Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XIII/78/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Marciszów. - 2019, menu 170, artykuł 670 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

UCHWAŁA Nr XIII/78/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Marciszów.

UCHWAŁA Nr XIII/78/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Gminy Marciszów.   

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U z 2019, poz.506 ze zmianami/ oraz art. 9 ust 2 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach /tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz.870/  Rada Gminy Marciszów

 

 uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 

  1. Przychyla się do prośby mieszkańców Gminy Marciszów w sprawie nabycia,  zagospodarowania i reaktywacji  terenu działki o nr 482/2 w Marciszowie. 
  2. W związku z powyższym apeluje się do Wójta Gminy Marciszów o rozważenie możliwości podjęcia działań w kierunku nabycia, zagospodarowania i reaktywacji  terenu działki o nr 482/2 w Marciszowie. 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Marciszów oraz upoważnia się  Przewodniczącego Rady do poinformowania składających petycję o sposobie jej rozpatrzenia.  

§ 3

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

 

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/78/19
Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 r.

Ustawa o petycjach określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postepowania organów w sprawach dotyczących petycji. Przedmiotem petycji może być żądnie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie publicznym,  podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 W dniu 28.11.2019 roku mieszkańcy Gminy Marciszów zwrócili się do Rady Gminy Marciszów z petycją w sprawie nabycia, zagospodarowania i reaktywacji terenu działki o nr 482/2 w Marciszowie. 

 Uzasadnieniem petycji jest fakt, że we wskazanej lokalizacji nie ma bezpiecznego miejsca  do aktywnego spędzania czasu oraz stworzenia warunków do bezpiecznej zabawy dla dzieci i młodzieży.

 Stosownie do swoich Kompetencji Przewodniczący Rady Gminy Marciszów skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem zaopiniowania.

 Niniejsza petycja była przedmiotem dyskusji posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbyło się w dniu 19 grudnia 2019 roku. 

 Po przeanalizowaniu złożonej petycji Komisja postanawia przychylić się do prośby mieszkańców Gminy Marciszów i stwierdza, że petycja wniesiona przez mieszkańców Gminy Marciszów odzwierciedla ich potrzeby i jest zasadna.

Mając powyższe na uwadze, po wnikliwym rozpatrzeniu petycji Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przychyla się do petycji mieszkańców Gminy Marciszów oraz apeluje do Wójta Gminy Marciszów o rozważenie możliwości podjęcia działań w kierunku nabycia, zagospodarowania i reaktywacji  terenu działki o nr 482/2 w Marciszowie. 

Należy podkreślić właściwość Wójta Gminy Marciszów w przedmiotowej sprawie jako organu inicjującego działania, gdyż  do właściwości rady gminy należy jedynie określanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, natomiast wszelkie decyzje w zakresie gospodarowania mieniem gminy należą wyłącznie do kompetencji wójta.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

Metryka

sporządzono
2019-12-30 przez Płaszczyńska Anna
udostępniono
2019-12-30 00:00 przez Mariusz Michalski
zmodyfikowano
2020-01-03 13:43 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
299
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.