Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR I/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 24 stycznia 2023 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2206 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR I/2023 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 24 stycznia 2023 r.

PROTOKÓŁ NR I/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
odbytej w dniu 24 stycznia 2023 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 13:30 zakończenie 14:20.

 

Porządek posiedzenia:

1/ Otwarcie posiedzenia.

2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3/ Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

4/ Opiniowanie projektów uchwał.

5/ Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.

Radny Andrzej Kiper Przewodniczący Komisji dokonał otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników.

 

Ad.2.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad.3.

Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

Przewodniczący Komisji przedstawił radnym projekt planu pracy Komisji na 2023 rok, zwracając uwagę, że na prośbę Przewodniczącego Rady Gminy w miesiącu marcu został zmieniony temat posiedzenia i Komisja zajmie się  analizą
i sprawdzeniem powodów niewykonania zaplanowanych zadań inwestycyjnych w 2022 roku, które zostały przeniesione na wydatki niewygasające.

Plan pracy Komisji zatwierdzono jednogłośnie.

 

Ad.4.

Opiniowanie projektów uchwał.

 

a/ projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marciszów na rok 2023,

Uwag nie zgłoszono kierując projekt pod obrady sesji.

 

b/ projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów na rok 2023,

Projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

 

c/ projekt uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

 

d/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, 

Uwag nie zgłoszono kierując projekt uchwały pod obrady sesji.

 

e/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Świdniku,

Radny Waldemar Gurgul omówił projekt uchwały i przedstawił ustalenia Komisji Infrastruktury Technicznej.

Projekt uchwały skierowano pod obrady sesji. 

 

f/ projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Marciszów, 

Projekt uchwały omówiła uczestnicząca w posiedzeniu Komisji radna Marta Suhak – Ogłaza, Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

 

g/ projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Marciszów w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Projekt uchwały omówiła uczestnicząca w posiedzeniu Komisji radna Marta Suhak – Ogłaza,  Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji. 

Uwag nie zgłoszono kierując projekt uchwały pod obrady sesji.

 

h/ projekt uchwały w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Marciszów,

Po przeanalizowaniu bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 

i/ projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023,

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Anna Płaszczyńska inspektor  ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady przedstawiła wnioski poszczególnych Komisji do przedmiotowego projektu uchwały.

 

Następnie radny Andrzej Kiper Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wysokość środków, jakie zostały zaplanowane na oświetlenie w poszczególnych miejscowościach w gminie, zwracając uwagę na wysokość środków zaplanowanych dla Wieściszowic. 

Do powyższego odniósł się radny Jan Koszyk, pytając dlaczego nikt się nie odzywał jak z Wieściszowic została ściągnięta droga i 300 000,00 zł zostało przekazane na Pastewnik, a teraz z radni chcą pozbawić Wieściszowic inwestycji. Radny Koszyk uważa, że to jest niesprawiedliwe i wypowie się na ten temat na sesji i na pewno tak tego nie zostawi.

Radny Waldemar Gurgul poinformował, że nie jest przeciwny radnemu Koszykowi tylko przeciwko podziałowi tych środków.   

Radny Andrzej Kiper również odniósł się do sposobu podziału środków i zwrócił uwagę na miejscowości, które w ogóle nie otrzymały pieniędzy na oświetlenie czyli Świdnik, Domanów i Nagórnik. Radny zastanawia się jakimi kategoriami to było dzielone.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji nad sposobem podziału środków na oświetlenie poszczególnych miejscowości w gminie Marciszów Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023 o usunięcie z załącznika nr 2 ( plan wydatków inwestycyjnych) z działu 600 rozdziału 60016 paragraf 6050 zadania pod tytułem: „Budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Wieściszowicach” i przesunięcie środków do działu 600 rozdział 60013 paragraf 6050 do zadania pod tytułem. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w km 114+150 – 115+140 w zakresie budowy chodnika w m. Marciszów – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 328”.

Wniosek został poddany pod głosowanie.

Wniosek przyjęto:

- 4 głosami „za” (radna Marta Suhak – Ogłaza, radny Andrzej Kiper, radny Grzegorz Parzygnat, radny Waldemar Gurgul),

- 1 głosem „sprzeciw” (radny Jan Koszyk),

Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Ad.5.

Sprawy różne, wnioski.

Nie zgłoszono.

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                                   Przewodniczący Komisji
Anna Płaszczyńska                                                                              Andrzej Kiper   
Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

Metryka

sporządzono
2023-03-07 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-03-07 10:41 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-03-07 10:44 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
99
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.