Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR III/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbytej w dniu 29 marca 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2280 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR III/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbytej w dniu 29 marca 2023 r.

PROTOKÓŁ NR III/2023
z posiedzenia
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki   
odbytej w dniu 29 marca 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/
Nieobecny radny Sławomir Czerwiński. 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 11:00 zakończenie 12:05.

 

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.
2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3/  Stan zaawansowania realizacji Programu Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej
w Marciszowie w roku szkolnym 2022/2023. 
4/ Opiniowanie projektów uchwał.
5/ Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.
Radna Jadwiga Adamczyk – Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia Komisji witając jej uczestników,
a następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.

Do proponowanego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono oraz przyjęto przez aklamację. 

 

Ad.2.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto przez aklamację.

 

Ad.3.
Stan zaawansowania realizacji Programu Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej w Marciszowie w roku szkolnym 2022/2023. 

Realizację Programu Poprawy Efektywności Kształcenia w Szkole Podstawowej w Marciszowie w roku szkolnym 2022/2023 omówiła Pani Ewa Sawicz dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

W dalszej części posiedzenia dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie przedstawiła działania podejmowane przez nauczycieli, mające na celu zachęcenie uczniów do nauki oraz zaangażowania w działania realizowane w szkole.

Następnie w związku z zapytaniem radnego Andrzeja Kipra dyrektor ZSP omówiła działania prowadzone w ramach organizacji „Światowego dnia tabliczki mnożenia”.   

Na zakończenie analizy tematu członkowie komisji przeprowadzili dyskusję w kwestii problemów, jakie mogą pojawić się
w przyszłości i dotyczyć braków kadry nauczycielskiej, natomiast dyrektor ZSP w Marciszowie na wniosek radnej Jadwigi Adamczyk omówiła o bieżące problemy, dotyczące naprawy cieknącego okna na poddaszu przedszkola, wykonania docieplenia w szkole, wymiany asfaltowego boiska przy szkole, przeprowadzonej rekrutacji do przedszkola, przygotowań do arkusza organizacji placówki na przyszły rok szkolny.

Innych uwag nie zgłoszono.

 

Ad.4
Opiniowanie projektów uchwał.  

a/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciechanowicach,
Po przeanalizowaniu projekt uchwały bez uwag skierowano pod obrady sesji. 

b/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Świdniku,
Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

c/ projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Marciszów Nr XLVII/237/18 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia    w nauce uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Marciszów,
Po przeanalizowaniu projekt uchwały bez uwag skierowano pod obrady sesji.

d/ projekt uchwały w sprawie: przekazania skargi organowi właściwemu,
Uwag nie zgłoszono kierując projekt uchwały pod obrady sesji.

e/ projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Marciszów,
Uwag nie zgłoszono, kierując projekt pod obrady sesji.

 f/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Gminy Marciszów,
Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

 g/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,
Bez uwag skierowano pod obrady sesji.     

 h/ projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marciszów w 2023 roku”,
Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

 i/ projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej „Wodociągi Marciszowskie” z siedzibą w Marciszowie,
Radna Jadwiga Adamczyk wyraziła obawy że decyzja, dotycząca zmian w ZGK Wodociągi Marciszowskie  może wpłynąć na niekorzyść toczących się spraw sądowych.

Następnie radny Dawid Chęciński poinformował że w imieniu Klubu radnych złoży na sesji autopoprawkę do projektu uchwały, związaną z wykreśleniem zapisów §4 w pkt.1 w/w projektu.

Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji. 

 

Ad. 5.
Sprawy różne i wnioski.

W sprawach różnych radna Jolanta Sanojca podjęła dyskusję w kwestii przekazanej radnym informacji o Dyrektywnie Rady 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Radna wyraziła obawy czy gmina spełnia warunki Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W toku dyskusji ustalono, że radni zapoznają się
z przekazanymi materiałami i ewentualnie zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielami ZGK Wodociągi Marciszowskie w celu udzielenia szczegółowych wyjaśnień.

Innych uwag nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                                Jadwiga Adamczyk    
Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

                                                

Metryka

sporządzono
2023-05-02 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-05-02 13:43 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-05-02 13:48 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
84
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.