Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Sprawozdania z prac Komisji Kadencja 2018-2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PROTOKÓŁ NR V/2022 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytej w dniu 20 września 2022 r. - Kadencja 2018-2023, menu 178, artykuł 2008 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kadencja 2018-2023

PROTOKÓŁ NR V/2022 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytej w dniu 20 września 2022 r.

PROTOKÓŁ NR V/2022

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

odbytej w dniu 20 września 2022 r.

 

Obecni zgodnie z listą obecności /zał-1/

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Rozpatrzenie skarg na bezczynność Wójta Gminy Marciszów.

  3. Rozpatrzenie skargi na działalność radnego Gminy Marciszów.

  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

  5. Zamknięcie obrad Komisji.

Ad.1.

Radna Marta Suhak - Ogłaza – Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia Komisji witając jej uczestników.

 

Ad.2.

Rozpatrzenie skarg na bezczynność Wójta Gminy Marciszów.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji przystąpiła do rozpatrzenia skarg złożonych na bezczynność Wójta Gminy Marciszów w sprawie przebudowy ulicy Dworcowej w Marciszowie oraz sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej FV Domanów o mocy 9 MW na działkach nr 158/1 i 160/1 we wsi Domanów, gmina Marciszów, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie.

 

W sprawie skargi dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej FV Domanów o mocy 9 MW na działkach nr 158/1 i 160/1 we wsi Domanów, gmina Marciszów, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie, wyjaśnienia złożyła również Sekretarz Gminy Marta Kwiecień.

Komisja w toku prowadzonego postępowania po zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami wójta oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Sekretarz Gminy ustaliła, że stosownie do przepisu art.234 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zmianami) w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania zgodnie z przepisami kodeksu.

Wyjaśnienia Wójta Gminy Marciszów stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

 

Wobec powyższego Komisja Skarg Wniosków i Petycji dokonując analizy wniesionej skargi uznała, iż Rada Gminy Marciszów nie posiada kompetencji do badania prowadzonego postępowania administracyjnego, w którym wydawana jest indywidualna decyzja administracyjna.

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji wystąpi do Rady Gminy Marciszów z projektem uchwały o przekazanie według właściwości skargi na bezczynność Wójta Gminy Marciszów.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 

W dalszej części posiedzenia Komisja przystąpiła do rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Marciszów w sprawie przebudowy ulicy Dworcowej w Marciszowie. Po zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami Wójta Gminy Marciszów Komisja Skarg Wniosków i Petycji jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.

Wyjaśnienia Wójta Gminy Marciszów stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

 

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji wystąpi do Rady Gminy Marciszów z projektem uchwały o uznanie skargi mieszkańców ulicy Dworcowej w Marciszowie za bezzasadną.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Ad.3.

Rozpatrzenie skargi na działalność radnego Gminy Marciszów.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji przystąpiła do analizy skargi złożonej przez mieszkankę Ciechanowic na działalność radnego gminy Marciszów Stefana Zawieruchę.

Po zapoznaniu się z opinią prawną ustalono, że obowiązujące przepisy nie przewidują sankcji za ewentualne nienależyte wypełnianie obowiązków przez radnego. Rada gminy nie posiada też kompetencji do nakazania radnemu określonego działania. Zgodnie z przepisem art. 18b. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Natomiast jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ ( art. 231 § 1 k.p.a. ). W tym wypadku biorąc pod uwagę treść skargi nie można też wskazać organu właściwego do rozpoznania skargi.

Opinia prawna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

W związku z powyższym Komisja Skarg Wniosków i Petycji wystąpi do Rady Gminy Marciszów z projektem uchwały uznającym, że Rada Gminy Marciszów nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi na radnego Stefana Zawieruchę oraz brak jest organu właściwego do przekazania skargi do rozpatrzenia.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Ad.4.

Rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji przystąpiła do rozpatrzenia petycji w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy.

Po zapoznaniu się z opinią prawną Komisja podtrzymała stanowisko wypracowane podczas poprzedniego posiedzenia i jednogłośnie postanowiła wystąpić do Rady Gminy Marciszów z projektem uchwały w sprawie nieuwzględnienia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

Opinia prawna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Ad.5.

Zamknięcia obrad Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji protokół zostaje zakończony.

 

Protokołowała Przewodnicząca Komisji

Anna Płaszczyńska Marta Suhak - Ogłaza

Insp. ds. organizacyjnych, oświaty i obsługi biura rady

Metryka

sporządzono
2022-10-16 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2022-10-16 00:00 przez Dubiel Marcin
zmodyfikowano
2022-10-16 23:01 przez Dubiel Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
95
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.