Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa RADA GMINY Uchwały 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2019, menu 170, artykuł 668 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2019

Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIII/79/19
Rady Gminy Marciszów
z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie określenia  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 ) Rada Gminy Marciszów  uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,  zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. Deklarację, o której mowa w §1 można składać za pomocą komunikacji elektronicznej w  formacie danych PDF.
  2. Deklaracja o której mowa w ust. 1 może być złożona:

 

1) osobiście w Urzędzie Gminy Marciszów przy ul. Szkolnej 6 (w sekretariacie urzędu);

2) za pośrednictwem poczty;

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej – podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym (podpisem kwalifikowanym w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym);

4) poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej e PUAP.

§ 3.  

Traci moc Uchwała XXVIII/139/16 Rady Gminy Marciszów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marciszów.

§ 5.

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

  

 

Uzasadnienie

do Uchwały

w sprawie określenia  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

            Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 ) ustalono nowy wzór deklaracji stanowiący załącznik do przedmiotowej uchwały.

Zmiana dotyczy wprowadzenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, oraz  obowiązku  stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rad (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r,. poz. 730)-zmieniony został m.in. art. 6n ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2028 r. poz. 1454 ze zm.)wskazujący, iż wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinien obejmować również informacje wskazane w art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016 r. str. 1 z p.zm).Projekt uchwały zmieniającej wzór deklaracji zawiera klauzulę informacyjną, o której mowa w w/w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

 

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Wolak

 

WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MARCISZÓW 
(pobierz PDF)

  

Metryka

sporządzono
2019-12-30 przez Lilianna Tokarska
udostępniono
2019-12-30 00:00 przez Mariusz Michalski
zmodyfikowano
2020-01-03 13:23 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
432
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.