Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OGŁOSZENIA Oferty pracy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARCISZOWIE - Oferty pracy, menu 125, artykuł 978 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Oferty pracy

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARCISZOWIE

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

OSP.2111.2.2020

 

 Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zmianami)

WÓJT GMINY MARCISZÓW
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko 
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARCISZOWIE

 

1. NAZWA  I ADRES  JEDNOSTKI:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów.

2. OKREŚLENIE  STANOWISKA  PRACY:

KIEROWNIK JEDNOSTKI

 3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1)               wykształcenie wyższe,
2)               specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507 z póź. zm.);
3)               co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej,
4)               pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5)               niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)               stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
7)               znajomość ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o samorządzie gminnym, finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych,
8)               nieposzlakowana opinia,
9)               obywatelstwo polskie,

4. WYMAGANIA DODATKOWE:

1)               doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
2)               doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
3)               umiejętność obsługi komputera, w szczególności w zakresie pakietów biurowych,
4)               umiejętność kierowania zespołem pracowników,
5)               umiejętność skutecznego komunikowania się,
6)               cechy osobowościowe: dyspozycyjność, systematyczność, komunikatywność, rzetelność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,

5. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:

1)               kierowanie działalnością GOPS oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2)               organizacja pracy GOPS oraz zapewnienie warunków niezbędnych do jego funkcjonowania i realizacji powierzonych zadań,
3)               sporządzanie wspólnie z pracownikami GOPS planu finansowego ośrodka pomocy społecznej,
4)               przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze Skarbnikiem Gminy i główną księgową GOPS,
5)               analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
6)               organizowanie i prowadzenie w powiązaniu ze środowiskiem lokalnym działalności socjalnej zmierzającej do zaspokojenia potrzeb rejonu,
7)               nadzór merytoryczny nad pracą pracowników ośrodka, szkolenie pracowników nowozatrudnionych,
8)               kontrola spraw księgowych i kadrowo-płacowych,
9)               kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz ich  pracy w terenie,
10)            dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Marciszów,
11)            załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej nie należących do zadań z zakresu pomocy społecznej, na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Marciszów,
12)            realizacja zadań kierownika GOPS wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych obowiązujących przepisów prawa, uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy Marciszów, w tym prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej w ramach posiadanych upoważnień,
13)            badanie efektywności przyznanej pomocy w miejscu zamieszkania klienta,
14)            nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem budżetu na pomoc społeczną przyznanym przez Radę Gminy na wykonanie zadań własnych i przekazanych jako dotacja celowa na wykonanie zadań zleconych gminie,
15)            składanie corocznie Radzie Gminy sprawozdania z działalności ośrodka i przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
16)            współpraca z organizacjami, instytucjami i środowiskiem lokalnym,
17)            przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych,
18)            organizowane kontroli zarządczej i nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych,
19)            prowadzenie działań związanych z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz Kartą Dużej Rodziny,
20)            wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Marciszów.

6.WARUNKI PRACY:

1)           umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
2)           praca będzie wykonywana w siedzibie pracodawcy (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marciszowie);
3)           praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
4)           użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

7. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6%.

8.WYMAGANE DOKUMENTY:

1)           list motywacyjny, z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – odręcznie podpisany,
2)           CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej – odręcznie podpisany,
3)           kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
4)           kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5)           kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
6)           dodatkowo inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, zakresy obowiązków, opinie, itp.);
7)           kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada),
8)           oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
9)           oświadczenie o treści: „oświadczam, że nie byłam/em karana/y zakazem pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
10)        oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
11)        oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu Gminy ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - Kierownik GOPS w Marciszowie”, w terminie do 4 września 2020 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone  w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.

Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.

10. ETAPY NABORU:

Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Wójta Gminy Marciszów:

  1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
  2. II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
  3. Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu.

11. INFORMACJE DODATKOWE:

1)       umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać poprzedzona umową o pracę na okres próbny lub umową o pracę na czas określony,
2)       planowany termin zatrudnienia:  październik 2020r.;
3)       Wójt zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą w Marciszowie (58-410) przy ulicy Szkolnej 6.

Z administratorem można skontaktować się mailowo: gmina@marciszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@marciszow.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław Cepielik

Marciszów, dn. 25 sierpnia 2020 r.

 

Do pobrania:

1. Kwestionariusz kandydata (pobierz PDF)
2. Oświadczenie dyscyplina finansów (pobierz PDF)
3. Oświadczenie o niekaralności (pobierz PDF)
4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych (pobierz PDF)


 

Marciszów, 07.09.2020r.

 OSP.2111.2.2020

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARCISZOWIE

Informujemy, że w wyniku zakończenia I etapu rekrutacji do następnego etapu zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w naborze:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

TERESA KRAJEWSKA-WIŚNIAK

Wojcieszów

Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik


 

Marciszów, dnia 8 sierpnia 2020r.

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
W MARCISZOWIE

 Wójt Gminy Marciszów informuje, że zakończono procedurę naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MARCISZOWIE, w wyniku której wybrana została Pani TERESA KRAJEWSKA-WIŚNIAK,  zamieszkała w Wojcieszowie.

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia, posiadanych kwalifikacji i umiejętności oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

Pani Teresa Krajewska-Wiśniak spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, jak również wykazała się dużą wiedzą specjalistyczną. Przedstawiła również w sposób poprawny wizję funkcjonowania ośrodka i właściwej organizacji pracy pracowników w nim zatrudnionych.

Cechy osobowościowe  kandydatki, w tym komunikatywność, właściwa organizacja własnej pracy, pozytywne podejście do obywatela, asertywność,  kultura osobista oraz wysoka motywacja do podjęcia pracy dają gwarancję właściwego wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku.

Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław Cepielik

Metryka

sporządzono
2020-08-25 przez Kwiecień Marta
udostępniono
2020-08-25 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2020-09-10 12:14 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
843
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.