Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR IV/2022 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów odbytej w dniu 25 października 2022 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2091 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR IV/2022 ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów odbytej w dniu 25 października 2022 r.

PROTOKÓŁ NR IV/2022

ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów

odbytej w dniu 25 października 2022 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/.

Nieobecny radny Sławomir Czerwiński, radny Dawid Chęciński oraz radny Jan Koszyk.

 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 12:00 zakończenie 13:50.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
    3. Analiza potrzeb poszczególnych sołectw do projektu budżetu na 2023 rok.
    4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
    5. Sprawy różne, wnioski.

 

Ad.1.

Radny Andrzej Mitczak Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa            i Zdrowia dokonał otwarcia wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Gminy Marciszów, witając jej uczestników.

 

Ad.2.

Protokoły z poprzednich posiedzeń Komisji przyjęto bez uwag.

 

Ad.3.

Analiza potrzeb poszczególnych sołectw do projektu budżetu na 2023 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Marciszów zapoznał członków Komisji z pismem mieszkańca Pastewnika w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie remontu odcinka drogi dojazdowej do pól oraz posesji, zlokalizowanej na działce nr 333 we wsi Pastewnik (pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

 

W dalszej części posiedzenia Pani Aleksandra Łukaszun inspektor ds. promocji, kultury, sportu i turystyki omówiła wydatki w ramach funduszu sołeckiego gminy Marciszów na rok 2023.

Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

Po przeanalizowaniu przedstawionych informacji na wniosek radnego Mirosława Wolaka Wspólna Komisja Rady Gminy Marciszów złożyła wniosek, aby wszystkie przedsięwzięcia ujęte w poszczególnych funduszach sołeckich, dotyczące zakupów oraz ogłoszenia przetargów były zrealizowane do dnia 1 maja. 

Wniosek przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.

Nieobecni podczas posiedzenia radny Jan Koszyk, radny Dawid Chęciński oraz radny Sławomir Czerwiński.

Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu

W dalszej części posiedzenia:

- w związku z zapytaniem radnego Marcina Frasunka omówiona została kwestia nazewnictwa Domu Kultury w Marciszowie,

- na wniosek radnego Juliana Polańskiego przedstawione zostały zaplanowane w funduszu sołeckim wsi Marciszów  środki na zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych,  

- w związku z zapytaniem radnego Andrzeja Mitczka omówiona została kwestia realizacji bieżącego funduszu sołeckiego, dotyczącego doświetlenia wsi. 

 

Innych uwag i pytań nie zgłoszono.

 

Ad.4.

Opiniowanie projektów uchwał:

 

a/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Marciszów,  

Radny Stefan Zawierucha zgłosił uwagę do uzasadnienia projektu, dotyczącą zasady wyceny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.

Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

 

b/ projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, których przedmiotem są te same nieruchomości, 

Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 

c/ projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy Marciszów Nr L/244/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marciszów,

Projekt uchwały omówiła Anna Płaszczyńska  insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady.

Po przeanalizowaniu projekt uchwały bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 

d/ projekt uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga specjalnego, 

Projekt uchwały omówiła Anna Płaszczyńska  insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady.

Po przeanalizowaniu projekt uchwały bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 

e/ projekt uchwały w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologa, 

Projekt uchwały omówiła Anna Płaszczyńska  insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady.

Po przeanalizowaniu projekt uchwały bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 

f/ projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Marciszów         z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) na rok 2023,

Bez uwag skierowano pod obrady sesji.

 

g/  projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej gminy Marciszów na rok 2022,

Przybyła na obrady Komisji Skarbnik Gminy Edyta Bania przedstawiła radnym autopoprawkę do przedstawionego projektu uchwały budżetowej.  

W związku z zapytaniem radnego Juliana Polańskiego Skarbnik Gminy Marciszów przedstawiła przyczyny wycofania środków finansowych w kwocie 50 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku komunalnego na działce nr 477 w Wieściszowicach”. 

 

W trakcie omawiania zmian w budżecie salę narad przybył Zastępca Wójta Paweł Truszczyński, którego poproszono o wyjaśnienie powodów wycofania środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku komunalnego na działce nr 477 w Wieściszowicach”. 

Ustalono, że do sesji radni otrzymają informację o powodach wycofania środków na w/w zadanie.

Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

 

W dalszej części posiedzenia w związku z obecnością Zastępcy Wójta na posiedzeniu Komisji radny Andrzej Kiper poprosił o wyjaśnienie, czy gmina Marciszów będzie zajmowała się dystrybucją węgla dla mieszkańców.

W związku z zapytaniem Zastępca Wójta przedstawił członkom Komisji szczegóły spotkania z wojewodą, a także omówił warunki, jakie należy spełniać, aby móc zająć się sprzedażą węgla.

Następnie radny Julian Polański poprosił Zastępcę Wójta o wyjaśnienie kiedy będzie robiony chodnik - alejka na cmentarzu w Ciechanowicach oraz chodnik ze schodami przy stacji.

W związku z zapytaniem Zastępca Wójta poprosił o zaproszenie na Komisję Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Następnie radny Andrzej Mitczak nawiązał do odpowiedzi, jaką uzyskał w sprawie kaplicy                  w Ciechanowicach na cmentarzu i poinformował, że załatwił rusztowanie z którego mogą skorzystać pracownicy.  

 

W dalszej części posiedzenia w związku z przybyciem na posiedzenie Komisji kierowników referatu Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- w związku z zapytaniem radnego Juliana Polańskiego omówiony został termin wykonania schodów w Ciechanowicach oraz przyczyny opóźnienia realizacji inwestycji,

- na wniosek radnego Andrzeja Mitczaka omówiono terminy planowanych do realizacji dróg w Ciechanowicach,

- radna Marta Suhak – Ogłaza przypomniała o konieczności wymiany lamp koło piekarni         w Marciszowie,

- radny Marcin Frasunek zgłosił nieświecące lampy przy budynkach mieszkańców ulicy Nadrzecznej,

- omówiono termin zamówienia lamp z funduszu sołeckiego.

 

Innych uwag nie zgłoszono.

 

h/ projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXXV/218/2021 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marciszów na lata 2022 – 2032, 

Po przeanalizowaniu projekt uchwały skierowano pod obrady sesji.

 

i/ projekt uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości.

 

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Justyna Trziszka omówiła projekt uchwały, dotyczący określenia stawek podatku od nieruchomości,

 

Radny Andrzej Mitczak zauważył, że nigdy nie było tak, że stawki podatków były ustalane na  maksymalnym poziomie.

Radna Jadwiga Adamczyk zwróciła uwagę na stawki podatków w innych gminach, dodając że przedstawiona argumentacja podniesienia podatków nie przemawia do niej.

 

Następnie na wniosek radnego Andrzeja Kipra przedstawione zostały radnym orientacyjne wpływy do budżetu z tytułu podatków przy maksymalnie zaproponowanych stawkach oraz     w przypadku podniesienia stawek podatku o wskaźnik inflacji w stosunku do ubiegłego roku. 

 

W dalszej części posiedzenia przeprowadzono dyskusję nad kwestią podniesienia podatków oraz w związku z zapytaniem radnego Andrzeja Mitczaka omówiona została wysokość podatku rolnego oraz podatku leśnego, a także możliwość zmiany klasyfikacji gruntów oraz możliwość korzystania przez rolników z różnego rodzaju dopłat.   

 

Następnie w związku z wnioskiem radnego Mirosława Wolaka Wspólna Komisja Rady Gminy Marciszów po przeanalizowaniu projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości złożyła  wniosek o podniesienie stawek podatków o wskaźnik inflacji 11,8% w stosunku do stawek ubiegłorocznych oraz zawnioskowano o przygotowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, ustalonej komunikatem Prezesa GUS za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 z kwoty 74,054 zł. za 1 dt do kwoty 68,05 zł za 1 dt.  

Wniosek poddano pod głosowanie.

Wniosek przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.

Nieobecni podczas posiedzenia radny Jan Koszyk, radny Dawid Chęciński oraz radny Sławomir Czerwiński.

Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Pani Justyna Trziszka poinformowała radnych, że przygotuje im projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.

 

W dalszej części posiedzenia podjęto dyskusję w sprawie przedstawionej przez Wójta Gminy Marciszów propozycji utrzymania wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 na dotychczasowym poziomie /pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu/.

Stawki podatku od środków transportowych oraz podatku leśnego pozostawiono bez zmian. 

 

Ad.5.

Sprawy różne i wnioski.

 

W sprawach różnych Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Wolak poinformował zebranych, że do biura rady wpłynęła skarga mieszkanki gminy na Przewodniczącego, która zgodnie z kompetencją została przekazana Wojewodzie Dolnośląskiemu.

 

W dalszej części posiedzenia radny Marcin Frasunek poprosił Skarbnik Gminy                    o przedstawienie kosztów zakupu paliwa oraz poprosił o omówienie sposobu tankowania,        a także zainteresował się czy zakupiony przez gminę zbiornik paliwa działa.

Następnie przeprowadzono dyskusję nad kwestią zasadności zakupu zbiornika paliwa oraz możliwości ograniczenia kosztów tankowania przy zakupie większej ilości paliwa.  

 

 

 

W związku z powyższym na wniosek radnego Andrzeja Mitczaka Wspólna Komisja Rady Gminy Marciszów złożyła wniosek o przedstawienie opinii, dotyczącej zasadności funkcjonowania zbiornika paliwa, zakupionego  w celu optymalizacji kosztów zakupu paliw.  

Wniosek poddano pod głosowanie.

Wniosek przyjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.

Nieobecni podczas posiedzenia radny Jan Koszyk, radny Dawid Chęciński oraz radny Sławomir Czerwiński.

Wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała                                                                        Przewodniczący Komisji

Anna Płaszczyńska                                                                      Andrzej Mitczak

Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

                                                                                                                   

 

 

Metryka

sporządzono
2022-11-30 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2022-11-30 15:14 przez Dubiel Marcin
zmodyfikowano
2022-11-30 15:14 przez Dubiel Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
102
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.