, jakie zostały przeprowadzone na podstawie przeprowadzonego audytu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Marciszowie.  

Po przeprowadzeniu dyskusji nad zasadnością przeprowadzonych zmian w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Marciszowie oraz nad wynikami z egzaminów ósmoklasisty radny Julian Polański zgłosił problem z przyjęciem do przedszkola dziecka z terenu gminy Marciszów.

W związku z brakiem innych uwag i pytań do przedstawionego materiału radny Julian Polański Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marciszów za 2022 rok oraz przystąpił do dalszej realizacji porządku obrad.

Ad.4.
Opiniowanie projektów uchwał:

a/ zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,
Projekt uchwały omówiła uczestnicząca w posiedzeniu Komisji Skarbnik Gminy Marciszów, informując jednocześnie
o konieczności przygotowania autopoprawki do przedstawionego radnym projektu uchwały.

Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

b/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033.  
Po przeanalizowaniu projekt uchwały bez uwag skierowano pod obrady sesji.

Ad.5.
Sprawy różne i wnioski.
W sprawach różnych:

- radny Mirosław Wolak zapoznał radnych z pismem, informującym o zamiarach przekazania na rzecz gminy wybudowanego wodociągu w Ciechanowicach /pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu/.

Po przeprowadzeniu dyskusji w kwestii żądań przedstawionych w piśmie na wniosek radnego Mirosława Wolaka Komisja zawnioskowała o przedstawienie opinii Wójta Gminy Marciszów nt. pisma, informującego o zamiarach przekazania na rzecz gminy wybudowanego wodociągu w Ciechanowicach wraz z opinią mecenasa.  

Wniosek poddano pod głosowanie.

Wniosek przyjęto jednogłośnie 9 głosami „za:

Nieobecni podczas posiedzenia radny Andrzej Kiper, radna Jolanta Sanojca, radny Andrzej Mitczak oraz radny Sławomir Czerwiński.

Radna Marta Suhak – Ogłaza oraz radny Dawid Chęciński nieobecni podczas głosowania.

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W dalszej części posiedzenia:

- radny Stefan Zawierucha omówił zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odbiorze ścieków wskazując, że należałoby rozpatrzyć przejęcie wodociągu nie tylko z punktu widzenia właściciela wodociągu, ale i z punktu widzenia możliwości dla gminy. Radny proponuje spojrzeć na tą kwestię ponad linią podziału, niechęci, wyjść nieco w tej sytuacji do przodu. Następnie radny omówił korzyści z przejęcia wodociągu.

Następnie radny Zawierucha kolejny raz zgłosił zły stan drogi w Świdniku w okolicy domu jednego z mieszkańców Świdnika. W połowie tej drogi zaczyna pękać asfalt na skutek większych wód. Radny proponuje, aby Komisja Infrastruktury Technicznej zobaczyła tą drogę, ponieważ trzeba tą drogę zabezpieczyć.

- Skarbnik Gminy Edyta Bania odniosła się do zapytania radnego Stefana Zawieruchy w kwestii zajmowanego piątego miejsca od końca w rankingu pod kątem dochodów na jednego mieszkańca.

Następnie w związku z zapytaniem radnego Zawieruchy, dotyczącego dróg w Świdniku na posiedzenie komisji zaproszono kierownika referatu Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, który udzielił radnemu Stefanowi Zawierusze odpowiedzi na zapytania, dotyczące rozpoczęcia prac przez przejazd kolejowy w Świdniku oraz przewidywanego terminu zakończenia tych prac.

W dalszej części posiedzenia:

- radny Julian Polański stwierdził, że nic nie zostało zrobione ze zgłaszanych rzeczy. Radny ma na myśli wysypanie drogi kamieniem do budynku mieszkanki Ciechanowic, znalezienie brakujących lamp oświetleniowych koło pałacu
w Ciechanowicach, posprzątanie parkingu koło kościoła.  

W związku z powyższym podjęto dyskusję w kwestii brakujących lamp oświetleniowych koło pałacu w Ciechanowicach.

Następnie:

- radny Mirosław Wolak przypomniał, że koło budynku nr 3 w Ciechanowicach przy drodze stoi woda i wójt po zebraniu wiejskim w Ciechanowicach obiecał zająć się tematem. Ponadto po tej drodze jeździ rolnik i istnieje niebezpieczeństwo zapadnięcia przepustu. Radny prosi, aby pojechać w teren, gdyż rolnik, który użytkuje tą drogę deklaruje partycypację
w dostosowaniu tej drogi,      

- w związku z zapytaniem radnego Marcina Frasunka omówiono kwestię zakupu lamp ledowych oraz wyznaczenia terminów spotkań z sołtysami w celu ustalenia ich lokalizacji, a także możliwość poprawienia stanu nawierzchni drogi dojazdowej do budynku nr 8 i 10 przy ulicy Głównej w Marciszowie. Następnie radny umówił się na wizję w terenie w celu interwencji w sprawie drogi powiatowej ulicy Nadrzecznej, przy której w dwóch miejscach jest woda, która niszczy spękany asfalt.

Na zakończenie posiedzenia Sekretarz Gminy Marta Kwiecień odniosła się do podjętej na poprzedniej sesji uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie oraz omówiła kwestie kadrowe, jakie należy przeprowadzić
w stosunku do dyrektora jednostki w wyniku podjętej uchwały. Następnie Sekretarz poinformowała, że być może będzie wniosek o podęcie uchwały zmieniającej.     

Następnie w związku z zapytaniem radnego Stefana Zawieruchy Sekretarz Gminy Marta Kwiecień potwierdziła, że jest prowadzone postępowanie sądowe za bezumowne korzystanie ze słupów Tauronu po wypowiedzeniu umowy.                     

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                    Przewodnicząc Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                                  Julian Polański  
Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

                                                                                                                   

Metryka

sporządzono
2023-05-30 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-05-30 11:53 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-05-30 12:04 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
83
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.