Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR I/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbytej w dniu 25 stycznia 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2207 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR I/2023 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbytej w dniu 25 stycznia 2023 r.

PROTOKÓŁ NR I/2023
z posiedzenia
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki   
odbytej w dniu 25 stycznia 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

Nieobecni: radny Sławomir Czerwiński. 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 11:00 zakończenie 12:15.

 

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.

2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3/  Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2023 rok.

4/ Funkcjonowanie oświaty w gminie Marciszów - bieżące potrzeby i problemy.

5/ Opiniowanie projektów uchwał.

6/ Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.

Radna Jadwiga Adamczyk – Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia Komisji witając jej uczestników.

 

Ad.2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto przez aklamację.

 

Ad.3.

Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2023 rok.

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Adamczyk poprosiła o zgłoszenie uwag do planu pracy Komisji na rok 2023.  

Uwag nie zgłoszono.

Plan pracy Komisji zatwierdzono jednogłośnie.

 

Ad.4.

Funkcjonowanie oświaty w gminie Marciszów - bieżące potrzeby i problemy.

 

Funkcjonowanie oświaty w gminie Marciszów - bieżące potrzeby i problemy przedstawiła Ewa Sawicz dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie omawiając stan kadry nauczycieli oraz planowane zastępstwo w związku
z dłuższą nieobecnością nauczyciela plastyki. Następnie omówiona została kwestia planowanego odejścia nauczycieli na emeryturę w przyszłym roku szkolnym oraz problemy z zatrudnieniem psychologa i pedagoga specjalnego, związane
z brakiem specjalistów, a także problemy z zastępstwem za nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia.

W dalszej części posiedzenia omówione zostało wykonanie zeszłorocznego budżetu, wysokość bieżącego budżetu, a także bieżące wydatki dot. m.in. kosztów ogrzewania oraz wykonanie bieżących remontów i napraw w szkole. Następnie dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marciszowie omówiła bieżące potrzeby, dotyczące wymiany komputerów w pracowni komputerowej, zakupu nowych ławek i krzesełek oraz wyniki próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono.

 

 

Ad.5

Opiniowanie projektów uchwał.

 

a/ projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2023,

Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 

b/ projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2023,

Uwag nie zgłoszono kierując projekt pod obrady sesji.

 

c/ projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

Po przeanalizowaniu projekt uchwały bez uwag skierowano pod obrady sesji.. 

 

d/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, 

Uwag nie zgłoszono.

 

e/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Świdniku,

Projekt uchwały omówił uczestniczący w posiedzeniu Komisji radny Andrzej Kiper.

Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

 

f/ projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Marciszów, 

Po przeanalizowaniu projekt uchwały bez uwag nie zgłoszono. 

 

g/ projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Marciszów w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Uwag nie zgłoszono kierując projekt pod obrady sesji.

 

h/ projekt uchwały w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Marciszów,

Po przeanalizowaniu projekt uchwały bez uwag nie zgłoszono. 

 

i/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,

Radny Andrzej Kiper omówił przyczyny złożenia przez Komisję Rewizyjną wniosku do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023 o usunięcie z załącznika nr 2 ( plan wydatków inwestycyjnych) do w/w projektu z działu 600 rozdziału 60016 paragraf 6050 zadania pod tytułem: „Budowa drogi dojazdowej do świetlicy
w Wieściszowicach” i przesunięcie środków do działu 600 rozdział 60013 paragraf 6050 do zadania pod tytułem. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150 – 115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328”.

Następnie radny przedstawił podział środków finansowych, jakie zostały zaplanowane dla poszczególnych miejscowości

 

Radna Jadwiga Adamczyk przypomniała, że radni umawiali się wcześniej, że jeżeli jakieś zadania były planowane
w poszczególnej miejscowości to miały być one skończone. Jako Wieściszowice radni rozumieli jak była potrzeba przekazania środków na inne miejscowości.

Radny Andrzej Kiper wyjaśnił, że radnym chodzi o zasadność podziału środków oraz to, że wójt z radnymi nie skonsultował podziału.

Radna Jolanta Sanojca zastanawia się dlaczego zabrane środki z miejscowości Wieściszowice nie zostały przekazane na woski, które nic nie dostały tylko na Marciszów.

 

Ad.6.

Sprawy różne i wnioski.

 

W sprawach różnych podjęto dyskusję w kwestii konieczności wykonania ekspertyzy poddasza użytkowego w szkole oraz wskazania kosztów inwestycji. 

Innych uwag nie zgłoszono.

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                                Jadwiga Adamczyk    
Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

                                                

Metryka

sporządzono
2023-03-07 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-03-07 10:45 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-03-07 10:54 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
150
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.