Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Marciszów
Menu góra
Strona startowa OGŁOSZENIA Oferty pracy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W RAMACH ZASTĘPSTWA NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA - Oferty pracy, menu 125, artykuł 1034 - BIP - Urząd Gminy w Marciszowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Oferty pracy

INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W RAMACH ZASTĘPSTWA NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W RAMACH ZASTĘPSTWA

OSP.2110.4.2020

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1282 ze zmianami)

 Wójt Gminy Marciszów
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY MARCISZÓW, 58-410 MARCISZÓW UL. SZKOLNA 6
W RAMACH ZASTĘPSTWA NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA
NA STANOWISKU INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

 

1. NAZWA  I ADRES  JEDNOSTKI:
Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, 58-410 Marciszów

2. OKREŚLENIE  STANOWISKA  PRACY:
Inspektor ds. księgowości budżetowej

3. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1)           wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, rachunkowość i finanse,
2)           co najmniej 3 letni staż pracy,
3)           obywatelstwo polskie,
4)           pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5)           brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6)           nieposzlakowana opinia,
7)           stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
8)           znajomość przepisów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań na w/w stanowisku,  a zwłaszcza: ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym,

4. WYMAGANIA DODATKOWE:
1)           posiadanie cech osobowości takich, jak: wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, komunikatywność, dokładność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach,
2)           posiadanie umiejętności takich, jak: znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie pakietów biurowych, obsługa urządzeń biurowych,
3)           umiejętność pracy w zespole oraz organizacja pracy własnej,
4)           mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

5. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ:
1)           Prowadzenie ksiąg rachunkowych w programie komputerowym „ księgowość budżetowa  i organ finansowy” między innymi:
a)           kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie  z zasadą podwójnego zapisu,
b)           konta ksiąg pomocniczych  (ewidencji analitycznej),
c)            wykaz składników aktywów i pasywów,
d)           zestawienie obrotów i sald  księgi głównej oraz zestawienie sald kont pomocniczych,
e)           dla rozrachunków  z kontrahentami,
f)            rozrachunków z pracownikami (z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków).

2)           Prowadzenie analityki dla organu finansowego  (budżetu gminy) zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy o zakładowym planie kont.
3)           Analityka jednostki budżetowej.

Do kont syntetycznych prowadzenie analityki umożliwiającej  sporządzenie sprawozdań finansowych:
a)           ewidencję dochodów budżetowych w rejestrze dochodów,
b)           ewidencję wydatków w rejestrze wydatków,
c)            na podstawie zapisów na kontach księgi głównej  sporządzanie i uzgadnianie na  koniec każdego miesiąca  zestawienie obrotów i sald syntetyki z analityką.

4)           Dekretacja dokumentów księgowych:
a)           segregacja dokumentów,
b)           sprawdzanie prawidłowości dokumentów,
c)            właściwa  dekretacja, która winna polegać na: nadaniu dokumentom księgowym numerów pod którymi zostają one zaewidencjonowane, określenie daty pod jaką ma być  zadekretowany dowód, bieżące przekazywanie zadekretowanych dokumentów księgowych pozostałym pracownikom.
5)           Sporządzanie sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych na stanowisku pracy,

6.WARUNKI PRACY:
1)           praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo);
2)           praca wykonywana głównie w biurze;
3)           praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
4)           użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

7. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy w Marciszowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, był niższy niż 6%.

8.WYMAGANE DOKUMENTY:
1)           list motywacyjny, z uzasadnieniem przystąpienia do naboru – odręcznie podpisany,
2)           CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej – odręcznie podpisany,
3)           kwestionariusz kandydata (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
4)           kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
5)           kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
6)           dodatkowo inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń/certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, zakresy obowiązków, opinie, itp.);
7)           kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeżeli kandydat taki posiada),
8)           oświadczenie o treści: „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nieposzlakowaną opinią, nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
9)           oświadczenie o treści: „oświadczam, że nie byłam/em karana/y zakazem pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
10)        oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (do pobrania ze strony www.bip.marciszow.pl zakładka oferty pracy);
11)        oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

9. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta zlokalizowanym na parterze budynku w Urzędzie Gminy Marciszów lub przesłać na adres Urzędu Gminy ul. Szkolna 6, 58 – 410 Marciszów,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na zastępstwo na inspektora ds. księgowości budżetowej”, w terminie do 29 października 2020 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie terminu, w inny sposób, niż określony w ogłoszeniu oraz aplikacje niekompletne, nie wezmą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone  w języku polskim. Dokumenty wydane w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego.

Informacje o ewentualnym rozstrzygnięciu zostaną upowszechnione w trybie i zakresie określonym
w art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych.

10. ETAPY NABORU:
Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Wójta Gminy Marciszów:

  1. I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i formalne; osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
  2. II etap naboru: polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w określonym miejscu i terminie oznacza jego rezygnację z udziału w dalszym postępowaniu.

11. INFORMACJE DODATKOWE:
1)       wynagrodzenie ustalone zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018r., poz. 936 ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Marciszów w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Marciszów,
2)       planowany termin zatrudnienia:  listopad 2020r.,
3)       Wójt zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny oraz przedłużenia terminu składania ofert pracy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy z siedzibą w Marciszowie (58-410) przy ulicy Szkolnej 6.

 Z administratorem można skontaktować się mailowo: gmina@marciszow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@marciszow.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trzech miesięcy od zakończenia przyjmowania dokumentów;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

Marciszów, dn. 19 października 2020 r.

 

Załączniki:
1. Kwestionariusz kandydata (pobierz PDF)
2. Oświadczenie dyscyplona finansów (pobierz PDF)
3. Oświadczenie i niekaralności (pobierz PDF)
4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych (pobierz PDF)


 

Marciszów, 30.10.2020r.

 OSP.2110.4.2020

 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W RAMACH ZASTĘPSTWA

 INSPEKTOR DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ               

Informujemy, że w wyniku zakończenia I etapu rekrutacji do następnego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w naborze:

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

SYLWIA DEPTA

Jelenia Góra

  

                                                                                             Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik


 

Urząd Gminy Marciszów
ul. Szkolna 6
58-410 Marciszów

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
INSPEKTOR DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 
W RAMACH ZASTĘPSTWA

 

Wójt Gminy Marciszów informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, nie wyłoniono żadnego kandydata.  

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości budżetowej w ramach zastępstwa, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Marciszowie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, swoją ofertę pracy złożył jeden kandydat. W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja uznała, że kandydat nie spełnia oczekiwań Pracodawcy gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku.

Marciszów, dnia 9 listopada 2020 r

Wójt Gminy Marciszów
mgr inż. Wiesław Cepielik

Metryka

sporządzono
2020-10-19 przez Kwiecień Marta
udostępniono
2020-10-19 00:00 przez Michalski Mariusz
zmodyfikowano
2020-11-12 10:39 przez Michalski Mariusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
370
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.