Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR I/2023 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 25 stycznia 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2208 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR I/2023 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytej w dniu 25 stycznia 2023 r.

PROTOKÓŁ NR I/2023
z posiedzenia Komisji Budżetu
odbytej w dniu 25 stycznia 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

Nieobecny radny Dawid Chęciński.

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 13:00 zakończenie 13:50.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2023 rok.
  4. Koszty funkcjonowania OSP na terenie gminy Marciszów.
  5. Opiniowanie projektów uchwał.
  6. Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.

W radna Jolanta Sanojca - Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników.

 

Ad.2.

Protokół  z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad.3

Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2023 rok.

Do opracowanego planu pracy uwag i pytań nie zgłoszono.

Plan pracy Komisji zatwierdzono jednogłośnie.

 

Ad.4

Koszty funkcjonowania OSP na terenie gminy Marciszów.

 

Koszty funkcjonowania OSP na terenie gminy Marciszów przedstawił Pan Jerzy Skiba prezes OSP Marciszów.

 

Informacja o realizacji wydatków związanych z finansowaniem działalności jednostek OSP z terenu gminy Marciszów
w 2022 roku stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

W dalszej części posiedzenia Pan Jerzy Skiba omówił wydatki, które dotyczą konieczności wykonywania niezbędnych atestów i przeglądów okresowych i w wysokim procencie wpływają na wykonanie budżetu. Są one niezbędne i pochłaniają bardzo dużą część budżetu.

 

Następnie:

- na wniosek radnej Jolanty Sanojcy omówiona została kwestia wysokości składek członkowskich oraz bieżące potrzeby jednostki, dotyczące nowej świetlicy strażackiej,

- w związku z zapytaniem radnej Jadwigi Adamczyk omówiona została kwestia wzrostu kosztów w stosunku do ubiegłego roku,

- Pan Jerzy Skiba omówił zmiany w zakresie wypłaty ekwiwalentu dla strażaków oraz obowiązkowych szkoleniach strażaków ratowników.

 

W dalszej części posiedzenia radny Mirosław Wolak stwierdził, że kolejny raz rozmawiamy o budowie nowej świetlicy strażackiej i powinniśmy już w tym kierunku podjąć konkretne działania. Powinna powstać koncepcja, szkic lokalizacji remizy strażackiej.

W związku z powyższym na posiedzenie Komisji zaproszono pracowników referatu Rozwoju Gospodarki Komunalnej oraz Ochrony Środowiska w celu sprawdzenia czy w nowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Marciszów planowana jest lokalizacja nowej remizy strażackiej. W toku dyskusji ustalono, że nowy plan obejmuje tereny gruntów rolnych i nie ma konkretnej koncepcji lokalizacji remizy.

 

Następnie po przeprowadzeniu dyskusji nad kwestią lokalizacji nowej remizy strażackiej Komisja Budżetu złożyła wniosek
o podjęcie kroków w celu wyznaczenia terenu pod budowę remizy strażackiej.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.5.

Opiniowanie projektów uchwał.

 

a/ projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2023,

 

b/ projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2023,

 

c/ projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

 

d/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, 

 

e/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Świdniku,

 

f/ projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Marciszów, 

 

g/ projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Marciszów w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 

h/ projekt uchwały w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Marciszów,

 

i/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,

 

Projekty uchwał przeanalizowano podczas posiedzeń Komisji Oświaty Kultury Sportu i Turystyki.

 

Ad.5.

Sprawy różne i wnioski.

 

W sprawach różnych:

- radny Mirosław Wolak poinformował członków Komisji, że poprosi wójta o przygotowanie projektów uchwał uwzględniających ewentualne przegłosowanie wnioski do zmiany uchwały budżetowej oraz uwzględniające zmiany
w statucie w zakresie zwoływania komisji przez przewodniczącego,

- radna Jadwiga Adamczyk zwróciła uwagę na jakość odśnieżania dróg powiatowych.

 

Innych uwag nie zgłoszono.

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                       Zastępca Przewodniczącej Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                             Jadwiga Adamczyk
Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

                                                    

Metryka

sporządzono
2023-03-07 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-03-07 10:54 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-03-07 11:09 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
100
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.