Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR VII/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu wraz z przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów z dnia 25.11.2022 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2146 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR VII/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu wraz z przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów z dnia 25.11.2022 r.

PROTOKÓŁ NR VII/2021

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu wraz z przewodniczącymi Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów
z dnia 25.11.2022 r.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności (załącznik nr 1 do protokołu) oraz przewodniczący pozostałych Komisji Stałych Rady Gminy Marciszów.  

Posiedzenie Komisji zostało zwołane na podstawie Uchwały Rady Gminy Marciszów z dnia 30 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Marciszów.

  

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Rozpatrzenie opinii i wniosków do projektu chwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023.
 4. Wydanie opinii do projektu uchwały budżetowej gminy Marciszów na 2023.  
 5. Zamknięcie posiedzenia.

 

Ad.1.

Radna Jolanta Sanojca Przewodnicząca Komisji Budżetu dokonała otwarcia posiedzenia Komisji, witając jej uczestników.

 

Ad.2.

Stwierdzenie quorum,

Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Komisji stwierdziła quorum.

 

Ad.3.

Rozpatrzenie opinii i wniosków do projektu chwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023. 

Radna Jolanta Sanojca Przewodnicząca Komisji Budżetu zapoznała członków Komisji z wnioskami Wspólnej Komisji Rady Gminy Marciszów z dnia 22.11.2022 roku do projektu uchwały budżetowej, dotyczącymi:

- zmniejszenia o kwotę 50 000,00 zł inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114362D w Ciechanowicach”
i przeznaczenia tej kwoty na modernizację oświetlenia wsi Ciechanowice.  (Wniosek przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”)

- zmniejszenia o kwotę 20 000,00 zł inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114498D w Marciszowie ” i przeznaczenia tej kwoty na wykonanie dokumentacji na remont drogi nr 329 w Marciszowie. (Wniosek przyjęto: 9 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymuje się”). 
(wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Następnie przystąpiono do analizy złożonego wniosku, po czym Przewodnicząca Komisji Budżetu poddała pod głosowanie złożone wnioski do projektu uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023. 

Wnioski Wspólnej Komisji Rady Gminy Marciszów z dnia 2211.2022 roku do projektu uchwały budżetowej przyjęto jednogłośnie oraz przystąpiono do sformułowania do ostatecznej opinii o projekcie uchwały budżetowej. 

Ad.4.

Opracowanie opinii do projektu uchwały budżetowej gminy Marciszów na 2023 rok.   

Prowadząca obrady poinformowała, że celem dzisiejszego posiedzenia komisji jest zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Marciszów na rok 2023.

W związku z powyższym Komisja Budżetu opracowała opinię o budżecie Gminy Marciszów na rok 2023 o następującej treści:  

 

„Opinia Komisji Budżetowej

o projekcie budżetu Gminy Marciszów na rok 2023

 

            Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/290/10  Rady Gminy Marciszów z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Marciszów Komisja Budżetu przedkłada opinię o projekcie budżetu na rok 2023 wypracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji właściwej do spraw budżetu, w której uczestniczyli przewodniczący pozostałych Komisji.

Zgodnie z art.238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zmianami) Wójt Gminy Marciszów przedłożył Radzie Gminy Marciszów projekt uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023 wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marciszów na lata 2023 – 2033.

Projekt budżetu opracowany został w oparciu o zadania gminy z podziałem na własne i zlecone oraz na podstawie złożonych wniosków, a także uwzględniając możliwości finansowe gminy. 

W dniu 22.11.2022 roku odbyło się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Gminy, podczas którego szczegółowo przeanalizowano oraz przedyskutowano złożony przez Wójta Gminy Marciszów projekt uchwały budżetowej na rok 2023 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej. Szczegółowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielali Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik oraz Skarbnik Gminy Edyta Bania.  

Podczas wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy złożono następujące wnioski do projektu uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2023:

 1. Wniosek o zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114362D
  w Ciechanowicach” i przeznaczenie tej kwoty na modernizację oświetlenia wsi Ciechanowice. (Wniosek przyjęto jednogłośnie 10 głosami „za”)
 2. Wniosek o zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114498D w Marciszowie ” i przeznaczenie tej kwoty na wykonanie dokumentacji na remont drogi nr 329 w Marciszowie. (Wniosek przyjęto: 9 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymuje się”).

 

W wyniku przeprowadzonej analizy oraz uzyskanych wyjaśnień Komisja Budżetu stwierdza, że projekt budżetu zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 20.878.322,00 zł, w tym dochody bieżące – 19.747.121,00 zł, dochody majątkowe – 1.131.201.00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 24.963.745,80 zł, w tym wydatki bieżące – 20.289.745,80 zł oraz wydatki majątkowe 4.674.000,00 zł.

Deficyt budżetu zakłada kwotę 4.085.423,80 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy i przychodami jednostek samorządu terytorialnego
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów                  i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Komisja Budżetu po dokładnej analizie planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz zapoznaniu się z wnioskami Stałej Komisji Rady Gminy Marciszów akceptuje je w całości oraz wnosi o uwzględnienie następujących zmian
w projekcie budżetu gminy Marciszów na rok 2023:

- zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114362D w Ciechanowicach”
i przeznaczenie tej kwoty na modernizację oświetlenia wsi Ciechanowice,

- o zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114498D w Marciszowie ”
i przeznaczenie tej kwoty na wykonanie dokumentacji na remont drogi nr 329 w Marciszowie.

 1. …………………………………
 2. …………………………………
 3. …………………………………
 4. …………………………………

Opracowany projekt opinii przyjęto jednogłośnie.

Opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Ad.5.

Zamknięcie posiedzenia. 

W dalszej części posiedzenia na wniosek radnego Dawida Chęcińskiego Komisja Budżetu złożyła wniosek o przedłożenie na kolejne posiedzenie Komisji harmonogramu prac inwestycyjnych na rok 2023.

Wniosek poddano pod głosowanie.

Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji protokół zostaje zakończony.

       Protokołowała                                                                                                                              Przewodnicząca Komisji

    Anna Płaszczyńska                                                                                                                               Jolanta Sanojca
Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

Metryka

sporządzono
2023-01-19 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2023-01-19 14:49 przez Łukaszun Aleksandra
zmodyfikowano
2023-01-19 14:56 przez Łukaszun Aleksandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
81
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.